Förordning (1987:906) om fritidsbåtsregister

SFS nr
1987:906
Departement/myndighet
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1987-09-24
Författningen har upphävts genom
SFS 1992:1657
Upphävd
1993-01-01

Inledande bestämmelse

1 § Denna förordning gäller registrering av fritidsbåtar i ett för
landet gemensamt register enligt lagen (1987:773) om
fritidsbåtsregister.

Registeruppgifter som skall lämnas

2 § Anmälningar för registrering i fritidsbåtsregistret skall göras på
en särskild blankett och innehålla följande uppgifter om:

1. Ägarna m. m.:

a. namn eller firma,

b. adress,

c. person- eller organisationsnummer,

d. andel i båten, om den ägs av flera, samt

e. förvärvsdatum.

2. Samtliga båttyper:

a. båtens namn och kommun där båten vanligen är förlagd,

b. fabrikat och modellbeteckning,

c. tillverkningsnummer och tillverkningsår,

d. största längd och bredd,

e. skrovfärg och överbyggnadsfärg,

f. byggnadsmaterial samt

g. VHF-anläggnings anropssignal, huruvida anläggningen är fast eller
bärbar, mobiltelefonnummer samt om PR-radio finns.

3. Båtar med motor:

a. antal motorer,

b. motorfabrikat, modellbeteckning, motornummer, motortyp och drivmedel
samt

c. sammanlagd propelleraxeleffekt eller motsvarande.

4. Båtar med segel:

a. antal master för segel och

b. segelnummer.

3 § Är en anmälan för registrering ofullständig får länsstyrelsen
återställa handlingarna till ägaren och upplysa denne om vad som krävs
för att båten skall kunna registreras. Om båten ägs av flera, men någon
viss person inte godtagits som bärare av ägares skyldigheter enligt 19 §
lagen (1987:773) om fritidsbåtsregister, får handlingarna återställas
till en av ägarna.

Registerbeteckning

4 § I samband med registreringen skall länsstyrelsen tilldela båten en
registerbeteckning som består av tre bokstäver och två siffror.

5 § Registerbeteckningen skall anbringas väl synlig på båda sidorna av
båten. Bokstäverna och siffrorna i beteckningen skall vara minst
sjuttiofem millimeter höga och ha en stapelbredd av minst tio
millimeter.

En registrerad båt skall dessutom ha registerbeteckningen varaktigt
anbringad på skrovets insida.

Ändring av vissa registrerade förhållanden

Anmälningar om överlåtelse och förvärv av en registrerad båt

6 § Anmälningar om överlåtelse och förvärv av en registrerad båt skall
göras på en särskild blankett. Sådana anmälningar skall förutom uppgift
om den förre ägarens namn eller firma innehålla uppgifter om den nye
ägaren i de avseenden som sägs i 2 § första stycket 1. De skall vidare
innehålla uppgifter om båtens registerbeteckning och om kommun där båten
vanligen är förlagd.

7 § Är en anmälan om överlåtelse och förvärv av en registrerad båt
ofullständig får länsstyrelsen återställa handlingarna till den som
gjort anmälan och upplysa denne om vad som krävs för att registrera
förvärvet. I en anmälan från den förre ägaren får den nye ägarens
personnummer eller organisationsnummer utelämnas, om detta inte är känt.
Om anmälan gjorts av flera gäller 3 § andra meningen.

Ändrade förhållanden i övrigt

8 § Ändras förhållandena i fråga om en registrerad båt i något avseende
som skall redovisas i fritidsbåtsregistret, skall ägaren göra anmälan om
detta till en länsstyrelse.

9 § Ändrar ägare till en registrerad båt namn eller adress skall han
inom två veckor efter det ändringen inträffade skriftligen anmäla detta
till en länsstyrelse, om person- eller organisationsnummer inte
upptagits i fritidsbåtsregistret.

Avregistrering

10 § Till en anmälan om avregistrering skall fogas en utredning om
grunden för avregistreringen.

11 § Är en anmälan om avregistrering ofullständig skall länsstyrelsen
återställa handlingarna till ägaren och upplysa denne om vad som krävs
för att båten skall kunna avregistreras. Om båten ägs av flera gäller 3
§ andra meningen.

12 § Om en båt avregistreras skall registerbeteckningarna på båten
avlägsnas eller utplånas.

Hur registeravgiften påförs och betalas

13 § Registeravgift enligt 12 § lagen (1987:773) om fritidsbåtsregister
är 30 kr. Avgiften betalas för kalenderår och påförs av sjöfartsverket.

14 § Registeravgiften skall påföras

1. under januari för båtar som är registrerade vid ingången av samma
månad eller

2. under oktober för båtar som är registrerade vid ingången av samma
månad och inte påförts avgift tidigare under året.

Besked om att avgift har påförts lämnas genom att sjöfartsverket sänder
ett inbetalningskort till den som är betalningsskyldig. Om en
registrerad båt ägs av flera gäller 3 § andra meningen.

15 § En registeravgift som påförs under januari skall betalas senast vid
utgången av februari samma år. Om avgiften påförs under oktober skall
den betalas senast vid utgången av november samma år.

Om registeravgiften inte betalas inom föreskriven tid skall den
betalningsskyldige åläggas att betala avgiften inom en viss tid. Följs
inte åläggandet skall sjöfartsverket vidta de åtgärder som behövs för
att driva in fordringen.

Nationalitetsbevis

16 § På begäran av ägaren utfärdar sjöfartsverket ett nationalitetsbevis
för en registrerad svensk båt.

Den som begär ett sådant bevis skall ge in förvärvshandlingar eller
annan tillförlitlig utredning om förvärvet och bevis om sin nationalitet
eller medgivande enligt 1 § första stycket andra meningen sjölagen
(1891:35 s. 1).

17 § Nationalitetsbevis och tillfällig nationalitetshandling utfärdas
enligt formulär som fastställs av sjöfartsverket. Ett nationalitetsbevis
skall innehålla uppgifter om båtens

1. namn,

2. registerbeteckning,

3. hemort,

4. byggnadsår,

5. byggnadsmaterial,

6. art,

7. största längd och största bredd.

Följande bestämmelser i 6 kap. fartygsregisterförordningen (1975:927)
gäller dessutom i tillämpliga delar i fråga om nationalitetsbevis,
varvid sjöfartsverket skall anses som registermyndighet

2 § om att nationalitetshandling såvitt möjligt skall åtfölja fartyget,

3 § om nationalitetshandling som förstörts eller kommit bort m. m.,

4 § om ny nationalitetshandling m. m.,

6 § om återställd nationalitetshandling m. m.,

7 § om dubblett av nationalitetshandling,

8–10 §§ om tillfällig nationalitetshandling,

11 § om kopior av nationalitetshandling.

Avgift tas ut för utfärdande av nationalitetsbevis eller tillfällig
nationalitetshandling i original eller dubblett. För avgiftens storlek
gäller bestämmelserna i 20–24 §§ avgiftsförordningen (1992:191), varvid
avgiftsklass C tillämpas.

Någon avgift skall dock inte utgå för nationalitetsbevis eller
tillfällig nationalitetshandling som utfärdas med anledning av att en
införning i fritidsbåtsregistret ändras. Förordning (1992:359).

18 § Om någon av grunderna för avregistrering av båten inträtt enligt 10
§ lagen om fritidsbåtsregister (1987:773) skall ett utfärdat
nationalitetsbevis så snart som möjligt återställas till sjöfartsverket.
Detsamma gäller om en båt eller en andel av en båt har överlåtits. Om
den nye ägaren begär det, skall nationalitetsbeviset utlämnas till honom
om båten efter överlåtelsen fortfarande är svensk.

Registerföring m. m.

19 § Beslut om registrering meddelas genom att båten registreras i
fritidsbåtsregistret. Beslutet har det innehåll som framgår av
registret.

20 § Fritidsbåtsregistret innehåller de uppgifter som anges i bilagan
till denna förordning.

Den myndighet som anges i bilagan svarar för att uppgifterna förs in i
registret.

Om en uppgift i registret inte längre behövs för att tillgodose
registrets ändamål, skall uppgiften tas bort ur registret.

21 § I samband med registreringen skall sjöfartsverket utfärda ett
registreringsbevis. Ett sådant bevis skall innehålla de uppgifter som
sjöfartsverket bestämmer. Beviset skall kunna användas för anmälningar
om ändrade förhållanden till länsstyrelsen.

22 § Ett nytt registreringsbevis utfärdas när en uppgift som finns
intagen i beviset har ändrats eller när beviset har använts för en
anmälan till länsstyrelsen.

23 § Registreringsbeviset skall tillställas ägaren. Om båten ägs av
flera gäller 3 § andra meningen.

24 § Skattemyndigheten skall varje vecka underrätta sjöfartsverket om de
ändringar i registret över befolkningen som har betydelse för
fritidsbåtsregistret. Förordning (1990:1281).

Bemyndiganden

25 § Om det finns särskilda skäl, får sjöfartsverket i det enskilda
fallet eller genom föreskrifter medge undantag från bestämmelserna om
registreringsplikt och avgiftsskyldighet i lagen (1987:773) om
fritidsbåtsregister och denna förordning.

26 § Ytterligare föreskrifter om verkställigheten av lagen (1987:773) om
fritidsbåtsregister får meddelas av sjöfartsverket.

Ansvarsbestämmelser m. m.

27 § Den som vid anmälan eller ansökan enligt denna förordning
uppsåtligen eller av oaktsamhet lämnar oriktig uppgift döms till böter,
om inte gärningen är belagd med straff i brottsbalken.

Den som bryter mot 5 eller 9 § döms till penningböter. Förordning
(1991:1378).

28 § Sjöfartsverkets beslut enligt 25 § om undantag i det enskilda
fallet får överklagas hos kammarrätten genom besvär. Sjöfartsverkets
beslut om föreskrifter enligt samma paragraf får överklagas hos
regeringen.

Bilaga

Bilaga till förordningen (1987:906) om fritidsbåtsregister

Registerinnehåll Myndighet som svarar för att
uppgiften förs in i registret

Med länsstyrelse avses den
länsstyrelse till vilken
uppgiften lämnats eller som
beslutat i ärendet
________________________________________________________________________
Uppgift Myndighet
________________________________________________________________________

1. Uppgifter om båten

Båtens namn Länsstyrelse
Kommun där båten vanligen är förlagd Länsstyrelse
Fabrikat och modellbeteckning Länsstyrelse
Tillverkningsnummer Länsstyrelse
Tillverkningsår Länsstyrelse
Största längd Länsstyrelse
Största bredd Länsstyrelse
Skrovfärg Länsstyrelse
Överbyggnadsfärg Länsstyrelse
Byggnadsmaterial Länsstyrelse
VHF — anropssignal, fast instal-
lation Länsstyrelse
VHF — anropssignal, bärbar
installation Länsstyrelse
PR — radio Länsstyrelse
Mobiltelefonnummer Länsstyrelse
Antal motorer Länsstyrelse
Motorfabrikat Länsstyrelse
Modellbeteckning och motornummer Länsstyrelse
Motortyp Länsstyrelse
Drivmedel Länsstyrelse
Sammanlagd propelleraxeleffekt
eller motsvarande Länsstyrelse
Antal master för segel Länsstyrelse
Segelnummer Länsstyrelse

2. Ägaruppgifter

Namn eller firma

nuvarande ägare och de två
närmast föregående ägarna Länsstyrelse
Person- eller organisationsnummer Länsstyrelse
Adress

nuvarande ägare och de två
närmast föregående ägarna Länsstyrelse
Hemortsförsamling Länsstyrelse
Hemortskommun Länsstyrelse
Hemortslän Länsstyrelse
Andel i båten, om den ägs av flera Länsstyrelse
Förvärvsdatum Länsstyrelse
Anmälan enligt 19 § lagen
(1987:773) om fritidsbåtsregister Länsstyrelse

3. Allmänna uppgifter

Registrering Länsstyrelse
datum Länsstyrelse
Registreringsbevis Sjöfartsverket
datum Sjöfartsverket
Registerbeteckning Länsstyrelse
Registrering av förvärv Länsstyrelse
datum Länsstyrelse
Avregistrering Länsstyrelse
datum Länsstyrelse
orsak Länsstyrelse
Ändrade förhållanden Länsstyrelse
datum Länsstyrelse
orsak Länsstyrelse
Nationalitetsbevis Sjöfartsverket
datum Sjöfartsverket
Återställt nationalitetsbevis Sjöfartsverket
datum Sjöfartsverket
Nationalitetsbevis utlämnat
till ny ägare Sjöfartsverket
datum Sjöfartsverket
Registeravgift Sjöfartsverket
debiterad ägare Sjöfartsverket
datum för debitering Sjöfartsverket
datum för påminnelse Sjöfartsverket
datum för betalning Sjöfartsverket
datum för restföring Sjöfartsverket

Övergångsbestämmelser

1987:906

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1988. I stället för vad
som sägs om påföring och betalning av registeravgift i 14 § första
stycket 1 och 15 § första stycket första meningen skall under år 1988
gälla att sådan avgift skall påföras senast före utgången av oktober och
betalas senast en månad efter påföringen.

Nationalitetsbevis som vid ikraftträdandet finns utfärdat för båt som
förts över från båtregistret till fritidsbåtsregistret upphör att gälla
vid utgången av år 1988. Det får dessförinnan ges in till
registermyndigheten (sjöfartsverket) för att kostnadsfritt bytas ut mot
ett nationalitetsbevis enligt denna förordning.

1992:1657

Nationalitetsbevis och tillfällig nationalitetshandling som utfärdats av
Sjöfartsverket med stöd av förordningen (1987:906) om
fritidsbåtsregister skall ha fortsatt giltighet så länge båten har samma
ägare. Uppgifterna i fritidsbåtsregistret om en båt för vilken
nationalitetsbevis eller tillfällig nationalitetshandling har utfärdats
enligt förordningen om fritidsbåtsregister skall av Sjöfartsverket utan
dröjsmål överföras till Sjöfartsregistret för registrering enligt lagen
(1979:377) om registrering av båtar för yrkesmässig sjöfart m. m.