Förordning (1987:860) om statsbidrag till kommunerna för barnomsorg

SFS nr
1987:860
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1987-08-27
Författningen har upphävts genom
SFS 1992:1206
Upphävd
1993-01-01

Kommunal barnomsorg

Definition m. m.

1 § Statsbidrag lämnas till kommunal barnomsorg. Därmed avses i denna
förordning den förskole- och fritidshemsverksamhet som bedrivs i form av
daghem, deltidsgrupp, familjedaghem och fritidshem samt sådan
kompletterande förskoleverksamhet som i särskild ordning har anordnats
för barn i förskoleåldern tillsammans med föräldrar eller dagbarnvårdare
(öppen förskola).

2 § För statsbidrag krävs att verksamheten bedrivs fortlöpande. För
annan verksamhet än öppen förskola krävs också att barnen är inskrivna.
Därmed avses att överenskommelse har träffats mellan föräldrarna och
kommunen om att kommunen skall svara för omsorgen om barnen under en
viss angiven del av dygnet. Denna överenskommelse skall dokumenteras av
kommunen. För deltidsgrupp gäller bestämmelserna i 14 §
socialtjänstlagen (1980:620).

Daghem, fritidshem och deltidsgrupp

3 § Statsbidrag lämnas för daghem, fritidshem och deltidsgrupp med
följande enhetsbidrag per år.

Daghem 475 000 kr.

Fritidshem 185 000 kr.

Deltidsgrupp 50 000 kr.

Antalet enhetsbidrag beräknas genom att det genomsnittliga antalet barn
i kommunen som under bidragsåret är inskrivna i daghem, fritidshem resp.
deltidsgrupper delas med 15. Genomsnittsantalet beräknas på det antal
barn som är inskrivna den 1 april och den 1 oktober bidragsåret.

Om antalet barn inte är jämnt delbart med 15 lämnas bidrag för det
överskjutande antalet eller det antal som inte når upp till 15 med en så
stor del av enhetsbidraget som svarar däremot. Förordning (1989:679).

4 § Vid beräkningen enligt 3 § av antalet enhetsbidrag för daghem
medräknas endast barn inskrivna i daghem som hålls öppna minst åtta
timmar per dag. Även barn inskrivna i daghem på en sådan avdelning som
hålls öppen kortare tid medräknas, om någon annan daghemsavdelning vid
samma daghem hålls öppen minst den angivna tiden.

Vid beräkningen av antalet enhetsbidrag för fritidshem medräknas endast
barn inskrivna i fritidshem som hålls öppna minst fem timmar per dag.
Även barn inskrivna i fritidshem på en sådan avdelning som hålls öppen
kortare tid medräknas, om någon annan fritidshemsavdelning vid samma
fritidshem hålls öppen minst den angivna tiden.

Barn inskrivna enbart i deltidsgrupp medräknas aldrig som inskrivna i
daghem eller fritidshem. Skolbarn som får sin omsorg i ett daghem räknas
som inskrivna i fritidshem.

5 § Av enhetsbidraget för daghem avser 20 000 kr. bidrag till insatser
för barn med behov av särskilt stöd. Vidare avser 30 000 kr. bidrag till
fortbildningskostnader enligt följande.

För daghemspersonal 15 000 kr.

För personal i deltidsgrupper
och öppna förskolor 5 000 kr.

För dagbarnvårdare 10 000 kr.

Av enhetsbidraget för fritidshem avser 20 000 kr. bidrag till insatser
för barn med behov av särskilt stöd och 10 000 kr. bidrag till
fortbildning av personalen i fritidshem och öppen fritidsverksamhet.
Förordning (1989:679).

6 § Varje enhetsbidrag för fritidshem ökas med 25 000 kr. avsedda för
sådan kompletterande öppen fritidsverksamhet för skolbarn som kommunen
bedriver utan krav på att barnen är inskrivna.

7 § För varje avdelning i daghem som är öppen på natten lämnas ett
särskilt bidrag med 150 000 kr. per år.

För varje avdelning i daghem som inte är öppen på natten lämnas ett
särskilt bidrag med 75 000 kr. per år, under förutsättning att
avdelningen är öppen antingen dagligen minst tre timmar utöver den
normala tiden mellan klockan 06.30 och 18.00 eller varje lördag och
söndag minst sju timmar per dag. Om förutsättningarna enligt detta
stycke uppfylls i fråga om såväl förlängt dagligt öppethållande som
öppethållande på lördagar och söndagar lämnas två särskilda bidrag.
Förordning (1989:679).

Öppen förskola

8 § Statsbidrag lämnas för varje enhet inom den öppna förskolan som
hålls öppen minst tre dagar per vecka med 50 000 kr. per år. Förordning
(1989:679).

Familjedaghem

9 § Statsbidrag för familjedaghem lämnas för det genomsnittliga antal
barn som är inskrivna under bidragsåret. Genomsnittsantalet beräknas på
det antal barn som är inskrivna den 1 april och den 1 oktober
bidragsåret. Statsbidrag lämnas med följande belopp.

Genomsnittlig vistelsetid Bidrag per
per dag barn kronor

Minst 7 timmar 18 000
Mindre än 7 timmar 8 000

För skolbarn i familjedaghem lämnas alltid det lägre beloppet.
Dagbarnvårdarens egna barn räknas inte som inskrivna i familjedaghemmet.
Förordning (1989:679).

Enskilda daghem och fritidshem

10 § Till kommunen lämnas statsbidrag även för sådan barnomsorg i form
av daghem eller fritidshem som drivs av någon annan än kommunen under
förutsättning att hemmet

1. är inrättat med tillstånd enligt 69 § socialtjänstlagen (1980:620),
om sådant tillstånd krävs,

2. är upptaget i den plan för förskole- och fritidshemsverksamheten som
anges i 17 § nämnda lag,

3. uppfyller de krav på verksamheten som anges i 2 §,

4. har en personal med sådan utbildning eller erfarenhet att barnens
behov av omsorg och en god pedagogisk verksamhet kan tillgodoses, och

5. inte tar ut avgifter för barnomsorgen som oskäligt överstiger de
avgifter som gäller inom den kommunala barnomsorgen.

Statsbidraget beräknas på samma sätt som bidrag för daghem och
fritidshem enligt 3 och 4 §§. Förordning (1992:113).

11 § I bidrag enligt 10 § ingår medel för ändamål och med belopp som
anges i 5 §. Sådana medel får förmedlas av kommunen till den som driver
barnomsorgen endast i den mån denne har kostnader för verksamhet som
medlen avser. I annat fall stannar sådana medel hos kommunen.

I den mån bidrag stannar hos kommunen och avser fortbildning av personal
i daghem och fritidshem skall kommunen erbjuda den som driver
barnomsorgen fortbildning åt personalen.

Utbildning m. m.

12 § Statsbidrag beviljas och betalas ut av socialstyrelsen. Bidraget
betalas ut i efterskott för kalenderår. Förskott lämnas med 75 % av
statsbidraget året före bidragsåret och betalas ut med en fjärdedel i
vardera april, juli och oktober under bidragsåret samt januari året
efter bidragsåret. Slutbetalning sker i april året efter bidragsåret.

Ansökan om statsbidrag ges in till socialstyrelsen senast den 1 november
bidragsåret. Till ansökan fogas behövliga uppgifter om barnen och
verksamheten.

På socialstyrelsens eller riksrevisionsverkets begäran är kommunen
skyldig att tillhandahålla det underlag som behövs för dessa
myndigheters granskning.

13 § En kommun som avser att söka statsbidrag skall senast den 1 juni
bidragsåret lämna preliminära uppgifter om barnen och verksamheten.
Uppgifterna skall avse dels de faktiska förhållandena den 1 april
bidragsåret och dels de beräknade förhållandena den 1 oktober
bidragsåret.

14 § Socialstyrelsens beslut enligt denna förordning får överklagas hos
regeringen.

15 § Socialstyrelsen får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs
för verkställigheten av denna förordning.

Övergångsbestämmelser

1987:860

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1988, då förordningen
(1983:943) om statsbidrag till kommunal barnomsorg skall upphöra att
gälla. Äldre föreskrifter gäller dock fortfarande i fråga om statsbidrag
som avser tid före utgången av år 1987.

Förskott för år 1988 skall beräknas på grundval av det statsbidrag som
lämnas för år 1987.

2. Vid beräkningen av statsbidrag för år 1988 skall följande gälla. Om
de statsbidrag som kommunen får enligt denna förordning är mindre än vad
kommunen skulle ha fått enligt de före år 1988 gällande reglerna, skall
kommunen få kompensation för den del av skillnaden som överstiger ett
sammanlagt belopp motsvarande 10 öre per skattekrona i kommunen. På
motsvarande sätt innehålls en ökning av statsbidraget till den del
ökningen överstiger 10 öre per skattekrona. Beräkningen sker på grundval
av antalet skattekronor och skatteören enligt taxeringsnämndens beslut
vid 1987 års taxering, justerat enligt bestämmelserna i 1 c § lagen
(1982:221) med särskilda bestämmelser angående det kommunala
skatteunderlaget m. m. och ökat med det antal skattekronor som staten
skall tillskjuta bidragsåret 1988 enligt lagen (1979:362) om
skatteutjämningsbidrag.

1989:679

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1990.

Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om statsbidrag som avser
tid före utgången av år 1989.

1990:1188

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1991. Äldre föreskrifter
gäller fortfarande i fråga om statsbidrag som avser tid före
ikraftträdandet.

1991:237

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1991. Den nya bestämmelsen
tillämpas dock för tid från och med den 1 januari 1991.

1992:113

Denna förordning träder i kraft den 1 april 1992 och tillämpas för tid
från och med den 1 januari 1992.