Förordning (1987:978) om ekonomiska föreningar

SFS nr
1987:978
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L1
Utfärdad
1987-11-12
Ändring införd
t.o.m. SFS 2015:128

Inledande bestämmelser

1 § Denna förordning tillämpas på ekonomiska föreningar enligt
lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar,
bostadsrättsföreningar enligt bostadsrättslagen (1991:614),
kooperativa hyresrättsföreningar enligt lagen (2002:93) om
kooperativ hyresrätt och sambruksföreningar enligt lagen
(1975:417) om sambruksföreningar.

Bestämmelserna om verkställande direktör och vice verkställande
direktör tillämpas dock inte på bostadsrättsföreningar eller
sambruksföreningar. Beträffande dessa föreningar gäller även de
inskränkningar i förordningens tillämplighet som framgår av 4,
7, 13 f och 14 §§. Beträffande kooperativa hyresrättsföreningar
gäller de inskränkningar som framgår av 4, 13 f och 14 §§.
Förordning (2008:22).

2 § En anmälan för registrering enligt lagen (1987:667) om
ekonomiska föreningar, bostadsrättslagen (1991:614), lagen
(2002:93) om kooperativ hyresrätt och lagen (1975:417) om
sambruksföreningar ska göras skriftligen hos Bolagsverket
(registreringsmyndigheten).

En anmälan enligt första stycket eller en sådan ansökan enligt
de angivna lagarna som ska handläggas av
registreringsmyndigheten får överföras elektroniskt till
registreringsmyndigheten enligt föreskrifter som
registreringsmyndigheten får meddela.

En anmälan för registrering ska undertecknas av en
styrelseledamot eller av den verkställande direktören. En
anmälan av en förening i likvidation ska undertecknas av
likvidatorn eller, när flera likvidatorer har utsetts, av en av
likvidatorerna. Förordning (2008:104).

2 a § En anmälan eller ansökan som överförs elektroniskt till
registreringsmyndigheten ska vara undertecknad med en
elektronisk signatur enligt föreskrifter som
registreringsmyndigheten får meddela. Förordning (2008:104).

3 § Anmälan som görs för en registrerad förening enligt denna
förordning skall innehålla uppgift om föreningens organisationsnummer
enligt lagen (1974:174) om identitetsbeteckning för juridiska
personer m.fl.

Registrering av en förening

4 § En anmälan för registrering av en förening enligt 2 kap.
3 § lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar, 9 kap. 2 och
3 §§ bostadsrättslagen (1991:614), 2 kap. 1 § lagen (2002:93)
om kooperativ hyresrätt eller 5 § lagen (1975:417) om
sambruksföreningar ska ange

1. föreningens postadress,

2. fullständigt namn, personnummer eller, om sådant saknas,
födelsedatum och postadress samt, om postadressen avviker från
hemvistet, även hemvist för styrelseledamöterna,
styrelsesuppleanterna, verkställande direktören, vice
verkställande direktörerna, firmatecknarna och person som har
fått bemyndigande enligt 6 kap. 11 § fjärde stycket lagen om
ekonomiska föreningar,

3. hur föreningens firma tecknas.

Anmälan ska innehålla en försäkran på heder och samvete

1. att föreningen har minst så många medlemmar som anges i 2
kap. 1 § lagen om ekonomiska föreningar, 1 kap. 2 §
bostadsrättslagen, 2 kap. 1 § lagen om kooperativ hyresrätt
respektive 3 § lagen om sambruksföreningar,

2. att, om enligt stadgarna eller enligt beslut som har fattats
vid sammanträde med medlemmarna föreningen inte får börja sin
verksamhet förrän visst eller vissa villkor har uppfyllts,
villkoret i fråga är uppfyllt,

3. att de i första stycket 2 angivna personerna inte har
förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken eller är i
konkurs; i fråga om personer som har fått bemyndigande enligt 6
kap. 11 § fjärde stycket lagen om ekonomiska föreningar fordras
dock endast en försäkran att den bemyndigade inte har
förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken,

4. att föreningens revisorer uppfyller de i 8 kap. 3 och 4 §§
lagen om ekonomiska föreningar angivna behörighetskraven och,
när det är fråga om en förening enligt sistnämnda lag, de i 8
kap. 5 § samma lag angivna behörighetskraven,

5. att uppgifterna i anmälan om val av styrelseledamot,
styrelsesuppleant, verkställande direktör, vice verkställande
direktör och firmatecknare, om vem som har fått bemyndigande
enligt 6 kap. 11 § fjärde stycket lagen om ekonomiska
föreningar och om hur föreningens firma tecknas stämmer överens
med de beslut som föreningen har fattat, och

6. att de personer som har utsetts till styrelseledamöter,
styrelsesuppleanter, verkställande direktör, vice verkställande
direktör, revisorer, firmatecknare och enligt 6 kap. 11 §
fjärde stycket lagen om ekonomiska föreningar bemyndigad person
har åtagit sig uppdragen. Förordning (2008:104).

5 § Till en anmälan som avses i 4 § ska fogas

1. två kopior av föreningens stadgar, och

2. en kopia av protokoll från sammanträde med föreningens
medlemmar som visar att dessa har antagit stadgarna.
Förordning (2008:104).

5 a § Om den som anmäls som styrelseledamot, styrelsesuppleant,
verkställande direktör, vice verkställande direktör eller
firmatecknare inte är folkbokförd i Sverige, ska det vid
anmälan enligt 4 § ges in en kopia av passhandling eller annan
identitetshandling som avser den anmälde.

Registreringsmyndigheten får kräva in ytterligare handlingar,
om det behövs för att säkerställa den anmäldes identitet.
Förordning (2008:104).

Föreningens ledning

6 § Vid en anmälan för registrering enligt 6 kap. 15 § lagen
(1987:667) om ekonomiska föreningar ska 4 § första stycket och
andra stycket 3 tillämpas.

Om anmälan inte endast avser en ändring av hemvist eller
postadress, ska 4 § andra stycket 3, 5 och 6 tillämpas.
Förordning (2008:104).

Föreningsstämma

7 § Vid en anmälan för registrering enligt 7 kap. 14 § fjärde
stycket lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar av ett beslut
om ändring av stadgarna för en ekonomisk förening som avses i
den lagen, för en kooperativ hyresrättsförening eller för en
sambruksförening eller för registrering enligt 9 kap. 25 §
bostadsrättslagen (1991:614) av ett beslut om ändring av
stadgarna för en bostadsrättsförening ska föreningen lämna in

1. en kopia av föreningsstämmans protokoll,

2. två kopior av stadgarna i deras nya lydelse.

I sådana fall som avses i 7 kap. 12 § fjärde stycket lagen om
ekonomiska föreningar ska en anmälan för en ekonomisk förening
som avses i den lagen eller en kooperativ hyresrättsförening
innehålla en försäkran på heder och samvete av styrelsen att
underrättelse enligt det sistnämnda lagrummet har ägt rum.

Vid anmälan för registrering enligt 9 kap. 18 a §
bostadsrättslagen av ett beslut om nedsättning av samtliga
insatser ska föreningen lämna in en kopia av föreningsstämmans
protokoll. Förordning (2008:104).

Revisorer

7 a § En anmälan enligt 8 kap. 18 § lagen (1987:667) om
ekonomiska föreningar ska innehålla en försäkran på heder och
samvete

1. att uppgifterna i anmälan om val av revisor eller
revisorssuppleant stämmer överens med de beslut som föreningen
har fattat, och

2. att de personer som har utsetts till revisor eller
revisorssuppleant uppfyller de behörighetskrav som anges i 8
kap. 3 och 4 §§ lagen om ekonomiska föreningar och, om 8 kap.
5 § samma lag är tillämplig, de krav som anges i den paragrafen
samt att de angivna personerna har åtagit sig uppdragen.

Första stycket gäller inte

1. en anmälan som endast avser en ändring av hemvist,
postadress eller huvudansvarig för revisionsbolag, och

2. en anmälan om att skyldigheten att ha auktoriserad eller
godkänd revisor har upphört. Förordning (2008:104).

Likvidation och upplösning

8 § Till föreningens anmälan enligt 11 kap. 1 § fjärde stycket
lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar skall fogas en kopia
av föreningsstämmans protokoll. Förordning (2003:1048).

8 a § När en ansökan om likvidation har kommit in till rätten,
skall rätten genast anmäla detta till registreringsmyndigheten.
Rätten skall också anmäla beslut om likvidation och beslut om
förordnande eller entledigande av likvidator till
registreringsmyndigheten. Förordning (2003:1048).

8 b § Till rättens anmälan enligt 8 a § andra meningen skall
fogas en kopia av rättens beslut. Anmälan skall innehålla
uppgift om fullständigt namn, personnummer och postadress för
likvidatorn. Om likvidatorns postadress avviker från hemvistet,
skall även hemvistet anges. Om det har utsetts en suppleant för
likvidatorn, skall motsvarande uppgifter lämnas om denne.
Förordning (2003:1048).

8 c § Om högre rätt upphäver ett likvidationsbeslut som inte
har verkställts, skall rätten genast anmäla detta till
registreringsmyndigheten. Förordning (2003:1048).

8 d § Om föreningens firma under likvidationen ska tecknas av
någon annan än likvidatorn eller, när flera likvidatorer
utsetts, firman inte ska tecknas av likvidatorerna gemensamt,
ska likvidatorn eller likvidatorerna anmäla detta särskilt.
Detsamma gäller om andra uppgifter i registret ska ändras. Om
någon annan än likvidator har utsetts till firmatecknare, ska
4 § första stycket 2 och 3 och andra stycket 3 och 6 tillämpas.
Förordning (2008:104).

9 § Till anmälan för registrering enligt 11 kap. 15 § första stycket
lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar att likvidatorerna har
lagt fram slutredovisning skall fogas

1. en kopia av föreningsstämmans protokoll, samt

2. ett bevis om dagen för utfärdande av kallelsen på okända
borgenärer.

10 § Vid en anmälan för registrering enligt 11 kap. 16 § lagen
(1987:667) om ekonomiska föreningar att likvidationen ska
fortsätta ska 4 § första stycket och andra stycket 3-6
tillämpas. Förordning (2008:104).

11 § En anmälan för registrering enligt 11 kap. 17 § tredje
stycket lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar av beslut att
likvidationen ska upphöra och föreningens verksamhet återupptas
ska innehålla en försäkran på heder och samvete

1. att likvidationsanledning enligt lagen om ekonomiska
föreningar eller enligt stadgarna inte föreligger, samt

2. att utskiftning inte har ägt rum.

Till anmälan ska fogas

1. en kopia av föreningsstämmans protokoll, och

2. en kopia av revisorernas yttrande.

Vid anmälan ska 4 § första stycket och andra stycket 3-6
tillämpas. Förordning (2008:104).

12 § Till anmälan för registrering enligt 11 kap. 17 § fjärde stycket
lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar av att ett likvidationsbeslut
har upphävts skall fogas en kopia av rättens dom eller bslut med
lagakraftbevis.

Fusion

13 § Till en ansökan enligt 12 kap. 11 § lagen (1987:667) om
ekonomiska föreningar ska det fogas en försäkran på heder och
samvete från föreningarnas styrelser eller verkställande
direktörer om att fusionen inte har förbjudits enligt
konkurrenslagen (2008:579) eller enligt rådets förordning (EG)
nr 139/2004 av den 20 januari 2004 om kontroll av
företagskoncentrationer och att prövning av fusionen inte pågår
enligt konkurrenslagen eller den nämnda förordningen.

Om fusionsplanen har godkänts av fullmäktige, ska det till
ansökan också fogas en försäkran på heder och samvete att en
underrättelse som avses i 7 kap. 12 § fjärde stycket lagen om
ekonomiska föreningar har skett.

I 12 kap. 11 § lagen om ekonomiska föreningar finns
bestämmelser om andra handlingar som ska fogas till ansökan.
Förordning (2008:607).

13 a § Om talan har väckts vid allmän domstol mot
föreningsstämmans beslut att godkänna en fusionsplan, ska
domstolen underrätta Bolagsverket om detta. Underrättelse ska
också lämnas när det föreligger en dom eller ett beslut som har
vunnit laga kraft. Förordning (2008:22).

13 b § Bolagsverket ska underrätta Skatteverket när en ansökan
enligt 12 kap. 11 § lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar
har gjorts.

Skatteverket ska underrätta Bolagsverket när Skatteverket
fattar beslut om hinder mot verkställande av en fusionsplan.
Förordning (2008:22).

13 c § Om allmän domstol har beslutat om att lämna tillstånd
till verkställande av fusionsplan enligt 12 kap. 16 § lagen
(1987:667) om ekonomiska föreningar, ska domstolen underrätta
Bolagsverket om detta. Till underrättelsen ska en kopia av
domstolens beslut fogas. Förordning (2008:22).

13 d § Vid en anmälan för registrering enligt 12 kap. 17 §
lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar av förening som har
bildats i samband med fusion genom kombination tillämpas 4 §.

Till anmälan ska det vidare fogas

1. en försäkran på heder och samvete att uppgifterna i anmälan
om val av verkställande direktör, vice verkställande direktör
och firmatecknare, om särskild delgivningsmottagare och om hur
föreningens firma tecknas stämmer överens med de beslut som
föreningen har fattat, och

2. en försäkran på heder och samvete att de personer som har
utsetts till styrelseledamöter, styrelsesuppleanter,
verkställande direktör, vice verkställande direktör,
firmatecknare och särskild delgivningsmottagare har åtagit sig
uppdragen. Förordning (2008:104).

13 e § Vid en anmälan för registrering enligt 12 kap. 38 §
lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar ska följande
handlingar ges in:

1. fusionsintyg för de utländska bolag som deltar i fusionen
från de behöriga myndigheterna i de stater där bolagen är
registrerade,

2. kopior av de fusionsplaner som har godkänts av de utländska
bolagens stämmor.

I fråga om den förening som bildas genom fusionen ska anmälan
innehålla de uppgifter som anges i 13 d §.

Till anmälan enligt första stycket ska vidare fogas

1. en kopia av ett avtal om medverkan enligt 29 § lagen
(2008:9) om arbetstagares medverkan vid gränsöverskridande
fusioner,

2. en kopia av ett beslut enligt 22 § andra stycket lagen om
arbetstagares medverkan vid gränsöverskridande fusioner,

3. handlingar som visar att förhandlingsperioden enligt 20 §
lagen om arbetstagares medverkan vid gränsöverskridande
fusioner har löpt ut och att 32-40 §§ den lagen ska tillämpas,
eller

4. handlingar som visar att lagen om arbetstagares medverkan
vid gränsöverskridande fusioner inte är tillämplig på
föreningen. Förordning (2008:22).

13 f § Bestämmelserna i 13-13 e §§ gäller inte i fråga om
sambruksföreningar. Bestämmelserna i 13 e § gäller inte heller
i fråga om bostadsrättsföreningar och kooperativa
hyresrättsföreningar. Förordning (2008:22).

Föreningens firma

14 § Anmälan för registrering enligt 14 kap. 1 §
lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar av bifirma kan tas
upp i anmälan om föreningens registrering. Anmälan ska
innehålla en försäkran på heder och samvete att uppgifterna
stämmer överens med de beslut som föreningen har fattat.

Denna paragraf gäller inte för bostadsrättsföreningar,
kooperativa hyresrättsföreningar och sambruksföreningar.
Förordning (2014:546).

Föreningsregistret

15 § Föreningsregistret förs med hjälp av automatiserad behandling.
Registret skall hållas tillgängligt hos registreringsmyndigheten.
Förordning (2001:897).

15 a § Föreningsregistret skall ge offentlighet åt den
information som ingår i registret.

I fråga om personuppgifter skall registret ha till ändamål att
tillhandahålla uppgifter för

1. affärsverksamhet, kreditgivning eller annan allmän eller
enskild verksamhet där företagsanknuten information utgör
underlag för prövningar eller beslut,

2. förvärv, avyttring eller förvaltning av företag som
registreras i föreningsregistret,

3. aktualisering, komplettering eller kontroll av
företagsanknuten information som finns i kund- eller
medlemsregister eller liknande register,

4. uttag av urval av personuppgifter för direkt marknadsföring,
dock med den begränsning som följer av 11 § personuppgiftslagen
(1998:204), eller

5. verksamhet för vilken staten eller en kommun ansvarar enligt
lag eller annan författning och

a) som avser föreningar som registreras i föreningsregistret,

b) som för att kunna utföras förutsätter tillgång till
företagsanknuten information, eller

c) som avser fullgörande av underrättelseskyldighet.
Förordning (2001:894).

15 b § Registreringsmyndigheten är personuppgiftsansvarig
enligt personuppgiftslagen (1998:204) för föreningsregistret.
Förordning (2001:894).

15 c § Registreringsmyndigheten skall se till att det inte
uppkommer något otillbörligt intrång i registrerades personliga
integritet eller några risker från säkerhetssynpunkt. För dessa
syften får myndigheten i enskilda fall ställa upp villkor för
behandlingen av personuppgifter. Förordning (2001:894).

15 d § Registreringsmyndigheten får för de ändamål som anges i
15 a § medge direktåtkomst till föreningsregistret.
Förordning (2001:894).

15 e § Bestämmelserna i 48 § personuppgiftslagen (1998:204) om
skadestånd gäller vid behandling av personuppgifter enligt
denna förordning. Förordning (2001:894).

15 f § I fråga om rättelse av personuppgifter i
föreningsregistret tillämpas 26 § förvaltningslagen (1986:223)
i stället för 28 § personuppgiftslagen (1998:204).
Förordning (2001:894).

15 g § Information som ska lämnas enligt 26 §
personuppgiftslagen (1998:204) behöver inte omfatta uppgift i
en handling som har kommit in till registreringsmyndigheten, om
den enskilde har tagit del av handlingens innehåll. Om den
enskilde begär det, ska dock informationen även omfatta uppgift
i en sådan handling.

Om informationen inte innehåller uppgift i en sådan handling
som avses i första stycket, ska det framgå av informationen att
handlingen behandlas av myndigheten. Förordning (2008:104).

15 h § Att beslut om avslag på ansökan om information enligt
26 § personuppgiftslagen (1998:204) får överklagas hos allmän
förvaltningsdomstol följer av 22 a § förvaltningslagen
(1986:223). Förordning (2008:104).

16 § Handlingar som avser en anmälan eller underrättelse enligt
lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar, bostadsrättslagen
(1991:614), lagen (2002:93) om kooperativ hyresrätt eller lagen
(1975:417) om sambruksföreningar ska biläggas
föreningsregistret. Sådana handlingar ska för varje förening
sammanföras i akter. Förordning (2008:104).

16 a § Registreringsmyndigheten skall såvitt avser företag som
står under Finansinspektionens tillsyn snarast efter det att
registrering har skett underrätta inspektionen om de uppgifter
som förts in i eller förts ut ur föreningsregistret så att
inspektionen kan fullgöra sin tillsynsfunktion. Underrättelsen
får lämnas på medium för automatiserad behandling.
Förordning (2000:846).

Anteckningar i föreningsregistret m.m.

17 § Anteckningar i föreningsregistret numreras i löpande följd för
varje förening. Vid varje anteckning skall registreringsmyndigheten
ange datum för anteckningen och dess kungörande i Post- och Inrikes
Tidningar.

18 § När en förening registreras skall
registreringsmyndigheten anteckna

1. föreningens organisationsnummer,

2. uppgifter som avses i 2 kap. 2 § 1-3, 8 och 10 samt 6 kap.
15 § första stycket lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar
avseende ekonomiska föreningar och kooperativa
hyresrättsföreningar, 9 kap. 5 § 1-3, 9 och 11
bostadsrättslagen (1991:614) samt 4 § 1-3, 7 och 9 lagen
(1975:417) om sambruksföreningar,

3. föreningens postadress,

4. föreningens bifirma, om styrelsen har antagit en sådan, samt

5. lydelsen på främmande språk av föreningens firma, om
lydelsen anges i stadgarna.

Om föreningen har tillstånd att driva finansieringsrörelse
enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,
skall även dagen för tillståndet antecknas.
Förordning (2004:335).

18 a § I ett ärende om registrering av en ekonomisk förening
ska beslut meddelas inom två månader efter det att en
fullständig anmälan kom in till registreringsmyndigheten. Om
det är nödvändigt på grund av utredningen av ärendet, får
handläggningstiden vid högst ett tillfälle förlängas med
högst två månader. Sökanden ska informeras om skälen för att
handläggningstiden förlängs innan den ursprungliga
tidsfristen har gått ut.

I 8 § lagen (2009:1079) om tjänster på den inre marknaden
finns bestämmelser om att ett mottagningsbevis ska skickas
till sökanden när en fullständig anmälan har kommit in och om
innehållet i ett sådant bevis.

Ett beslut om att förlänga handläggningstiden får inte
överklagas. Förordning (2009:1144).

18 b § När Bolagsverket utser en revisor enligt 8 kap. 2, 6
eller 9 § lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar ska
uppgifter enligt 8 kap. 18 § samma lag antecknas i
föreningsregistret. Förordning (2013:740).

19 § Beslut om tillstånd till verkställande av en fusionsplan
enligt 12 kap. 15 och 16 §§ lagen (1987:667) om ekonomiska
föreningar ska antecknas i föreningsregistret.
Förordning (2008:22).

20 § Anteckning i föreningsregistret ska göras enligt följande:

1. Vid registrering enligt 12 kap. 17 § lagen (1987:667) om
ekonomiska föreningar ska det antecknas att överlåtande
förening är upplöst.

2. Om ändring av stadgarna innefattar ett beslut om nedsättning
av insatsernas belopp eller lindring av skyldigheten att betala
in insatser till föreningen, ska det antecknas att ett sådant
beslut har fattats.

3. Om registreringsmyndigheten enligt 12 kap. 19 § lagen om
ekonomiska föreningar har förklarat att frågan om fusion har
fallit, ska det antecknas när beslutet har vunnit laga kraft.

4. Vid registrering på grund av anmälan enligt 9 kap. 18 a §
bostadsrättslagen (1991:614) av ett beslut om nedsättning av
samtliga insatser, ska det antecknas att ett sådant beslut har
fattats. Förordning (2008:22).

20 a § På begäran av en förening ska föreningens e-postadress
och telefonnummer antecknas i föreningsregistret.
Förordning (2012:55).

20 b § Vid sökning efter uppgifter som avser en förening som är
upplöst får endast organisationsnummer och firma användas som
sökbegrepp, om det har förflutit mer än fem år sedan det har
registrerats att föreningen är upplöst.

Vid sökning efter uppgifter och handlingar som avses i 16 § får
endast uppgifter som avses i 15 kap. 2 § första stycket 1 och 2
sekretesslagen (1980:100) samt organisationsnummer och firma
användas som sökbegrepp. Förordning (2012:55).

21 § I en kungörelse enligt 15 kap. 2 § lagen (1987:667) om ekonomiska
föreningar skall anges föreningens firma och organisationsnummer samt
styrelsens säte eller, om föreningen är i likvidation, den tingsrätt
under vilken föreningen hör.

22 § Den domstol som handlägger ett ärende om tillstånd att
verkställa en föreningsstämmas beslut om fusion skall
underrättas av registreringsmyndigheten om följande beslut och
domar:

1. Interimistiskt beslut som en annan domstol har meddelat i
pågående mål angående klander av föreningsstämmobeslutet.

2. Lagakraftvunnen dom, varigenom föreningsstämmobeslutet har
upphävts eller ändrats. Förordning (2003:1048).

23 § När en förening registreras, skall det ena exemplaret av stadgarna
förses med ett bevis om registreringen och återställas till föreningen.

När en ändring av en förenings stadgar registreras, skall det ena
exemplaret av stadgarna i deras nya lydelse förses med ett bevis om
registreringen och återställas till föreningen.

När en ekonomisk plan för en bostadsrättsförening registreras, skall
det ena exemplaret av planen förses med bevis om registreringen och
återställas till föreningen.

24 § Har upphävts genom förordning (1992:1456).

24 § /Träder i kraft I:2015-07-01/
När någon registreras som styrelseledamot,
styrelsesuppleant, verkställande direktör, vice verkställande
direktör, firmatecknare, person som har fått bemyndigande att
ta emot delgivning enligt 6 kap. 11 § fjärde stycket lagen
(1987:667) om ekonomiska föreningar, revisor eller
revisorssuppleant, ska Bolagsverket underrätta den
registrerade om åtgärden. När myndigheten tar bort en sådan
registrering från registret, ska den som berörs av åtgärden
underrättas.

Om registreringen avser ett revisionsbolag, ska den
huvudansvariga revisorn underrättas.

Underrättelsen ska omedelbart efter registreringen eller
borttagandet av registreringen sändas till den som berörs av
åtgärden på hans eller hennes folkbokföringsadress eller, om
en sådan adressuppgift saknas, till den adress som har
uppgetts i ärendet.

Bolagsverket ska en gång varje år underrätta den som är
registrerad som likvidator eller suppleant för likvidator om
registreringen. Underrättelsen ska sändas till den adress som
har uppgetts i ärendet.

Bolagsverket behöver inte sända ut någon underrättelse om det
är uppenbart att en sådan inte fyller något syfte.
Förordning (2015:128).

Registreringsavgifter

25 § I ärenden om registrering enligt denna förordning ska för
registrering och kungörande samt för handläggning och prövning
avgifter betalas med följande belopp:

1. vid anmälan för registrering av en förening, 1 400 kronor,
eller, om sådan anmälan överförs elektroniskt och undertecknas
med en elektronisk signatur, 1 100 kronor,

2. vid anmälan enligt 11 kap. 1 § fjärde stycket lagen
(1987:667) om ekonomiska föreningar att föreningsstämma
beslutat om likvidation, 800 kronor,

3. vid anmälan om fusion enligt 12 kap. 17 eller 38 § lagen om
ekonomiska föreningar, 1 000 kronor,

4. vid någon annan anmälan eller då en anteckning i registret
annars ska ske, 900 kronor, eller, om sådan anmälan överförs
elektroniskt och undertecknas med en elektronisk signatur, 700
kronor.

Om en anmälan samtidigt omfattar registrering eller
registrering av ändring av fler än en firma, bifirma eller
firma i dess lydelse på främmande språk, ska en avgift enligt
första stycket 4 betalas för varje sådan firma.

Avgift ska inte betalas för registrering av

1. ändrad postadress,

2. förhållanden som en likvidator ska anmäla,

3. anmälan från rätten eller konkursförvaltaren,

4. en underrättelse från en behörig utländsk myndighet enligt
12 kap. 37 § lagen om ekonomiska föreningar.

Avgift ska inte heller betalas för registrering av beslut
enligt 11 kap. 18 § andra stycket första meningen, 12 kap. 19 §
lagen om ekonomiska föreningar eller för registrering av beslut
om att avregistrera firma efter en dom om upphävande av
firmaregistrering.

Avgift ska betalas när anmälan om registrering ges in. Avgiften
återbetalas inte om handläggningen av en anmälan om
registrering har påbörjats. Förordning (2008:736).

Prövning av vissa ärenden

26 § Bolagsverket ska pröva frågor om tillstånd enligt 10 kap.
6 § lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar.
Förordning (2014:546).

Avgifter för vissa ärenden

26 a § För handläggning och prövning av en ansökan enligt
lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar ska, i de fall som
anges i a–i, avgifter betalas med följande belopp:

a) undantag från kravet att utse verkställande
direktör (6 kap. 3 §), 935 kronor,

b) undantag från bosättningskraven (6 kap. 4 och 11 §§), 475
kronor,

c) undantag från bosättningskravet för revisor i visst fall (8
kap. 3 §), 1 200 kronor,

d) medgivande att sammanslutning eller revisionsorgan får vara
revisor (8 kap. 4 §), 1 200 kronor,

e) undantag från kravet att anlita auktoriserad revisor (8
kap. 5 §), 685 kronor,

f) undantag från bestämmelser om avsättning till eller
nedsättning av reservfond (10 kap. 6 §), 685 kronor,

g) likvidation enligt 11 kap. 4 a §, 475 kronor,

h) tillstånd till verkställande av fusionsplan (12 kap. 11 §),
1 500 kr,

i) ärenden om att en tillgång av ringa värde ska tillfalla
Allmänna arvsfonden (11 kap. 13 §), 740 kronor.

Avgiften ska betalas när ansökan ges in. Den betalas inte
tillbaka om handläggningen av ansökan har påbörjats.
Förordning (2011:981).

26 b § Bolagsverket får meddela föreskrifter om avgifter för
att tillhandahålla ett fusionsintyg enligt 12 kap. 36 § lagen
(1987:667) om ekonomiska föreningar på annat språk än svenska.
Förordning (2008:22).

Upprättande av försäkran elektroniskt

27 § En försäkran på heder och samvete enligt denna förordning
får undertecknas med elektronisk signatur enligt föreskrifter
som Bolagsverket får meddela. Förordning (2008:104).

Ingivning av handlingar som har upprättats elektroniskt

27 a § Handlingar som ska fogas till anmälningar och
ansökningar och som har upprättats elektroniskt får överföras
elektroniskt till Bolagsverket enligt föreskrifter som
Bolagsverket får meddela. Bolagsverket får även meddela
föreskrifter om vilka elektroniska signaturer som får användas
för att en handling ska få ges in som elektroniskt original.
Förordning (2008:104).

Bestyrkande av kopior m.m.

28 § Kopior som ges in enligt denna förordning ska vara
bestyrkta. En elektronisk kopias överensstämmelse med
originalet ska vara bestyrkt enligt föreskrifter som
Bolagsverket får meddela.

En handling som enligt denna förordning ska ges in i kopia får
även ges in i original. Om handlingen har upprättats
elektroniskt, ska bestämmelserna i 27 a § tillämpas.

Om en handling som har upprättats i pappersform har getts in i
både original och kopia, ska originalhandlingen återställas.
Förordning (2008:104).

Övergångsbestämmelser

1987:978

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1988.

Genom förordningen upphävs (1952:495) om förande av register för
ekonomiska föreningar m.m.,

2. förordningen (1969:228) om prövning av vissa ärenden rörande
ekonomiska föreningar.

Den under 1 upphävda kungörelen gäller dock fortfarande om
registrering skall ske enligt äldre bestämmelser på grund av 7 §
lagen (1987:668) om införande av lagen (1987:667) om ekonomiska
föreningar, övergångsbestämmelserna 2 till lagen (1987:669)
om ändring i bostadsrättslagen (1971:479) eller
övergångsbestämmelserna 2 till lagen (1987:671) om ändring i
lagen (1975:417) om sambruksföreningar.

1992:1456

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1993.

Om en länsstyrelses föreningsregister inte överförts till Patent- och
registreringsverket enligt förordningen (1992:1454) om förande av
handels- och föreningsregister hos Patent- och registreringsverket
gäller 2, 4, 6, 15, 18, 19, 24 och 25 §§ i sin äldre lydelse fram
till den tidpunkt då sådan överföring sker.

1999:1162

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2000. Äldre
föreskrifter skall dock tillämpas i fråga om ärenden om
tillstånd enligt 9 kap. 6 eller 8 § lagen (1987:667) om
ekonomiska föreningar.

2000:1120

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2001.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för anmälan som kommit
in till Patent- och registreringsverket före förordningens
ikraftträdande.

2003:1048

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2004.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för ärenden som avser
fråga enligt 11 kap. 4 eller 7 § lagen (1987:667) om ekonomiska
föreningar i dess lydelse före den 1 januari 2004 och som har
inletts vid tingsrätt före ikraftträdandet. Detsamma gäller för
ärenden enligt 11 kap. 4 § första stycket 2 lagen om ekonomiska
föreningar i dess lydelse före den 1 januari 2004, om
föreningen är försatt i konkurs och konkursen avslutas före
ikraftträdandet.

2004:38

1. Denna förordning träder i kraft den 15 mars 2004.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för anmälan som kommit
in till Patent- och registreringsverket före förordningens
ikraftträdande.

2004:354

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2004.

2. Registrerings- och tillståndsärenden som har kommit in till
Patent- och registreringsverket men i vilka verket inte har
fattat beslut före ikraftträdandet skall överlämnas till
Bolagsverket för fortsatt handläggning.

2005:563

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2006.

2. Äldre bestämmelser gäller i fråga om anmälningar som har
kommit in till Bolagsverket före den 1 januari 2006.

2008:22

Denna förordning träder i kraft den 15 februari 2008. Äldre
bestämmelser gäller dock i fråga om fusioner där fusionsavtal
har upprättats före ikraftträdandet.

2008:607

1. Denna förordning träder i kraft den 1 november 2008.

2. Sådan försäkran som avses i 13 § ska anses omfatta även en
försäkran om att fusionen inte har förbjudits enligt
konkurrenslagen (1993:20) eller att prövning av fusionen inte
pågår enligt den lagen.

2009:1144

1. Denna förordning träder i kraft den 27 december 2009.

2. Bestämmelserna tillämpas inte på ärenden som har kommit in
till registreringsmyndigheten före ikraftträdandet men ännu
inte har avgjorts.