Konkursförordning (1987:916)

SFS nr
1987:916
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
1987-10-08
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:1137

Allmänna bestämmelser

1 § Denna förordning gäller handläggning av konkurser enligt
konkurslagen (1987:672).

2 § I fråga om dagbok och aktbildning i ärenden vid
tingsrätterna enligt konkurslagen (1987:672) och lagen
(1996:764) om företagsrekonstruktion finns bestämmelser i
förordningen (1979:802) om dagbok och akter i konkursärenden
och ärenden om företagsrekonstruktion. Förordning (1998:1360).

3 § I förordningen (1979:972) om tillsynsavgift i konkurs
finns föreskrifter om ersättning till staten för tillsynen över
förvaltningen. Förordning (1998:1360).

4 § Har upphävts genom förordning (2006:766).

Konkursansökan m. m.

5 § I ett sådant föreläggande som avses i 2 kap. 1 § tredje stycket
eller 5 § konkurslagen (1987:672) skall rätten erinra om att ansökningen
kan avvisas, om bristen inte avhjälps.

6 § När en tingsrätt enligt 2 kap. 2 § konkurslagen (1987:672) sänder
handlingarna i ärendet till en annan tingsrätt, skall det framgå vilken
dag ansökningen kom in till den förra tingsrätten.

7 § I en sådan kallelse som avses i 2 kap. 16 § tredje stycket
konkurslagen (1987:672) skall tingsrätten uppmana gäldenären att till
rätten anmäla

1. den postadress under vilken kallelser och underrättelser kan sändas
till honom, om inte adressen är rätt angiven i konkursansökningen,

2. varje borgenär som har en fordran på lön eller pension och sådan
borgenärs adress.

Säkerhetsåtgärder

8 § I beslut varigenom någon ålagts att lämna ifrån sig sitt pass skall
rätten erinra om att den som inte rättar sig efter beslutet kan häktas.

Konkursbeslut m.m.

9 § Om rätten har grundat sin behörighet på någon annan omständighet än
att gäldenären har eller vid sin död hade hemvist här i landet, skall
det anges i konkursbeslutet.

Om flera konkursansökningar mot samme gäldenär har varit anhängiga
samtidigt och om en annan ansökan bifalls än den som kom in först, skall
det i konkursbeslutet anmärkas vilken dag som den första ansökningen kom
in till tingsrätten.

Kungörelsen om konkursbeslutet

10 § Kungörelsen enligt 2 kap. 24 § andra stycket konkurslagen
(1987:672) skall innehålla uppgifter om

1. konkursbeslutet och dagen för det,

2. tiden och platsen för edgångssammanträdet,

3. att borgenärerna genom kungörelsen kallas till
edgångssammanträdet,

4. gäldenärens namn och postadress samt, i förekommande fall
och om uppgiften framgår av handlingarna, gäldenärens person-
eller organisationsnummer och firma eller annat
näringskännetecken som han driver eller under det senaste året
har drivit näringsverksamhet under,

5. den tingsrätt där konkursen handläggs,

6. förvaltarens namn och postadress, om denne har utsetts, och

7. att, i förekommande fall, annonseringen av kungörelser i
konkursen fortsättningsvis kommer att ske i ett begränsat antal
tidningar.

Har före konkursbeslutet utfärdats kallelse på gäldenärens
okända borgenärer och har tiden för att anmäla fordran ännu
inte löpt ut, skall rätten i kungörelsen erinra om att verkan
av kallelsen inte har förfallit genom konkursen.

Kungörelsen skall hållas tillgänglig på tingsrättens kansli på
samtliga kansliorter. Förordning (2001:76).

11 § I fråga om skyldighet för tingsrätten att i vissa fall kungöra
konkursbeslutet utomlands finns det såvitt gäller Danmark, Finland och
Norge föreskrifter i 2 § lagen (1981:6) om konkurs som omfattar egendom
i annat nordiskt land och såvitt gäller Island föreskrifter i 2 § lagen
(1934:67) med bestämmelser om konkurs, som omfattar egendom i Danmark,
Finland, Island eller Norge.

Underrättelser om konkurs m.m.

12 § Rätten ska genast skicka en kopia av kungörelsen om
konkursbeslutet till

1. förvaltaren och tillsynsmyndigheten,

2. Kronofogdemyndigheten, Skatteverket och Åklagarmyndigheten,

3. inskrivningsmyndigheten för företagsinteckning,

4. registermyndigheten, om gäldenären är en registrerad
juridisk person eller en enskild näringsidkare som är införd i
handelsregistret,

5. tillståndsmyndigheten, om det är upplyst att gäldenären har
tillstånd att utöva eller förestå en viss näringsverksamhet
och tillståndet enligt lag eller annan författning kan komma
att upphöra på grund av konkursen,

6. Revisorsnämnden, om gäldenären är auktoriserad eller
godkänd revisor,

7. överförmyndaren, om det är upplyst att gäldenären är
förmyndare, god man eller sådan förvaltare som förordnats
enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken,

8. inskrivningsmyndigheten, om det är upplyst att det i boet
finns fast egendom eller tomträtt,

9. registermyndigheten, om det är upplyst att det i boet finns
registrerat skepp eller skeppsbygge, andel i sådan egendom
eller villkorlig äganderätt till egendomen eller till andel
däri,

10. inskrivnings- och registermyndigheterna, om det är upplyst
att det i boet finns registrerat luftfartyg eller andel i
eller intecknade reservdelar till sådant luftfartyg,

11. Sveriges advokatsamfund, om gäldenären är advokat eller
biträdande jurist på advokatbyrå,

12. Sveriges riksbank och Finansinspektionen, om gäldenären är
ett kreditinstitut,

13. Fastighetsmäklarinspektionen, om gäldenären är
fastighetsmäklare,

14. central värdepappersförvarare, enligt lagen (1998:1479) om
kontoföring av finansiella instrument, om det är upplyst att
det i boet finns finansiella instrument som är registrerade
hos värdepappersförvararen,

15. Finansinspektionen, om det är upplyst att gäldenären är
delägare i ett anmält avvecklingssystem enligt lagen
(1999:1309) om system för avveckling av förpliktelser på
finansmarknaden,

16. Affärsverket svenska kraftnät, om det är upplyst att det i
boet finns elcertifikat som är registrerade i
elcertifikatsregistret enligt lagen (2011:1200) om
elcertifikat,

17. Statens energimyndighet, om det är upplyst att det i boet
finns utsläppsrätter som är registrerade i
utsläppsrättsregistret enligt lagen (2004:1199) om handel med
utsläppsrätter, och

18. Centrala studiestödsnämnden, om gäldenären är en fysisk
person.

Första stycket 9 tillämpas också när egendomen är registrerad
utomlands.

Rätten ska också genast underrätta Kronofogdemyndigheten om
myndigheten har verkställt beslut om kvarstad enligt 2 kap.
11 § konkurslagen (1987:672) om inte underrättelse om konkursen
lämnas enligt första stycket 2. Förordning (2012:20).

13 § I samband med underrättelse enligt 12 § första stycket skall
uppgift lämnas om förvaltarens namn och adress, om inte detta framgår av
kungörelsen om konkursbeslutet. Till en underrättelse enligt 12 § första
stycket 8, 9 eller 10 skall fogas sådana uppgifter som är av betydelse
för att mottagaren skall kunna identifiera egendomen. Underrättelse
enligt 12 § första stycket 3 skall också innehålla uppgift om
gäldenärens person- eller organisationsnummer, om inte uppgiften framgår
av kungörelsen om konkursbeslutet.

Skall rätten enligt 2 § lagen (1981:6) om konkurs som omfattar egendom i
annat nordiskt land kungöra ett beslut om konkurs i ett annat nordiskt
land och är inskrivning av konkursen föreskriven i det andra landet,
skall rätten begära att konkursen skrivs in i fastighetsbok eller
domstolsprotokoll (tingslysning) eller i annat offentligt register i det
andra landet.

14 § Att uppgift om konkursen ska föras in i den förteckning
över konkurser som förs av inskrivningsmyndigheten för
företagsinteckning framgår av förordningen (2003:552) om
företagshypotek.

När inskrivningsmyndigheten har underrättats enligt 12 § första
stycket 8, ska myndigheten göra en anteckning om konkursen i
fastighetsregistrets inskrivningsdel. Har en myndighet
underrättats enligt 12 § första stycket 10, ska anteckning om
konkursen göras i inskrivningsregistret. Anteckningen ska göras
på den första inskrivningsdagen efter det att underrättelsen
kom in till myndigheten.

Att anteckning om konkursen i vissa fall ska göras även i
fartygsregistrets skeppsdel och fartygsregistrets
skeppsbyggnadsdel framgår av sjölagen (1994:1009).
Förordning (2008:999).

15 § Rätten ska genast skicka en kopia av ett beslut enligt
konkurslagen (1987:672) om skyldighet för gäldenären eller
någon annan att lämna ifrån sig sitt pass eller om förbud att
utfärda pass till Polismyndigheten, Kronofogdemyndigheten och
tillsynsmyndigheten. Myndigheterna ska också underrättas så
snart ett sådant beslut hävs eller passet återlämnas enligt 6
kap. 8 § konkurslagen. Förordning (2014:1137).

Överklagande

16 § Överklagas tingsrättens konkursbeslut, skall rätten snarast
underrätta förvaltaren och tillsynsmyndigheten om överklagandet.

Om en högre rätt upphäver ett beslut om konkurs, skall tingsrätten
genast underrättas. Tingsrätten skall kungöra den högre rättens beslut
och underrätta alla som har fått underrättelse om konkursen enligt 12 §
första stycket.

Överflyttning av en konkurs

17 § Beslutar rätten enligt 2 kap. 26 § konkurslagen (1987:672) att en
konkurs skall handläggas av en annan tingsrätt, skall underrättelse om
överflyttningen sändas till

1. dem som enligt 12 § första stycket har underrättats om konkursen,

2. gäldenären,

3. varje känd borgenär och

4. dem som enligt 21 § har underrättats om edgångssammanträdet.

Bouppteckningsed

18 § Är gäldenären en juridisk person med flera ställföreträdare, skall
förvaltaren, när han ger in bouppteckning eller en sådan förteckning
eller anmälan som avses i 7 kap. 13 § konkurslagen (1987:672), samtidigt
ange vilka ställföreträdare som enligt hans mening inte behöver avlägga
ed.

Har förvaltaren angett att en ställföreträdare inte behöver avlägga
bouppteckningsed, skall rätten underrätta ställföreträdaren om detta.

19 § Om bouppteckningseden skall avläggas av gäldenären efter
edgångssammanträdet, skall rätten underrätta tillsynsmyndigheten och
förvaltaren om tid och plats för edgången.

20 § Skall enligt 6 kap. 5 § andra stycket konkurslagen (1987:672)
bouppteckningsed avläggas eller viss uppgift i bouppteckningen beedigas
av någon annan än gäldenären och fullgörs inte edgångsskyldigheten
genast, skall rätten underrätta tillsynsmyndigheten, förvaltaren och, om
edgångsyrkandet har framställts av en borgenär, denne om tiden och
platsen för edgången.

Kallelser till edgångssammanträdet

21 § Rätten skall snarast underrätta gäldenärens make, om gäldenären är
gift, och varje känd solidariskt ansvarig medgäldenär om
edgångssammanträdet.

22 § Kallelsen till gäldenären enligt 2 kap. 24 § första stycket 3
konkurslagen (1987:672) skall innehålla

1. en erinran om att han är skyldig att vid edgångssammanträdet avlägga
bouppteckningsed,

2. en erinran om att han enligt 6 kap. 6 § konkurslagen inte utan
rättens medgivande får bege sig utomlands innan han har avlagt eden,

3. förvaltarens namn och postadress, om uppgiften inte har tagits in i
kungörelsen om konkursbeslutet och

4. de övriga uppgifter som har tagits in i kungörelsen om
konkursbeslutet.

I fråga om delgivning av kallelsen gäller vad som är föreskrivet om
delgivning av stämning i tvistemål. Om edgångsskyldigheten inte fullgörs
vid edgångssammanträdet, skall gäldenärens kallelse till edgången delges
på samma sätt.

23 § Kallelse enligt 2 kap. 24 § första stycket 3 konkurslagen
(1987:672) till förvaltaren, tillsynsmyndigheten och den borgenär som
har ansökt om konkursen skall skickas så snart som möjligt.

Kallelsen enligt första stycket och underrättelsen till gäldenärens make
enligt 21 § denna förordning skall innehålla de uppgifter som anges i 22
§ första stycket 3 och 4.

24 § Har förvaltaren godkänt en förut ingiven bouppteckning, skall ett
exemplar av bouppteckningen bifogas kallelsen till tillsynsmyndigheten.

Förlikningsman

25 § En förlikningsman som har utsetts enligt 7 kap. 7 § konkurslagen
(1987:672) skall hos rätten genast anmäla när en tvist som omfattas av
hans uppdrag har förlikts.

Bevaknings- och anmärkningsförfarandet

26 § Om bevakning skall äga rum, skall rätten genast underrätta
gäldenären, förvaltaren, tillsynsmyndigheten och varje känd
borgenär samt dem som enligt 21 § skall underrättas om
edgångssammanträdet. Underrättelsen skall innehålla uppgifter
om

1. innehållet i den kungörelse som utfärdats enligt 9 kap. 3 §
konkurslagen (1987:672),

2. tingsrättens postadress på den kansliort där ärendet
handläggs och

3. vad rätten enligt 9 kap. 8 § första stycket konkurslagen har
bestämt i fråga om

a. anmärkningstid,

b. plats där bevakningshandlingarna skall hållas tillgängliga
för granskning samt

c. tidpunkten för det förlikningssammanträde som skall hållas
inför rätten, om anmärkningar framställs.

Om rätten fattar beslut i de frågor som avses i första stycket
3 vid ett senare tillfälle än vid beslutet om
bevakningsförfarandet, skall särskild underrättelse om det
förstnämnda beslutet skickas snarast därefter.

I underrättelse enligt första stycket skall erinras om att
borgenärerna i andra fall än som avses i 14 kap. 6 § tredje
stycket konkurslagen endast på begäran ges tillfälle att enligt
8 § samma kapitel yttra sig över förvaltarens
arvodesframställning och, om rätten håller förhandling i
arvodesfrågan, kallas till förhandlingen. Förordning (2001:76).

27 § Om en anmärkning enligt 9 kap. 9 § konkurslagen (1987:672)
framställs mot en fordran, skall rätten snarast underrätta borgenären om
anmärkningen.

Åberopas en ny omständighet till stöd för en anmärkning vid något annat
tillfälle än vid förlikningssammanträdet eller en förhandling, skall
borgenären också underrättas.

Till underrättelsen skall fogas en kopia av anmärknings- eller
ändringsskriften. Underrättelsen skall också innehålla en uppmaning till
borgenären att till rätten inge skriftligt yttrande och bifoga de
handlingar som styrker hans fordran, om inte handlingarna i fråga har
getts in tidigare.

28 § Samtidigt med underrättelse enligt 27 § skall rätten också om
anmärkningen och om förlikningssammanträdet underrätta

1. gäldenären,

2. tillsynsmyndigheten och

3. varje känd solidariskt ansvarig medgäldenär.

Om någon annan än förvaltaren har framställt en anmärkning eller
skriftligen åberopat en ny omständighet till stöd för en anmärkning,
skall rätten skicka en kopia av handlingen till förvaltaren.

29 § Bestämmer rätten att en sådan förhandling som avses i 9 kap. 15 §
konkurslagen (1987:672) inte skall äga rum i omedelbar anslutning till
förlikningssammanträdet, skall rätten särskilt underrätta gäldenären och
tillsynsmyndigheten om förhandlingen. Den som var närvarande vid
förlikningssammanträdet behöver inte underrättas särskilt.

Efterbevakning

30 § Har en borgenär efterbevakat enligt 9 kap. 20 § konkurslagen
(1987:672) och betalar han inte efterbevakningsavgiften, skall rätten
underrätta honom om att efterbevakningen inte föranleder någon åtgärd
från rättens sida förrän avgiften har betalts.

Utdelningsförfarandet

31 § Rätten skall snarast efter edgångssammanträdet särskilt underrätta
varje känd borgenär om huruvida han kan påräkna utdelning för fordringen
eller, i förekommande fall, att konkursen har avskrivits.

Innan rätten lämnar uppgifter enligt första stycket, skall samråd ske
med förvaltaren, om det behövs.

Om inte konkursen har avskrivits, skall i underrättelsen erinras om att
borgenärerna i andra fall än som avses i 14 kap. 6 § tredje stycket
konkurslagen (1987:672) endast på begäran ges tillfälle att enligt 8 §
samma kapitel yttra sig över förvaltarens arvodesframställning och, om
rätten håller förhandling i arvodesfrågan, kallas till förhandlingen. En
borgenär som inte kan antas komma i fråga för utdelning skall också
erinras om att han kommer att underrättas om utdelningsförslag och
slutredovisning endast om det visar sig att han trots allt kommer i
fråga för utdelning eller om han särskilt begär att få bli underrättad.

Om rätten har beslutat att bevakning skall äga rum, skall underrättelse
enligt första stycket inte lämnas.

32 § Rätten skall skicka en kopia av kungörelse enligt 11 kap. 6 §
första stycket konkurslagen (1987:672) till

1. varje borgenär som i utdelningsförslaget har tillagts utdelning,

2. annan borgenär som har begärt att bli underrättad,

3. annan borgenär, om det av särskilda skäl kan antas vara av betydelse
för honom att bli underrättad,

4. förvaltaren och

5. tillsynsmyndigheten.

En borgenär som har tillagts utdelning skall också upplysas om den
utdelning som i utdelningsförslaget har beräknats för honom.

En borgenär som avses i första stycket 3 skall upplysas om de
omständigheter som motiverar underrättelsen.

33 § Om förhandling enligt 11 kap. 8 § andra stycket konkurslagen
(1987:672) skall hållas, skall rätten underrätta tillsynsmyndigheten om
förhandlingen.

Förvaltaren skall till rätten överlämna de handlingar som behövs för
prövningen.

34 § När konkursen har avslutats ska rätten underrätta

1. tillsynsmyndigheten,

2. Kronofogdemyndigheten,

3. inskrivningsmyndigheten för företagsinteckning,

4. den registermyndighet som enligt 12 § första stycket 4 eller
17 har underrättats om konkursen, i förekommande fall med
uppgift om att konkursen har avslutats med överskott, och

5. Skatteverket. Förordning (2007:793).

Anmälan till myndighet beträffande viss egendom som inte har sålts

35 § Om en konkurs i något annat fall än som avses i 2 kap.
25 § konkurslagen (1987:672) har upphört utan att försäljning
har ägt rum av följande egendom, skall detta antecknas i
angivna register.

——————————————————————
Egendom Register
——————————————————————
1. Fast egendom Fastighetsregistrets
inskrivningsdel

2. Här i Sverige registrerat skepp
eller andel i sådant skepp Fartygsregistrets
skeppsdel

3. Här i Sverige registrerat
luftfartyg eller andel i eller
intecknade reservdelar till
sådant luftfartyg. Inskrivningsregistret
för luftfartyg

Förvaltaren skall anmäla förhållandet till de myndigheter som
har underrättats om konkursen. Förordning (2005:146).

Ackord i konkurs

36 § Ett ackordsförslag skall ges in till rätten i tre exemplar.

37 § Rätten bestämmer efter samråd med förvaltaren tid och plats för
sammanträde enligt 12 kap. 8 § första stycket konkurslagen (1987:672).

Av kungörelsen med kallelse till sammanträdet skall framgå att
ackordsförslaget finns tillgängligt hos förvaltaren.

När kungörelsen har utfärdats, skall rätten genast skicka en kopia av
kungörelsen till gäldenären och alla kända borgenärer. Rätten skall
samtidigt skicka en kopia av ackordsförslaget till borgenärerna. Blir en
borgenär känd först senare, skall rätten så snart som möjligt skicka en
kopia av kungörelsen och ackordsförslaget till honom.

38 § Medges ändring av ackordsförslaget och beslutas av den anledningen
med stöd av 12 kap. 14 § andra stycket konkurslagen (1987:672) att ett
fortsatt sammanträde skall hållas, skall rätten genast tillkännage tid
och plats för det fortsatta sammanträdet. Varje röstberättigad borgenär
med känd adress som inte var närvarande vid det sammanträde då
tillkännagivandet gjordes skall underrättas om tid och plats för det
fortsatta sammanträdet. I underrättelsen skall det anges vilken ändring
som har gjorts i ackordsförslaget och om förvaltaren tillstyrker
ändringen eller inte.

Beslutas ett fortsatt sammanträde av någon annan anledning än som avses
i första stycket, behöver någon underrättelse inte skickas till de
borgenärer som inte var närvarande vid det sammanträde då tid och plats
för det fortsatta sammanträdet tillkännagavs.

39 § Skall sammanträde hållas enligt 12 kap. 19 § tredje stycket
konkurslagen (1987:672) för ny prövning av ackordsförslaget, skall
kungörelsen om sammanträdet utfärdas snarast. Rätten skall samtidigt
skicka en särskild underrättelse om kungörelsens innehåll till
förvaltaren, gäldenären och varje röstberättigad borgenär med känd
adress.

Förvaltarens slutredovisning

40 § När kungörelse enligt 13 kap. 6 § andra stycket konkurslagen
(1987:672) utfärdas, skall rätten skicka en kopia av kungörelsen till
förvaltaren, gäldenären och varje känd borgenär. Har redovisning avgetts
enligt 13 kap. 2 § 8 konkurslagen, behöver kopia inte skickas till
borgenärer med fordringar utan förmånsrätt.

Näringsförbud

41 § Om inte förvaltaren har gjort någon anmälan om näringsförbud enligt
7 kap. 16 § andra stycket konkurslagen (1987:672), skall
tillsynsmyndigheten snarast göra en sådan anmälan, om det finns
anledning till det. Tillsynsmyndigheten skall till sin anmälan foga den
utredning som finns hos myndigheten.

Konkurskostnader

42 § Kostnader som enligt 14 kap. 2 § konkurslagen (1987:672)
skall betalas av staten utbetalas av Domstolsverket.
Förordning (2005:191).

43 § Ersättningen till staten för sådana konkurskostnader som avses i 14
kap. 1 § första stycket 6 konkurslagen (1987:672) tas ut enligt
föreskrifter som meddelas av domstolsverket.

44 § Den taxa för arvode som avses i 14 kap. 4 § tredje stycket
konkurslagen (1987:672) fastställs av domstolsverket på grundval av en
timkostnadsnorm som beslutas av regeringen. Förordning (1991:1407).

45 § I kallelse till förhandling enligt 14 kap. 8 § andra stycket
konkurslagen (1987:672) skall gäldenären och de berörda borgenärerna
erinras om att de i stället för att inställa sig till förhandlingen kan
yttra sig skriftligen över arvodesframställningen.

46 § När konkursen avslutas på något annat sätt än som anges i 14 kap.
10 § konkurslagen (1987:672) skall rätten underrätta domstolsverket om
beslut angående arvode till förvaltare.

Vissa kreditinrättningars konkurs

47 § Försätts ett bankaktiebolag, en sparbank eller en central
medlemsbank i konkurs, får rätten efter samråd med förvaltarna
bestämma att insättningsborgenärerna underrättas på något annat sätt än
som anges i 26, 31, 32 och 37–40 §§, i den mån det är lämpligt.
Upplysningar om vad som sålunda har bestämts skall kungöras av rätten.
Förordning (1995:1610)

48 § I ett bankaktiebolags, en sparbanks eller en medlemsbanks
konkurs skall sådan förteckning som avses i 7 kap. 13 § fjärde
stycket konkurslagen (1987:672) genom förvaltares försorg skickas
till vart och ett av kreditinrättningens kontor för att där under
bevakningstiden hållas tillgänglig för var och en som vill ta del av
den. Förteckningen skall under samma tid hållas tillgänglig också hos
rätten och förvaltare. Förordning (1995:1610).

49 § En underrättelse enligt 26 § till en insättningsborgenär skall
innehålla upplysning om att förteckning upprättats och var förteckningen
finns att tillgå samt en erinran om att borgenär inte behöver bevaka sin
fordran i den mån fordringsbeloppet har tagits upp i förteckningen.

Avslutande bestämmelser

50 § Kallelser och underrättelser från rätten enligt denna förordning
sänds med posten i vanligt brev till mottagaren under hans senaste kända
postadress.

51 § Har en handling som skall ges in till rätten i två eller flera
exemplar inte kommit in i föreskrivet antal, skall rätten på ingivarens
bekostnad låta göra de kopior som behövs.

52 § Är en handling som kommer in till rätten avfattad på danska eller
norska eller är en handling från en utländsk borgenär som är bosatt
utomlands avfattad på engelska, franska eller tyska, skall handlingen
godtas utan översättning till svenska.

53 § Underrättelser eller andra handlingar som rätten skickar till eller
delger den som vistas utomlands och som inte har något känt ombud här i
landet skall vara avfattade på ett språk som mottagaren kan antas
förstå. Utrikesdepartementet lämnar biträde för översättning av
handlingar.

Övergångsbestämmelser

1987:916

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1988 då
konkursförordningen (1979:801) upphör att gälla. Äldre bestämmelser
gäller fortfarande i fråga om konkurser, där konkursbeslutet har
meddelats före ikraftträdandet. Vad som i dessa bestämmelser sägs om
konkursdomaren skall dock i stället avse tingsrätten. Vidtas en åtgärd
enligt den nya konkurslagen, tillämpas bestämmelserna för motsvarande
åtgärd i den nya förordningen.

1990:1076

Regeringen föreskriver att 44 § konkursförordningen (1987:916) skall
upphöra att gälla vid utgången av år 1990. Taxor som har fastställts
före den tidpunkten och som skall börja tillämpas den 1 januari 1991
eller senare skall för att vara giltiga underställas regeringen för
godkännande.