Förordning (1987:864) om tullverkets register för brottsbekämpande verksamhet

SFS nr
1987:864
Departement/myndighet
Finansdepartementet S7
Utfärdad
1987-08-27
Författningen har upphävts genom
SFS 1997:1064
Upphävd
1998-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1996:139

Inledande bestämmelse

1 § Med tullverkets brottsregister menas i denna förordning register som
tullmyndigheterna för i sin brottsbekämpande verksamhet enligt 10 a §
lagen (1965:94) om polisregister m. m.

Tullverkets brottsregister får föras med hjälp av automatisk
databehandling. Förordning (1990:181).

Innehållet i tullverkets brottsregister

2 § I Tullverkets brottsregister får en tullmyndighet, i den
omfattning det behövs för ändamål som anges i 10 a § lagen (1965:94)
om polisregister m.m. och under förutsättning att registreringen är
av särskild betydelse för den brottsbekämpning som tullmyndigheten
skall sköta, föra in uppgifter om den som är misstänkt för brott
enligt

–lagen (1960:418) om straff för varusmuggling,

–narkotikastrafflagen (1968:64),

–lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel,

–lagen (1992:1602) om valuta- och kreditreglering,

–tullagen (1973:670),

–tullagen (1987:1065),

–tullagen (1994:1550),

–tullstadgan (1973:671),

–tullförordningen (1987:1114),

–tullförordningen (1994:1558),

–lagen (1962:120) om straff i vissa fall för oriktig
ursprungsdeklaration m.m.,

–lagen (1960:419) om förbud i vissa fall mot införsel av
spritdrycker,

–lagen (1971:176) om vissa internationella sanktioner, och

–lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner.

Under förutsättningar som anges i första stycket får i Tullverkets
brottsregister även föras in uppgifter om transportmedel och andra
varor som misstänks ha samband med brott som där avses.
Förordning (1996:139).

3 § I tullverkets brottsregister får tas in uppgifter från
polismyndighet och polisregister, om uppgifternas innehåll motsvarar vad
som avses i 2 §. Detsamma gäller motsvarande uppgifter som enligt
överenskommelse mellan Sverige och annan stat lämnas från sådan stat.
Förordning (1990:181).

Registerföring m. m.

4 § Uppgift som har tagits in i tullverkets brottsregister skall utgå ur
registret, om

1. misstanke som antecknats inte längre finns,

2. domstol har meddelat dom eller beslut, som har vunnit laga kraft
eller strafföreläggande har godkänts, i fråga om brott enligt 2 § och
den tilltalade inte skall vara registrerad som misstänkt,

3. åttio år förflutit från den registrerades födelseår, eller den
registrerade har avlidit,

4. uppgiften av annan anledning inte behövs för registret.
Förordning (1990:181).

5 § Tullverkets brottsregister med tillhörande handlingar skall
behandlas så att obehöriga inte får tillgång till dem.
Förordning (1990:181).

Rätt att få uppgifter ur tullverkets brottsregister

6 § Utdrag av eller upplysning om innehållet i tullverkets
brottsregister lämnas på framställning av rikspolisstyrelsen,
polismyndigheter och kustbevakningen.

Utdrag av eller upplysning om innehållet i tullverkets
brottsregister får också lämnas, om utdraget eller upplysningen behövs
för att fullgöra skyldigheter som Sverige eller svensk tullmyndighet har
enligt överenskommelse med främmande stat.

Utdrag av eller upplysning om innehållet i tullverkets brottsregister
lämnas vidare på framställning av datainspektionen för tillsyn enligt
datalagen (1973:289). Förordning (1990:181).

7 § Tullmyndigheter, rikspolisstyrelsen och polismyndigheter får ha
terminalåtkomst till tullverkets brottsregister. Ytterligare
föreskrifter om terminalåtkomsten får meddelas av generaltullstyrelsen
efter samråd med rikspolisstyrelsen. Har myndigheterna olika uppfattning
i frågan skall denna hänskjutas till regeringen. Förordning (1990:181).

Särskilda bestämmelser

8 § Om den som i tjänsten tar befattning med en uppgift som har lämnats
ur tullverkets brottsregister finner anledning anta att uppgiften är
oriktig, skall han genast anmäla detta till generaltullstyrelsen.
Förordning (1990:181).

9 § Generaltullstyrelsen får meddela de ytterligare föreskrifter som
behövs för verkställigheten av denna förordning.