Förordning (1987:98) med instruktion för försvarsmaktens flygförarnämnd

SFS nr
1987:98
Departement/myndighet
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1987-04-02
Författningen har upphävts genom
SFS 1999:389
Upphävd
1999-07-01

Uppgifter

1 § Försvarsmaktens flygförarnämnd har till uppgift att besluta i
frågor som kan aktualiseras vid tillämpning av punkten 6 i bilaga 2
till avtalet den 15 april 1986 om vissa löne- och andra
anställningsvillkor för flygtjänstgörande personal inom
försvarsmakten.

Organisation

2 § Nämnden består av en ordförande, som skall vara lagfaren och ha
erfarenhet av tjänstgöring som domare, samt sex andra ledamöter. För
varje ledamot utom ordföranden skall finnas en personlig ersättare. I
nämnden skall också finnas en sekreterare.

3 § Ordföranden, övriga ledamöter och ersättare för dessa samt
sekreteraren förordnas av regeringen för högst tre år.

En ledamot och dennes ersättare förordnas efter förslag av
Centralorganisationen SACO/SR, en ledamot och dennes ersättare efter
förslag av Statsanställdas Förbund samt en ledamot och dennes
ersättare efter förslag av TCO-S (TCOs statstjänstemannasektion).

4 § I mån av behov och tillgång på medel får nämnden anlita
utomstående för särskilda uppdrag.

Ärendenas handläggning

5 § Nämnden sammanträder på kallelse av ordföranden eller när någon
annan ledamot begär det.

6 § Nämnden är beslutför med samtliga ledamöter eller med ordföranden
och fyra andra ledamöter. I sistnämnda fall skall två av ledamöterna
vara förordnade efter förslag av personalorganisationerna.

7 § Vid nämndens sammanträden skall protokoll föras.

Överklagande

8 § Nämndens beslut i ärenden enligt 1 § får inte överklagas.