Förordning (1987:966) om användning av telefon vid rättegång

SFS nr
1987:966
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
1987-10-29
Författningen har upphävts genom
SFS 1996:272
Upphävd
1996-07-01

1 § Domstolar och andra statliga myndigheter skall, i den mån arbetets
behöriga gång och förhållandena i övrigt tillåter det, vid behov ställa
telefon och lokal till förfogande för den som skall delta i rättegång
per telefon.

2 § Den som skall delta i rättegång per telefon får kallas till domstol
eller någon annan myndighet eller inrättning på den ort där han brukar
vistas eller på en annan lämplig ort. Företrädesvis bör kallelsen gälla
inställelse vid tingsrätt eller polismyndighet.

3 § Den domstol som anordnar förhandlingen eller förhöret per telefon
skall på lämpligt sätt förvissa sig om identiteten hos den som skall
medverka per telefon och om att hans medverkan äger rum i enlighet med
tillämpliga regler för deltagande i rättegång.