Förordning (1987:861) om investeringsgaranti

SFS nr
1987:861
Departement/myndighet
Utrikesdepartementet
Utfärdad
1987-09-03
Författningen har upphävts genom
SFS 2005:746
Upphävd
2005-11-21
Ändring införd
t.o.m. SFS 1990:1064

1 § För täckning av förlust i samband med sådan investering i utlandet
som bedöms vara av svenskt samhällsekonomiskt intresse får statsgaranti
(investeringsgaranti) beviljas enligt denna förordning.

2 § Investeringsgaranti får beviljas för investeringar avseende såväl
varu- som tjänsteproduktion under förutsättning att garantitagaren får
tillfredsställande inflytande över investeringen eller investeringen har
ett företagsstrategiskt syfte.

3 § Investeringsgaranti får beviljas för täckning av förlust som
föranleds av att

1. garantitagaren genom åtgärder av en myndighet i det land där
investeringen görs (värdlandet) berövas äganderätten till, inflytandet
över eller avkastningen av investeringen, eller att investeringen eller
avkastningen därav går helt eller delvis förlorad till följd av åtgärder
från en myndighet i värdlandet, eller att en sådan myndighet häver eller
bryter mot ett avtal som upprättats mellan investeraren och värdlandet
och saken inte kan prövas i vederbörlig ordning i en domstol eller
skiljenämnd,

2. investeringen skadas, förstörs eller går förlorad till följd av krig,
inre oroligheter, naturkatastrof eller någon annan utomordentlig
händelse i värdlandet, eller

3. en myndighet i värdlandet opåräknat vidtar åtgärder som hindrar eller
fördröjer överföring från värdlandet av investerat kapital eller
avkastningen därav. Förordning (1990:1064).

4 § Investeringsgaranti får beviljas för återinvesteringar av
vinstmedel som inte kan överföras från värdlandet och för
exportfordringar som omvandlas till investeringar endast om

1. det är nödvändigt för att skydda exportkreditnämndens
ekonomiska intressen vid fara för skadefall, eller

2. garantin begränsas så att den inte omfattar risken för
sådana åtgärder som anges i 3 § 3.

5 § Investeringsgaranti får beviljas en näringsidkare som är verksam i
Sverige.

Om det finns särskilda skäl, får garanti även beviljas en annan
näringsidkare.

6 § Investeringsgaranti får beviljas endast den som har gjort sig känd
för redbarhet och som kan antas ha förutsättningar att genomföra den
avsedda investeringen och fullgöra sina skyldigheter som garantitagare.

7 § Investeringsgaranti får inte avse sådan förlust som garantitagaren
själv har föranlett eller medverkat till.

Garantin får inte omfatta sådana förluster mot vilka skydd kan erhållas
genom sedvanlig brand- eller stöldförsäkring eller på annat liknande
sätt.

8 § Garanti för en investerings avkastning får totalt omfatta vad som
motsvarar högst 100 procent av investeringens ingångsvärde, dock högst
20 procent per år av garantins vid varje tidpunkt gällande högsta
förlustbelopp. Om det finns särskilda skäl, får garantin omfatta en
högre årlig avkastning.

9 § Investeringsgaranti får avse täckning av högst 90 procent av den
uppkomna förlusten.

10 § För investeringsgaranti skall garantitagaren betala en premie, som
är avpassad med hänsyn till olika inverkande omständigheter, såsom
förhållanden i värdlandet och risker av annat slag samt
administrationskostnader. För utfästelse om garanti får en avgift
tas ut.

11 § Ärenden enligt denna förordning prövas av exportkreditnämnden. Om
ett ärende är av större vikt, får nämnden med eget yttrande hänskjuta
ärendet till regeringens prövning. Förordning (1988:1375).

12 § Beslut av exportkreditnämnden enligt denna förordning får inte
överklagas.