Förordning (1987:965) om ersättning för rättegångskostnader m. m. i mål där 1 kap. 3 d § rättegångsbalken tillämpas

SFS nr
1987:965
Departement/myndighet
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
1987-10-29
Ändring införd
t.o.m. SFS 2000:367

1 § I fråga om parts, ställföreträdares eller ombuds rätt till
ersättning för resa och uppehälle i samband med sammanträde i
mål där 1 kap. 3 d § första stycket rättegångsbalken tillämpas
skall bestämmelserna om beräkning av ersättning av allmänna
medel till vittne tillämpas. Förordning (1989:667).

2 § har upphävts genom förordning (2000:367).

Övergångsbestämmelser

2000:367

I mål där talan har väckts före den 1 juli 2000 gäller äldre
bestämmelser.