Förordning (1987:886) om licens för yrkesfiske

SFS nr
1987:886
Departement/myndighet
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1987-09-17
Författningen har upphävts genom
SFS 1993:1097
Upphävd
1994-01-01

1 § Prisstöd till fisket eller stöd enligt 1 § 1–4 förordningen
(1985:439) om statligt stöd till yrkesfisket m. m. kan lämnas till
fiskeföretag som har licens för yrkesfiske enligt denna förordning.

2 § Licens kan beviljas fiskeföretag som innehas eller drivs av
yrkesfiskare eller av någon annan för vars försörjning fisket är av
väsentlig betydelse. För licens krävs dessutom att fisket bedrivs eller
avses bedrivas med fartyg som är infört i skepps- eller båtregistret
enligt 2 § andra stycket sjölagen (1891:35 s. 1).

Om det finns särskilda skäl, kan licens beviljas även om fisket inte
bedrivs eller avses bedrivas med sådant fartyg.

Licens får inte beviljas fiskeföretag som innehas eller drivs av någon
som har ålderspension, om det inte finns särskilda skäl att ge licens.

3 § När en fråga om licens prövas, skall särskilt beaktas

1. tillgången på fisk,

2. förutsättningarna i övrigt att bedriva ett rationellt fiske,

3. möjligheterna att avsätta fångsterna, och

4. förutsättningarna för företaget att få en sådan inkomst av enbart
fisket att den ensam eller tillsammans med någon annan varaktig
inkomstmöjlighet ger företagaren en tillfredsställande försörjning.

4 § Licenshavarna är skyldiga att lämna de uppgifter om fångsten som
behövs för tillämpningen av denna förordning. De är även i övrigt
skyldiga att i den utsträckning fiskeriverket föreskriver upplysa om
omständigheter som har betydelse för licensinnehavet. Förordning
(1991:569).

5 § En licens meddelas för viss tid eller tills vidare. Den kan förenas
med särskilda villkor.

En licens kan återkallas om villkor åsidosätts eller om
förutsättningarna för att få licens inte längre är uppfyllda.

6 § Frågor om licens prövas av fiskeriverket eller, efter bemyndigande
av verket, av länsstyrelsen. Förordning (1991:569).

7 § Länsstyrelsens beslut får överklagas hos fiskeriverket.

Fiskeriverkets beslut i ett särskilt fall får överklagas hos
kammarrätten. Förordning (1991:569).

8 § Ytterligare föreskrifter om verkställigheten av denna förordning får
meddelas av fiskeriverket. Förordning (1991:569).

Övergångsbestämmelser

1987:886

Denna förordning träder i kraft den 1 november 1987, då förordningen
(1978:517) om licens för yrkesfiske skall upphöra att gälla.

Licenser som har beviljats enligt den äldre förordningen gäller för den
tid de har meddelats eller tills de återkallas enligt bestämmelserna i
denna förordning.

1990:868

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1990.

I fråga om överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet
gäller äldre föreskrifter.