Förordning (1987:899) om statliga parkeringsplatser

SFS nr
1987:899
Departement/myndighet
Finansdepartementet SFÖ
Utfärdad
1987-09-24
Ändring införd
t.o.m. SFS 2008:1192

Tillämpningsområde

1 § I denna förordning finns föreskrifter om sådana parkeringsplatser
som myndigheterna under regeringen disponerar för uppställning av bilar
och andra motorfordon.

Parkeringsavgifter m.m.

2 § Parkering på parkeringsplatser skall beläggas med en avgift
(parkeringsavgift).

Parkeringsavgifter och andra parkeringsvillkor skall anpassas till vad
som enligt kommunala föreskrifter gäller för allmänhetens parkering på
likvärdiga platser.

3 § Parkeringsavgifter skall inte tas ut på parkeringsplatser, som har
reserverats för statliga myndigheters tjänstefordon eller för fordon som
används av handikappade med kommunalt parkeringsmedgivande.

4 § Parkeringsplatser, som har reserverats för fordon som används av
anställda med bilmedgivande enligt det kollektivavtal om bilersättning
som gäller för statstjänstemän i allmänhet, får befrias från
parkeringsavgifter.

5 § För användningen av bilvärmeuttag vid parkeringsplatser skall
bestämmas en avgift (bilvärmeavgift).

Bilvärmeavgiften skall täcka kostnaderna för anordnande och drift av
uttagen.

Skyltning, kontrollavgifter m.m.

6 § Bestämmelser om skyltning, kontrollavgifter m. m. finns i lagen
(1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering och i
Transportstyrelsens föreskrifter. Förordning (2008:1192).

Alternativ användning av parkeringsplatser

7 § Används parkeringsplatser i så liten utsträckning, att det
beräknas vara ekonomiskt mer fördelaktigt för staten att platserna
används till något annat ändamål än parkering, skall de användas
till ett sådant ändamål, om det inte finns särskilda skäl mot det.

Beslutande myndigheter

8 § Varje myndighet som har ansvar för sin lokalförsörjning
och som disponerar parkeringsplatser som inte är belagda med
avgifter av upplåtaren ansvarar för avgiftssättningen och andra
frågor enligt denna förordning om inte annat följer av andra
stycket.

Om en fastighetsförvaltande myndighet upplåter mark till
gemensam parkering för flera myndigheter skall den upplåtande
myndigheten svara för avgiftssättningen och andra frågor enligt
förordningen. Förordning (1994:671).

9 § har upphävts genom förordning (1993:1018).

Överlåtelse av driften

10 § De myndigheter som avses i 8 § får på marknadsmässiga villkor helt
eller delvis överlåta driften av parkeringsanläggningar till någon annan
myndighet eller till något statligt, kommunalt eller enskilt företag.
Med driften avses tillsyn av parkeringsanläggningen, uppbörd av
avgifter, m. m.

Överklagande

11 § En statlig myndighets beslut att fastställa storleken av

— parkeringsavgifter,

— bilvärmeavgifter eller

— kontrollavgifter för parkering i strid mot förbud eller villkor får
inte överklagas.

Detsamma gäller beslut att i övrigt fastställa regler för uttag av
sådana avgifter.

Myndighetens beslut att i ett enskilt fall debitera kontrollavgift får
inte heller överklagas.

Övergångsbestämmelser

1987:899

Denna förordning träder i kraft den 1 december 1987.

Genom förordningen upphävs

— förordningen (1982:208) om avgiftsbeläggning av statliga
biluppställningsplatser m. m.,

— regeringens beslut den 15 april 1982 om avgifter för statliga
biluppställningsplatser m. m.

2008:1192

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.
Föreskrifter som har meddelats av Vägverket anses vid
tillämpningen av förordningen vara meddelade av
Transportstyrelsen.