Förordning (1987:86) med vissa provisoriska bestämmelser om skolledning och skolledningsresurser m.m. för kommunal utbildning för vuxna

SFS nr
1987:86
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1987-03-19

Inledande bestämmelser

1 § Regeringen meddelar i denna förordning provisoriska bestämmelser om
skolledning och skolledningsresurser m.m. för grundutbildning för vuxna
(grundvux) och kommunal vuxenutbildning (komvux) för tiden från och med
den 1 juli 1987. Huvudmännen skall tillämpa förordningen vid sin
planering för nämnda tid.

Förordningen innehåller föreskrifter om

1. skolenheter m.m.,

2. ledningen av en vuxenutbildningsenhet,

3. ledningen av vuxenutbildning som ingår i en gymnasieenhet eller en
skolenhet med grundskola,

4. behörighet till tjänst som rektor eller studierektor samt åligganden
m.m.,

5. specialfunktioner,

6. skolledningsresurser,

7. beräkning av rektors och studierektors undervisningsskyldighet m. m.
och

8. statsbidrag.

2 § I förordningen avses med

huvudman kommun eller landstingskommun som anordnar grundvux och komvux,

skolstyrelse lokal styrelse för vuxenutbildning,

redovisningsår tiden den 1 juli–den 30 juni följande år,

vuxenutbildning grundvux och komvux.

3 § Förordningen skall tillämpas i stället för följande föreskrifter i
vuxenutbildningsförordningen (1985:288) vid planeringen enligt 1 §,
nämligen

2 kap. 5–7 §§ samt 9 § i den del som avser kostnader för studierektor,

3 kap. 39–43, 46–54 och 62 §§ samt 70 § första stycket 1 och 2.

Föreskrifter i övrigt i vuxenutbildningsförordningen eller andra
författningar om rektor eller studierektor vid särskild skolenhet
för kommunal vuxenutbildning skall i stället avse rektor eller
studierektor vid vuxenutbildningen.

Skolenheter m.m.

Allmän bestämmelse

4 § En huvudmans vuxenutbildning skall organiseras på skolenheter
enligt föreskrifterna i 6–10 §§.

Poängsystem

5 § För beräkning av omfattningen av en huvudmans vuxenutbildning
under ett redovisningsår finns ett poängsystem. Enligt detta beräknas

a) 1,5 poäng för varje påbörjat 800-tal lektioner i grundvux,

b) 1,5 poäng för varje påbörjat 900-tal lektioner i komvux, varvid en
lektion i yrkesämne räknas som 1,5 lektion.

Med lektioner likställs timmar för studiehandledning, studie- och
yrkesorientering samt stödundervisning.

Beräkningen av poäng för ett redovisningsår skall utgå från de
förutsättningar som är kända den 15 maj före redovisningsåret.

Organisationen på skolenheter

6 § En huvudmans vuxenutbildning kan ingå i

1. skolenhet som har endast vuxenutbildning eller både vuxenutbildning
och gymnasieskola under ledning av en rektor i vuxenutbildningen
(vuxenutbildningsenhet),

2. skolenhet som har gymnasieskola och vuxenutbildning under ledning av
en rektor i gymnasieskolan,

3. skolenhet som har grundskola och vuxenutbildning under ledning av en
rektor i grundskolan.

7 § En vuxenutbildningsenhet får anordnas om huvudmannens
vuxenutbildning beräknas varaktigt uppgå till lägst 10,5 poäng. Beräknas
omfattningen varaktigt uppgå till lägst 25,5 poäng skall minst en
vuxenutbildningsenhet anordnas.

Om det finns en eller flera vuxenutbildningsenheter skall all
huvudmannens vuxenutbildning ingå däri.

8 § En vuxenutbildningsenhet kan också omfatta 6–9 poäng för
vuxenutbildning och 1,5–9 poäng för gymnasieskola, om poängtalet för
vuxenutbildningen är minst lika stort som poängtalet för gymnasieskolan
och det sammanlagda poängtalet är 10,5–18.

I fråga om gymnasieskola beräknas därvid poäng enligt 5 § förordningen
(1986:1081) med vissa provisoriska bestämmelser om gymnasieskolans
skolledning och skolledningsbidrag m.m.

Av 10 § samma förordning följer att en huvudmans gymnasieskola som
inte har tillräckligt underlag för en gymnasieenhet får ingå i en
sådan vuxenutbildningsenhet som avses i 7 §.

9 § Skolöverstyrelsen beslutar om vuxenutbildningsenheter enligt 7 och
8 §§. Skolöverstyrelsen får medge undantag från bestämmelserna i 7 §
första stycket andra meningen, om det finns särskilda skäl. Beslut om
vuxenutbildningsenhet enligt 8 § får fattas endast efter framställning
från huvudmannen.

10 § Om en huvudmans vuxenutbildning inte har tillräcklig omfattning
för en vuxenutbildningsenhet enligt 7 § och huvudmannen inte vill
utnyttja den möjlighet som kan finnas enligt 8 §, skall huvudmannens
vuxenutbildning ingå i en sådan gymnasieenhet som avses i 7 §
förordningen (1986:1081) med vissa provisoriska bestämmelser om
gymnasieskolans skolledning och skolledningsbidrag m.m. Om en sådan
gymnasieenhet saknas och huvudmannen inte vill utnyttja den möjlighet
som kan finnas enligt 8 § samma förordning, skall huvudmannens
vuxenutbildning ingå i en skolenhet under ledning av en rektor i
grundskolan.

Om det finns särskilda skäl, får skolöverstyrelsen medge att en
huvudmans vuxenutbildning, som inte har tillräckligt underlag för en
vuxenutbildningsenhet enligt 7 §,

1. får ingå i en skolenhet under ledning av en rektor i grundskolan även
om det finns en gymnasieenhet och

2. får fördelas på mer än en skolenhet under ledning av en rektor i
gymnasieskolan eller grundskolan.

Ledningen av en vuxenutbildningsenhet

11 § För ledningen av varje vuxenutbildningsenhet skall det finnas en
tjänst som rektor.

12 § Tjänst som rektor vid vuxenutbildningen inrättas av skolstyrelsen
som en ordinarie tjänst.

Arbetsområdet för rektor bestäms av skolstyrelsen.

13 § Om skolväsendet i en kommun har mindre omfattning än 130 poäng, får
skolstyrelsen ålägga rektor att även vara skolchef.

14 § För att biträda en eller flera rektorer får skolstyrelsen inrätta
ordinarie tjänster som studierektor vid vuxenutbildningen.

Sådana tjänster får inrättas inom ramen för den del av
skolledningsresurserna som återstår sedan resurser för tjänst som rektor
har frånräknats.

Ledningen av vuxenutbildning som ingår i en gymnasieenhet eller en
skolenhet med grundskola

15 § Vuxenutbildning som ingår i en skolenhet under ledning av en rektor
i gymnasieskolan (gymnasieenhet) eller en skolenhet under ledning av en
rektor i grundskolan leds närmast under rektor av en sådan studierektor
som avses i 16 §.

Studierektor får åläggas att biträda flera rektorer om vuxenutbildningen
i fall som avses i 10 § andra stycket 2 fördelas på mer än en skolenhet.

16 § Det skall finnas minst en tjänst som studierektor vid en huvudmans
vuxenutbildning, om inte något annat följer av tredje stycket. Tjänster
som studierektor inrättas som ordinarie tjänster. Om huvudmannens
vuxenutbildning omfattar högst sex poäng enligt 5 §, skall skolstyrelsen
i stället inrätta en arvodestjänst som studierektor.

Tjänster som studierektor inrättas inom ramen för huvudmannens
skolledningsresurser.

En huvudmans skolledningsresurser för vuxenutbildningen får helt eller
delvis tas i anspråk för tjänsten som rektor i fall som avses i 8 §
förordningen (1986:1081) med vissa provisoriska bestämmelser om
gymnasieskolans skolledning och skolledningsbidrag m. m. Om resurserna
helt tas i anspråk, behöver ingen tjänst som studierektor vid
vuxenutbildningen inrättas.

Behörighet till tjänst som rektor eller studierektor samt
åligganden m.m.

Behörighet

17 § Behörig till ordinarie tjänst som rektor eller studierektor vid
vuxenutbildningen är den som är behörig till extra ordinarie tjänst som
lärare enligt förordningen (1975:337) om tjänster som lärare vid
skolväsendet i kommun eller till motsvarande ordinarie eller extra
ordinarie tjänst som lärare i gymnasieskolan eller grundskolan eller
till extra ordinarie tjänst som syofunktionär.

Om det finns särskilda skäl får den som inte har sådan behörighet
förordnas.

18 § Behörig till arvodestjänst som studierektor vid vuxenutbildningen
är den som innehar en extra ordinarie tjänst som lärare vid skolväsendet
i kommunen enligt förordningen (1975:337) om tjänster som lärare vid
skolväsendet i kommun eller en tjänst som syofunktionär vid komvux i
kommunen eller landstingskommunen.

Behörig är även den som innehar en tjänst som lärare eller syofunktionär
vid gymnasieskolan i kommunen eller landstingskommunen eller vid
grundskolan i kommunen.

Om det finns särskilda skäl får den som inte har sådan behörighet
förordnas.

Åligganden

19 § I 3 kap. 44 och 45 §§ vuxenutbildningsförordningen (1985:288)
föreskrivs om åligganden för rektor och studierektor.

Undervisningsskyldighet

20 § Rektor och den som innehar ordinarie tjänst som studierektor
vid vuxenutbildningen är skyldiga att undervisa i vuxenutbildningen
sammanlagt ett visst högsta antal lektioner. I 38 § föreskrivs hur
den sammanlagda undervisningsskyldigheten för dem skall räknas fram.

För varje läsår beslutar skolstyrelsen hur den undervisningsskyldig-
heten skall fördelas mellan rektor och studierektorer.

21 § Rektor får inte fullgöra en högre undervisningsskyldighet än 360
lektioner under ett läsår, om det inte finns synnerliga skäl. Den som
innehar ordinarie tjänst som studierektor får inte fullgöra en högre
undervisningsskyldighet än 540 lektioner under ett läsår.

Undervisningsskyldigheten får fullgöras genom att rektor eller
studierektor ersätter lärare vid förfall för denne.

22 § Skolstyrelsen får fastställa en lägre sammanlagd
undervisningsskyldighet än vad som följer av 20 §.

23 § I 38 § finns föreskrifter om beräkningen av nedsättning av
undervisningsskyldigheten för den som innehar arvodestjänst som
studierektor.

Skolstyrelsen skall besluta i fråga om nedsättning av
undervisningsskyldigheten för den lärare som innehar arvodestjänst
som studierektor. Nedsättning får ske inom ramen för huvudmannens
skolledningsresurser.

När en syofunktionär innehar arvodestjänst som studierektor skall
skolstyrelsen inom ramen för den arbetstid som gäller för tjänsten
som syofunktionär bestämma den tidsmässiga fördelningen av dels de
uppgifter som tjänsten som syofunktionär omfattar, dels uppgifterna
som studierektor.

24 § Skolstyrelsen får nedsätta undervisningsskyldigheten för lärare
som innehar arvodestjänst som studierektor utöver vad som följer
av 23 §.

Tillsättning

25 § En ordinarie tjänst som rektor eller studierektor vid
vuxenutbildningen tillsätts med förordnande tills vidare av
länsskolnämnden efter förslag av skolstyrelsen. Därvid gäller 17 kap.
1–11, 15, 17 och 19 §§ skolförordningen (1971:235).

Om vuxenutbildningen i en kommun eller landstingskommun enligt beslut
skall omorganiseras inom två år från den tidpunkt då en ordinarie sådan
tjänst skall tillträdas och omorganisationen medför en sådan minskning
av skolledningsresurserna att tjänsten inte ryms inom ramen för dessa,
får vikarie förordnas på tjänsten för bestämd tid eller tills vidare
längst till en viss tidpunkt.

26 § En arvodestjänst som studierektor vid vuxenutbildningen tillsätts
med förordnande tills vidare av skolstyrelsen.

Tjänsten ledigförklaras genom anslag i skolstyrelsens kansli.
Tillkännagivande om tillsättning skall genast anslås på samma sätt.

Anslag enligt andra stycket skall innehålla uppgift om den dag då
anslaget skedde.

Specialfunktioner

27 § En lärare för grundvux eller komvux är skyldig att fullgöra
specialfunktioner, om det uppdras åt honom eller henne.

Med specialfunktioner avses sådana uppgifter av främst pedagogisk art
för planering, samordning och utveckling som skall fullgöras inom
vuxenutbildningen för att verksamheten där skall fungera enligt
läroplanen och andra författningar. Specialfunktioner kan också omfatta
ansvar för gemensam utrustning.

28 § Skolstyrelsen beslutar om en lärare skall fullgöra
specialfunktioner.

Specialfunktioner skall fullgöras i samarbete med övriga berörda
arbetstagare inom vuxenutbildningen.

29 § Om en lärare fullgör specialfunktioner, får skolstyrelsen nedsätta
lärarens undervisningsskyldighet.

30 § Specialfunktioner skall fullgöras i en omfattning som motsvarar
minst 3,5 undervisningstimmar för varje poäng och redovisningsår enligt
5 §.

Härutöver får efter beslut av skolstyrelsen skolledningsresurser tas i
anspråk för specialfunktioner i den omfattning som följer av 35 § andra
stycket.

Skolledningsresurser

Beräkning av skolledningsresurser

31 § Av 14 och 16 §§ följer att tjänster som rektor och studierektor
inrättas inom ramen för de skolledningsresurser som en huvudman har rätt
att få för sin vuxenutbildning.

Skolledningsresurserna beräknas på det sätt som anges i 32 och 33 §§.

32 § Poängtalet räknas fram för redovisningsåret enligt 5 §. Om det
finns flera vuxenutbildningsenheter, skall poängtalet räknas fram för
varje vuxenutbildningsenhet för sig. I övriga fall skall det totala
poängtalet räknas fram för vuxenutbildningen i kommunen eller
landstingskommunen.

33 § För varje poäng enligt 32 § erhålls det antal tjugoendelar som
anges i följande sammanställning:
Poäng Antal tjugoendelar per poäng
1. –24 en tjugoendel
2. överstiger 24 men inte 54 0,85 tjugoendelar
3. överstiger 54 0,50 tjugoendelar

Det antal tjugoendelar som erhålls enligt var och en av punkterna 1–3
skall läggas samman. Slutsumman skall avrundas till närmaste högre antal
hela tjugoendelar.

Om det finns flera vuxenutbildningsenheter, skall antalet tjugoendelar
räknas fram för varje vuxenutbildningsenhet för sig. I övriga fall skall
det totala antalet tjugoendelar räknas fram för vuxenutbildningen i
kommunen eller landstingskommunen.

Slutsumman skall ökas med

a) två tjugoendelar, om vuxenutbildningen omfattar högst tre poäng,
eller

b) en tjugoendel, om vuxenutbildningen omfattar 4,5 eller sex poäng.

34 § Huvudmannens samtliga skolledningsresurser för en
vuxenutbildningsenhet som avses i 8 § utgörs av dels
skolledningsresurser för vuxenutbildningen enligt 33 §, dels
skolledningsresurser för gymnasieskolan enligt 36 § förordningen
(1986:1081) med vissa provisoriska bestämmelser om gymnasieskolans
skolledning och skolledningsbidrag m.m.

För en sådan vuxenutbildningsenhet utgör de sammanlagda
skolledningsresurserna den ram inom vilken tjänster som rektor och
studierektor får inrättas.

Första och andra styckena gäller på samma sätt för en gymnasieenhet som
avses i 8 § förordningen med vissa provisoriska bestämmelser om
gymnasieskolans skolledning och skolledningsbidrag m.m.

Fördelning och användning av skolledningsresurser

35 § Skolstyrelsen bestämmer om fördelning och användning av
skolledningsresurserna. Samtliga skolledningsresurser som räknas fram
enligt 33 § skall utnyttjas för tjänster som rektor och studierektor vid
vuxenutbildningen, om inte något annat följer av andra stycket, 16 §
tredje stycket eller 36 §.

Högst åtta procent av en huvudmans skolledningsresurser får omvandlas
till specialfunktioner. Om det finns flera vuxenutbildningsenheter görs
beräkningen för varje vuxenutbildningsenhet. Vid omvandling tas en
tjugoendel enligt 33 § i anspråk för nedsättning av undervisnings-
skyldigheten med 36 undervisningstimmar. Ett villkor för omvandling
är att det återstår ett tillräckligt antal tjugoendelar till de
tjänster som rektor eller studierektor vid vuxenutbildningen som
skall finnas enligt denna förordning.

36 § I 16 § tredje stycket föreskrivs att en huvudmans
skolledningsresurser i vissa fall får tas i anspråk för en tjänst som
rektor vid gymnasieskolan.

Om vuxenutbildningen i andra fall ingår i en eller flera
gymnasieenheter, får högst fyra tjugoendelar tas i anspråk för tjänsten
eller tjänsterna som rektor vid gymnasieskolan, under förutsättning att
det återstår ett tillräckligt antal tjugoendelar till en tjänst som
studierektor vid vuxenutbildningen.

Beräkning av rektors och studierektors undervisningsskyldighet m.m.

37 § Varje ordinarie tjänst som rektor eller studierektor vid
vuxenutbildningen motsvarar 21 tjugoendelar total
tjänstgöringsskyldighet. Härmed avses såväl undervisningsskyldighet
som övrig tjänstgöring inom ramen för rektors eller studierektors
ordinarie arbetstid.

Den sammanlagda undervisningsskyldighet som skall fullgöras av rektor
och den som innehar ordinarie tjänst som studierektor vid
vuxenutbildningen skall räknas fram enligt 38 §. Om det finns flera
vuxenutbildningsenheter görs beräkningen för varje
vuxenutbildningsenhet.

38 § Antalet tjänster som rektor och studierektor skall minskas med det
antal tjugoendelar som erhålls enligt 33 §. Skillnaden utgör den ram
inom vilken skolstyrelsen skall bestämma rektorernas och
studierektorernas sammanlagda undervisningsskyldighet.

Vid tillämpningen av första stycket skall en tjugoendel anses motsvara
36 lektioner.

39 § Varje veckotimme, varmed undervisningsskyldigheten sätts ned för
lärare som innehar arvodestjänst som studierektor, motsvarar en
tjugoendel enligt 33 §.

Om studierektors undervisningsskyldighet som lärare enligt gällande
tjänsteförteckningsavtal för undervisningsområdet (TFU) omfattar ett
annat medeltal än 21 veckotimmar, skall nedsättningen omräknas så att
den omfattar motsvarande andel av studierektors undervisningsskyldighet.
Därvid skall nedsättning som avser en del av en veckotimme avrundas till
närmast högre antal hela veckotimmar.

Statsbidrag

Statsbidrag till lönekostnader för rektorer och studierektorer

40 § Statsbidrag till kostnader för löner åt rektorer och studierektorer
vid vuxenutbildningen lämnas för sådana avlöningsförmåner som fastställs
under medverkan av regeringen eller den myndighet som regeringen
bestämmer.

Statsbidrag lämnas inte till lönekostnader för rektorers och
studierektorers övertid. Om rektor och studierektorer fullgör mindre
undervisning än vad som följer av 20 och 23 §§, skall avdrag göras på
statsbidraget till deras lönekostnader med ett belopp som motsvarar
statsbidraget till lönekostnaden för den som i stället fullgör
undervisningen. Skolöverstyrelsen skall meddela närmare föreskrifter om
hur avdraget skall beräknas.

Med avlöningsförmåner förstås

lön,

kallortstillägg,

vikariatstillägg,

tjänstledighetstillägg,

semesterlönetillägg,

semestertillägg,

uppdragstillägg,

tjänstgöringstillägg,

semesterersättning,

arvode för prov eller prövning som betalas av kommunen eller
landstingskommunen,

avlöning till den som fullgör handledd praktik,

begravningshjälp.

I fråga om statsbidraget gäller 3, 15, 18–21 och 22 §§ förordningen
(1966:115) om statsbidrag till driftkostnader för viss kommunal
utbildning. I övrigt gäller 3 kap. 70 § tredje stycket och 75 §
vuxenutbildningsförordningen (1985:288).

41 § När vuxenutbildningen ingår i en sådan gymnasieenhet som avses
i 8 § förordningen (1986:1081) med vissa provisoriska bestämmelser om
gymnasieskolans skolledning och skolledningsbidrag m.m. lämnas
statsbidrag enligt grunderna i 40 § med så stor del av den sammanlagda
lönekostnaden för rektorstjänsten som svarar mot det antal tjugoendelar
enligt 33 § som tas i anspråk för tjänsten. Detsamma gäller när
skolledningsresurser för vuxenutbildningen tas i anspråk för en tjänst
som rektor vid gymnasieskolan enligt 36 § andra stycket.

Statsbidrag till kostnader för specialfunktioner

42 § I fråga om statsbidrag till kostnader som föranleds av att
undervisningsskyldigheten är nedsatt för lärare som fullgör
specialfunktioner gäller 2 kap. 9 § andra och tredje styckena, 3 kap.
70 § andra och tredje styckena samt 75 § vuxenutbildningsförordningen
(1985:288).

Övergångsbestämmelser

1987:86

1. Denna förordning träder i kraft två veckor efter den dag då
förordningen enligt uppgift på den utkom från trycket i Svensk
författningssamling. Förordningen gäller till utgången av juni 1987.

2. För den som vid utgången av juni 1987 innehar en ordinarie tjänst som
rektor eller studierektor vid en särskild skolenhet för kommunal
vuxenutbildning i en kommun skall förordnandet från och med den 1 juli
1987 avse ordinarie tjänst som rektor eller studierektor vid kommunens
vuxenutbildning. Skolstyrelsen skall bestämma rektors eller
studierektors arbetsområde.

3. Andra arvodestjänster som studierektor än sådana arvodestjänster som
avses i 16 § får finnas kvar så lång tid efter utgången av juni 1987 som
kan fordras för att få innehavarnas anställning på tjänsterna att
upphöra.

4. För den som vid utgången av juni 1987 är förordnad tills vidare utan
tidsbegränsning på en arvodestjänst som studierektor vid särskild
skolenhet för kommunal vuxenutbildning eller som studierektor för
kommunal vuxenutbildning eller för grundutbildning för vuxna skall
förordnandet från och med den 1 juli 1987 avse ordinarie tjänst som
studierektor vid vuxenutbildningen i kommunen eller landstingskommunen,
om

a. tjänsten som studierektor ryms inom ramen för huvudmannens
skolledningsresurser enligt 33 § och

b. studierektorn önskar få ett sådant förordnande.

Den som önskar få en sådan tjänst skall anmäla det. Anmälan ställs till
länsskolnämnden och ges in till skolstyrelsen.