Förordning (1987:915) om avskiljande av studenter från högskoleutbildning

SFS nr
1987:915
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1987-10-15
Författningen har upphävts genom
SFS 2007:989
Upphävd
2008-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2004:290

Förutsättningar för avskiljande

1 § En student i högskoleutbildning får avskiljas från utbildning
inom universitet eller högskola under de villkor som anges i 4 kap.
6 § högskolelagen (1992:1434).

Frågor om avskiljande prövas av Högskolans avskiljandenämnd.
Nämnden tar upp sådana frågor endast efter skriftlig anmälan från
rektor för ett universitet eller en högskola eller den som rektor har
utsett. Förordning (1993:809).

Verkan av ett avskiljande

2 § Ett beslut om avskiljande skall alltid innebära att studenten
tills vidare inte får fortsätta den pågående utbildningen.

Om inte avskiljandenämnden förordnar annat, skall ett beslut om
avskiljande också innebära att studenten tills vidare inte får
antas till annan utbildning av samma slag.

Ett beslut om avskiljande kan även innehålla förordnande att
studenten tills vidare inte får antas till någon annan
högskoleutbildning. Förordning (1993:809).

3 § Ett beslut om avskiljande eller ett förordnande att
studenten inte får antas till annan högskoleutbildning skall,
på skriftlig begäran av den som beslutet avser, omprövas sedan
två år förflutit från det beslutet meddelades.

Vid en sådan omprövning gäller i tillämpliga delar vad som
föreskrivs om avskiljande. Förordning (2004:290).

Upphävande av avskiljande

4 § När ett beslut om avskiljande upphävs får studenten utan
särskild ansökan återuppta utbildningen och tillgodoräkna sig den
tidigare fullgjorda utbildningen. Förordning (1993:809).

Högskolans avskiljandenämnd

5 § Högskolans avskiljandenämnd består av en ordförande och fyra
andra ledamöter. De utses av regeringen för högst tre år.

Ordföranden skall vara lagfaren och erfaren i domarvärv. Av de
övriga ledamöterna skall en vara psykiatriskt sakkunnig, två ha
särskild insikt i förhållandena inom universitet och högskolor och
en företräda allmänna intressen.

För varje ledamot skall finnas ett tillräckligt antal ersättare, som
skall utses av regeringen för samma tid som ledamoten. Vad som
sägs i andra stycket om behörighetsvillkor för en ledamot skall gälla
även ledamotens ersättare. Ersättare inträder vid förhinder för den
ordinarie ledamoten. Förordning (1993:809).

Ärendenas handläggning m. m.

6 § Nämnden är beslutför när ordförande och tre andra ledamöter är
närvarande.

Kallelse till sammanträde med nämnden sker i den ordning ordföranden
bestämmer. Om det finns mer än en ersättare för ordförande, skall
ordföranden förordna i vilken ordning de skall inträda.

Ordföranden får ensam fatta beslut som inte innefattar slutligt
avgörande i sak. Beslut som avses i 13 § andra stycket och 14 § får dock
ordföranden fatta ensam endast om förhållandena är sådana att besluten
inte kan anstå till nästa sammanträde med nämnden.

Beslut som har fattats av ordföranden skall anmälas vid nästa
sammanträde med nämnden.

7 § Mot ledamot och ersättare skall gälla samma jäv som i fråga
om domare.

8 § Vid omröstning i nämnden gäller i tillämpliga delar bestämmelserna
i 29 kap. rättegångsbalken om omröstning i brottmål med endast
lagfarna ledamöter. Ordföranden säger dock sin mening först.

8 a § Det lärosäte som avses i 1 § andra stycket skall vara
studentens motpart hos nämnden. Förordning (1996:556).

9 § Har en fråga om avskiljande anmälts till nämnden skall
studenten få del av anmälningen och få tillfälle att yttra sig
över den. Förordning (1993:809).

10 § Nämnden skall tillse att ärendena blir tillräckligt utredda.

Om studenten önskar lämna uppgifter muntligen inför nämnden bör han
beredas tillfälle till det. Förordning (1993:809).

11 § Den som på nämndens begäran har inställt sig till muntlig
förhandling, får tillerkännas ersättning av allmänna medel för kostnad
för resa och uppehälle samt ersättning för mistad inkomst eller annan
ekonomisk förlust, om nämnden finner att han skäligen bör ersättas.
Nämnden får bevilja förskott på ersättningen. Närmare bestämmelser om
ersättning och förskott finns i förordningen (1982:805) om ersättning av
allmänna medel till vittnen, m.m.

12 § Ordföranden får begära in förklaringar, upplysningar eller
yttranden i ärenden hos nämnden samt pröva frågan om utlämnande av
allmänna handlingar och frågan om överklagande av nämndens beslut har
kommit in i rätt tid.

Ordföranden får besluta att den som är särskilt förordnad som
föredragande får vidta sådana åtgärder i ordförandens ställe.

13 § Om det finns grundad anledning anta att en student bör avskiljas
från högskoleutbildning får nämnden vid behov anmoda den studenten
att låta undersöka sig av den läkare som anvisas honom.

Har nämnden anmodat studenten att läkarundersöka sig, får nämnden
besluta att studenten skall avskiljas från utbildningen i avvaktan
på att ärendet slutligt kan avgöras. Förordning (1993:809).

14 § Om nämnden finner att det finns särskilda skäl, får den, även
i annat fall än som avses i 13 §, förordna att studenten skall
avskiljas från utbildningen i avvaktan på att ärendet slutligt kan
avgöras. Förordning (1993:809).

15 § Om studenten inte har inställt sig till läkarundersökning inom
ett år från anmodan därom, skall nämnden pröva frågan om avskiljande på
det material nämnden har tillgängligt. Förordning (1993:809).

16 § Bestämmelserna i 20 och 21 §§ förvaltningslagen (1986:223) skall
tillämpas även på beslut enligt 13 § andra stycket och 14 §.

17 § Ärendena avgörs efter föredragning av särskilt utsedd föredragande.

Ordföranden får överta beredning och föredragning av ärende.

Övriga bestämmelser

18 § I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser
om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än
slutliga beslut om avskiljande eller förordnanden att studenten
inte får antas till annan högskoleutbildning samt beslut om
interimistiskt avskiljande enligt 13 eller 14 § får inte
överklagas.

Det lärosäte som avses i 1 § andra stycket skall vara
studentens motpart hos domstolen. Förordning (2004:290).

19 § Nämnden beslut skall gälla omedelbart, om inte nämnden bestämmer
något annat.

20 § Nämnden har det ansvar för verksamheten och de uppgifter som anges
i 6, 7, 9 och 11 §§ verksförordningen (1995:1322).

För den personal som utför arbete åt nämnden har nämndens ordförande
det ansvar som anges i 8 § verksförordningen.

Följande föreskrifter i verksförordningen skall tillämpas på
nämnden:

18 § om interna föreskrifter,

27 och 28 §§ om myndighetens regelgivning,

29 § om inhämtande av uppgifter m.m.,

30 § om ärendeförteckning,

31 § om myndighetens beslut. Förordning (1996:556).

21 § De läroanstalter och antagningsmyndigheter som berörs av
ett beslut om avskiljande eller ett beslut om upphävande av
avskiljande samt Centrala studiestödsnämnden skall genast
underrättas om beslutet. Förordning (2001:258).

22 § Ärenden föredras inför nämnden eller dess ordförande av
personal vid Högskoleverket.

Högskoleverket utser, efter samråd med avskiljandenämndens
ordförande, befattningshavare för sådana uppgifter.
Förordning (1995:941).

23 § Nämnden sammanträder i Stockholm. Om det finns särskilda skäl, får
nämnden dock sammanträda på annan ort för behandling av ett visst eller
vissa ärenden.

24 § Nämnden har sitt kansli hos Högskoleverket. Verket sköter med
sin personal nämndens kansligöromål i enlighet med vad nämndens
ordförande begär. Förordning (1995:941).

Övergångsbestämmelser

1995:251

Denna förordning träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har
meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

1996:54

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 1996. För beslut av
nämnden som har meddelats före ikraftträdandet gäller äldre
bestämmelser.

1996:556

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1996.

2. I fråga om ärenden om avskiljande som har anmälts till nämnden
före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.