Förordning (1987:941) om frisläpp av investeringsfonder

SFS nr
1987:941
Departement/myndighet
Finansdepartementet S1
Utfärdad
1987-10-22
Författningen har upphävts genom
SFS 2000:939
Upphävd
2001-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1993:1201

1 § Närings- och teknikutvecklingsverket får efter ansökan av
ett företag medge att företaget tar i anspråk sin investeringsfond
enligt lagen (1955:256) om investeringsfonder för
konjunkturutjämning samt belopp som i bokslut före den 31
december 1989 har avsatts till allmän investeringsfond enligt lagen
(1979:609) om allmän investeringsfond för

1. byggnadsarbeten, arbeten på markanläggningar samt arbeten i
skogsbruk som utförs före utgången av år 1995,

2. inventarier som anskaffas före utgången av år 1995,

3. utbildning som syftar till att höja de anställdas kompetens på
arbetsmarknaden eller till att öka deras kunskap i miljöfrågor och
som påbörjas den 10 januari 1991 eller senare och utförs före
utgången av år 1995,

4. tekniskt och naturvetenskapligt forsknings- och
utvecklingsarbete som påbörjas den 1 juli 1991 eller senare och som
utförs före utgången av år 1995,

5. åtgärder för att främja avsättningen utomlands av tjänster från
svenska företag och varor som tillverkas här i riket och som
påbörjas den 5 september 1991 eller senare och utförs före utgången
av år 1995.

För investeringar utanför stödområdena får medgivande lämnas i
fråga om

1. arbeten enligt första stycket 1 i annan kommun i Stockholms län
än Norrtälje, Södertälje och Nynäshamn samt i Uppsala och Håbo
kommuner i Uppsala län endast om arbetena påbörjas den 1 juli
1991 eller senare och arbeten i övriga kommuner endast om
arbetena påbörjas den 10 januari 1991 eller senare,

2. inventarier enligt första stycket 2 endast om inventarierna
anskaffas den 10 januari 1991 eller senare.

Med stödområde avses de kommuner eller delar av kommuner som
anges i 16 § förordningen (1990:642) om regionalpolitiskt
företagsstöd samt de kommuner eller delar av kommuner för vilka
regeringen i särskild ordning beslutat att regionalpolitiskt stöd
tillfälligt kan lämnas. Förordning (1993:1201).

2 § Närings- och teknikutvecklingsverket får efter ansökan av
ett företag medge att företaget tar i anspråk sådana
fondavsättningar som avses i 1 § första stycket för utgifter för
åtgärder som väsentligt begränsar störningar i den yttre miljön i
form av vatten- eller luftföroreningar eller i form av buller,
skakningar, ljus eller annat sådant. Utgifterna skall avse

1. byggnadsarbeten och arbeten på markanläggningar som utförs
före utgången av år 1995,

2. inventarier som anskaffas före utgången av år 1995,

3. tekniskt och naturvetenskapligt forsknings- och
utvecklingsarbete som utförs före utgången av år 1995.

Medgivande får lämnas för hela investeringsbeloppet om
investeringen avser ett mindre belopp eller om investeringen helt
eller så gott som helt syftar till att begränsa störningar i den yttre
miljön. I övriga fall skall medgivandet begränsas till att avse en
tredjedel av investeringsbeloppet eller — om det finns särskilda skäl
till det — annat belopp. Förordning (1993:1201).

3 § Medgivande enligt 1 och 2 §§ får inte avse personbilar som
anskaffats före den 10 januari 1991. I fråga om inventarier som hyrs ut
får medgivande enligt 1 och 2 §§ lämnas endast om inventarierna
anskaffas den 1 oktober 1992 eller senare. Förordning (1992:994).

4 § Närings- och teknikutvecklingsverket beslut skall meddelas enligt
bestämmelserna i 4 och 5 §§ lagen (1979:609) om allmän investeringsfond
och med stöd av punkt 1 av övergångsbestämmelserna till lagen (1990:684)
om upphävande av lagen (1979:609) om allmän investeringsfond. Medgivande
att ta i anspråk investeringsfond får inte förenas med rätt för
företaget att göra investeringsavdrag enligt 7 § lagen om allmän
investeringsfond. Förordning (1991:6). Förordning (1991:1287).

5 § Närings- och teknikutvecklingsverket får inte pröva en ansökan som
avser en investering om den inte helt eller så gott som helt skall
användas i annan näringsverksamhet än kapitalförvaltning som bedrivs av
företaget eller av annat företag som ingår i samma koncern enligt
aktiebolagslagen (1975:1385). Verket får inte heller pröva en ansökan
enligt 1 § som avser en investering utanför stödområdena eller en
ansökan enligt 2 § om investeringsbeloppet överstiger 100 miljoner
kronor.

Är närings- och teknikutvecklingsverket förhindrat att pröva en ansökan
enligt första stycket eller föreligger i annat fall särskilda
omständigheter, skall verket överlämna ansökan till regeringen.
Förordning (1991:1287).

6 § Statens industriverk får efter ansökan medge att en investeringsfond
helt eller delvis överförs från ett företag till ett annat företag för
att av sistnämnda företag tas i anspråk i samband med medgivande enligt
1 eller 2 §.

Övergångsbestämmelser

1987:941

Denna förordning träder i kraft den 10 november 1987.

Förordningen (1980:846) om frisläpp av investeringsfonder skall upphöra
att gälla den 1 april 1988. Den upphävda förordningen gäller dock
fortfarande i fråga om utgifter som hänför sig till tiden före utgången
av mars 1988.

1988:1073

Denna förordning träder i kraft den 15 november 1988. Äldre bestämmelser
i 4 § gäller fortfarande i fråga om investeringsavdrag för
byggnadsarbeten m. m. som t. o. m. den 31 mars 1989 utförs inom
stödområdena.

1990:647

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1990. Vid tillämpning av
denna förordning skall till utgången av mars 1991 med stödområde även
avses de kommuner eller delar av kommuner som finns upptagna i 16 §
förordningen (1982:677) om regionalpolitiskt stöd i dess lydelse den 30
juni 1990 samt Tierps kommun, Östhammars kommun, Hallstahammars kommun,
Borlänge kommun, Säters kommun, Delsbo församling i Hudiksvalls kommun,
Timrå kommun och Hörnefors församling i Umeå kommun.

1991:1287

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1991. De äldre
bestämmelserna i 5 § första stycket tillämpas i fråga om investeringar
som påbörjats före den 5 september 1991.

1992:994

Denna förordning träder i kraft den 15 oktober 1992. De äldre
bestämmelserna i 3 § andra meningen tillämpas fortfarande i fråga om
inventarier som anskaffats före den 1 oktober 1992.

2000:939

Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för 1997 och
tidigare års taxeringar.