Förordning (1987:902) om uppgifter till statistiska centralbyrån om elever i grundskolans årskurs 9

SFS nr
1987:902
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1987-09-24
Författningen har upphävts genom
SFS 1995:1268
Upphävd
1996-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS1991:34

1 § Varje kommun skall under året 1991 före den 15 september lämna
statistiska centralbyrån de uppgifter som har antecknats i
betygskatalogen för sådana elever som under året har slutfört årskurs 9
i kommunens grundskola eller eljest avslutat sin skolgång där.
Förordning (1991:34).

2 § Uppgifterna får lämnas på medium för automatisk databehandling.

3 § Statistiska centralbyrån får använda uppgifterna endast för sitt
register “Elever i årskurs 9 — statistikregister”, vilket har inrättats
med stöd av tillstånd från datainspektionen den 16 februari 1987.

4 § Statistiska centralbyrån får meddela närmare föreskrifter om hur
uppgifterna skall lämnas.