Cirkulär (1987:937) om kungörande av konkursbeslut i annat nordiskt land, m.m.

SFS nr
1987:937
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
1987-10-08
Författningen har upphävts genom
SFS 2011:856
Upphävd
2011-08-01

Den tidning som avses i 2 § lagen (1934:67) med bestämmelser om konkurs,
som omfattar egendom i Danmark, Finland, Island eller Norge, och i 2 §
lagen (1981:6) om konkurs som omfattar egendom i annat nordiskt land är

i Danmark “Statstidende” (på Färöarna “Dimmalaetting”),

i Finland “Officiella tidningen”,

i Island “Lögbirtingarblad”, samt

i Norge “Norsk Lysingsblad”.

Med anledning av föreskrifterna i 2 § lagen (1934:67) med bestämmelser
om konkurs, som omfattar egendom i Danmark, Finland, Island eller Norge,
och i 13 § andra stycket konkursförordningen (1987:916) meddelas vidare
att tillkännagivanden om konkursr skall

i Danmark

a) tinglysas vid den underrätt, inom vars område fast egendom som ingår
i konkursboet är belägen,

b) införas i fartygsregistret (Det almindelige skibsregister,
Köpenhamn), om i konkursboet ingår fartyg om minst 20
registerton brutto eller andel i sådant fartyg,

i Finland

a) införas i inteckningsprotokollet vid den underrätt, inom vars område
fast egendom som ingår i konkursboet är belägen,

b) införas i vederbörande fartygsregister, om i konkursboet ingår
handelsfartyg om minst 19 registerton netto eller fartyg, som eljest är
intaget i fartygsregister, eller andel i fartyg som nu nämnts,

c) införas i luftfartygsregistret (luftfartsstyrelsen, Vanda), om i
konkursboet ingår luftfartyg,

i Island

a) tinglysas vid underrätten i den rättskrets inom vars område fast
egendom som ingår i konkursboet är belägen,

b) införas i vedebörande fartygsregister, om i konkursboet ingår fartyg
om mer än 12 registerton brutto,

i Norge

a) tinglysas vid den herreds- eller byrett inom vars område fast egendom
som ingår i konkursboet är belägen,

b) införas i vederbörande fartygsregister (skibsregister), om i
konkursboet ingår fartyg som är registrerat i skib sregister.