Förordning (1987:870) om bostadsbidrag till vissa hushåll utan barn

SFS nr
1987:870
Departement/myndighet
Bostadsdepartementet
Utfärdad
1987-09-03
Författningen har upphävts genom
SFS 1988:791
Upphävd
1989-01-01

Inledande bestämmelser

1 § En kommun får statligt bidrag till kostnaderna för bostadsbidrag som
lämnas enligt bestämmelserna i denna förordning.

2 § Kommunerna prövar ärenden om bostadsbidrag och sköter utbetalningen
av sådant bidrag.

Länsbostadsnämnderna prövar ärenden om statligt bidrag till kommunerna.

Bostadsstyrelsen får meddela föreskrifter för tillämpningen i de
avseenden som anges i denna förordning. Styrelsen sköter även
utbetalningen av statligt bidrag.

3 § Med makar jämställs i denna förordning, om bidragssökanden inte
visar skäl för annat, man och kvinna som utan att vara gifta med
varandra lever tillsammans och är kyrkobokförda på samma adress.

4 § Följande bestämmelser i förordningen (1987:818) om bostadsbidrag
till barnfamiljer skall tillämpas i fråga om bostadsbidrag till vissa
hushåll utan barn:

18 och 19 §§ om förfarandet i bidragsärenden m. m.,

20–22 §§ om utbetalning av bidrag m. m.,

26 och 27 §§ om återbetalning av bidrag,

28 § om statligt bidrag till kostnaden för bostadsbidrag,

29 § om överklagande.
Förordning (1988:789).

Förutsättningar för bostadsbidrag

5 § Bostadsbidrag lämnas till den som

1. har fyllt 18 år men inte är äldre än 28 år,

2. är bosatt här i landet, och

3. har egen bostad.

Bidrag lämnas endast till utgången av det kalenderår då bidragssökanden
eller, om sökanden är gift och makarna lever tillsammans, någon av
makarna fyller 28 år.

Med egen bostad avses en bostad som ägs eller innehas med hyres- eller
bostadsrätt. Närmare föreskrifter om vad som skall avses med egen bostad
när bostaden utgör del av upplåtarens egen bostad, hyrs i andra hand
eller är en gruppbostad för flera hushåll meddelas av bostadsstyrelsen.

6 § Bostadsbidrag lämnas inte om bidragssökanden eller, om sökanden är
gift, maken

1. har barn som berättigar till bostadsbidrag enligt förordningen
(1987:818) om bostadsbidrag till barnfamiljer, eller

2. får kommunalt bostadstillägg enligt lagen (1962:392) om hustrutillägg
och kommunalt bostadstillägg till folkpension eller är utesluten från
sådant tillägg endast på grund av bestämmelserna om inkomstprövning.

Beräkning av bostadsbidragets storlek

7 § Bostadsbidrag lämnas med det bidragsbelopp som kan beräknas enligt
12 §, om den bidragsgrundande inkomsten inte överstiger 26 000 kronor
för en ensamstående och 36 000 kronor för makar. Om den bidragsgrundande
inkomsten är högre, skall bidragsbeloppet minskas med en tredjedel av
den överskjutande inkomsten.

Bostadsbidraget delas upp på månadsbelopp. Om månadsbeloppet slutar på
öretal avrundas det uppåt till närmaste hela krontal. Bidrag under 100
kronor i månaden betalas inte ut.

Om kommunen lämnar bostadsbidrag utöver vad som följer av bestämmelserna
i denna förordning, skall vad som föreskrivs i andra stycket gälla det
sammanlagda bidraget.

8 § Med bidragsgrundande inkomst avses bidragssökandens sammanräknade
inkomst enligt taxeringen till statlig inkomstskatt året före
bidragsåret med det tillägg som följer av 9 §. Om bidragssökanden är
gift och makarna lever tillsammans, skall bådas sammanräknade inkomst
enligt taxeringen räknas in i den bidragsgrundande inkomsten.

Bidragets storlek skall bestämmas med hänsyn till en beräknad inkomst
för bidragsåret om

1. det inte finns några uppgifter från taxeringen, eller

2. inkomsterna har ökat eller minskat väsentligt i förhållande till de
inkomster som avses i första stycket.

9 § Om bidragssökanden har en förmögenhet som överstiger 90 000 kronor
eller, om sökanden är gift, makarna har en sammanlagd förmögenhet som
överstiger 180 000 kronor, skall den bidragsgrundande inkomsten höjas
med en femtedel av det överskjutande beloppet.

10 § Om det är uppenbart att bidragssökanden inte behöver det
bostadsbidrag som kan beräknas enligt bestämmelserna i 7–9 §§, får
bidraget bestämmas till lägre belopp eller ansökan avslås.

11 § Närmare föreskrifter om beräkningen av den bidragsgrundande
inkomsten meddelas av bostadsstyrelsen.

Bidragsbelopp

12 § Bostadsbidrag lämnas med 20 kronor i månaden för varje helt 25-tal
kronor av den del av bostadskostnaden per månad som överstiger 600
kronor men inte

1 700 kronor för ensamstående och

2 200 kronor för makar.

Högre bostadskostnad än som anges i första stycket får beaktas, om
bidragssökanden eller dennes make är handikappad och socialnämnden har
tillstyrkt att bidrag lämnas för en högre kostnad.

Föreskrifter om beräkningen av bostadskostnadens storlek meddelas av
bostadsstyrelsen.

Omprövning av bidragsbeslut

13 § Den som får bostadsbidrag är skyldig att upplysa kommunen när det
inträffar en inkomstförändring eller någon annan omständighet som har
betydelse för rätten till bidrag.

14 § Beslut om bostadsbidrag skall omprövas

1. om den som uppbär bidraget begär det och hushållets inkomster har
minskat väsentligt i förhållande till de inkomster som låg till grund
för bidragsbeslutet,

2. om hushållets inkomster har ökat väsentligt i förhållande till de
inkomster som låg till grund för bidragsbeslutet,

3. om hushållet byter bostad eller hushållets sammansättning ändras på
ett sådant sätt som har betydelse för bidraget,

4. om den som uppbär bidraget begär det och bostadskostnaden har
ändrats.

Bidragsbeslutet får efter särskild utredning omprövas, om det är
uppenbart att hushållet inte behöver det bostadsbidrag som har
beviljats. Förordning (1988:789).

15 § Vid omprövning av bidragsbeslut skall 18 § andra stycket
förordningen (1987:818) om bostadsbidrag till barnfamiljer tillämpas.
Beträffande sådan omprövning till följd av ändrad bostadskostnad som
avses i 14 § första stycket 4 gäller dock följande:

1. Omprövningen får avse endast tiden från det kvartalsskifte som följer
närmast på det vid vilket ändringen av bostadskostnaden inträffade.

2. Begäran om omprövning skall ges in till kommunen före utgången av år
1988.

Plan- och bostadsverket skall meddela de närmare föreskrifter som behövs
för tillämpningen av bestämmelserna om omprövning av bostadsbidrag och i
övrigt se till att information lämnas om möjligheterna att få ett större
bostadsbidrag. Förordning (1988:789).

Övergångsbestämmelser

1988:789

Denna förordning träder i kraft den 15 juli 1988. De nya bestämmelserna
skall tillämpas på bostadsbidrag som avser tiden från och med den 1
januari 1988.

1988:791

Bestämmelserna i den upphävda förordningen gäller dock i
fråga om bidrag som har beviljats eller omprövats med stöd av
förordningen.