Förordning (1987:988) om överenskommelse mellan Sverige och Amerikas Förenta Stater om ömsesidig skattebefrielse för luft- och sjöfartsföretag

SFS nr
1987:988
Departement/myndighet
Finansdepartementet S3
Utfärdad
1987-10-22

Regeringen föreskriver att den överenskommelse som har tagits in som
bilaga till denna förordning, skall gälla.

Bilaga

Utrikesdepartementet bekräftar mottagandet av note nummer 33, daterad
den 8 maj 1987, från den svenska ambassaden.

Utrikesdepartementet föreslår den svenska ambassaden att Amerikas
Förenta Staters regering och Sveriges regering ingår en överenskommelse
om att ändra överenskommelsen den 31 mars 1938 för att ömsesidigt befria
personer med hemvist i den andra avtalsslutande staten från skatt på
inkomst som förvärvas genom användningen av skepp eller luftfartyg i
internationell trafik. Överenskommelsens villkor är följande.

Amerikas Förenta Staters regering befriar, i enlighet med avdelning 872
(b) och 883 (a) i den federala skattelagen, bruttointäkter som förvärvas
genom användningen av skepp eller luftfartyg i internationell trafik
från skatt om intäkterna förvärvas av fysiska personer med hemvist i
Sverige, som inte är medborgare i Amerikas Förenta Stater, eller av
bolag som bildats i Sverige. Denna befrielse medges under förutsättning
att Sverige medger medborgare i Amerikas Förenta Stater, som inte har
hemvist i Sverige, och bolag som bildats i Amerikas Förenta Stater, som
inte är skattskyldiga i Sverige på grund av hemvist, motsvarande
befrielse.

Beträffande bolag skall befrielsen medges endast om bolaget uppfyller
ettdera av följande villkor:

1. att mer än 50 procent av värdet av bolagets aktier — direkt eller
indirekt — tillhör fysiska personer som har hemvist i Sverige eller i
ett annat land som medger medborgare i Amerikas Förenta Stater eller där
hemmahörande bolag motsvarande befrielse, eller

2. att bolagets aktier huvudsakligen och regelmässigt omsätts på en
erkänd värdepappersbörs i Sverige eller i sin helhet ägs av ett bolag
vars aktier omsätts på detta sätt och som bildats i Sverige.

Vid tillämpningen av bestämmelserna om befrielse från skatt i Amerikas
Förenta Stater anses villkoren i punkt 1 uppfyllda om bolaget är en
“controlled foreign corporation” enligt den federala skattelagen.

Bruttointäkterna inkluderar alla intäkter som förvärvas genom
användningen av skepp och luftfartyg i internationell trafik. Däri
inbegrips intäkter från uthyrning av fullt utrustade och bemannade skepp
och luftfartyg (uthyrning på viss tid eller för viss resa) samt intäkter
från uthyrning av containers och därtill hörande utrustning som är av
underordnad betydelse i förhållande till företagets internationella
användning av skepp eller luftfartyg. Även intäkter från uthyrning av i
huvudsak obemannat skepp eller luftfartyg (“bare boat charter”) som
används i internationell trafik inbegrips i begreppet om uthyrningen är
en tillfällig inkomstkälla för ett företag som bedriver internationell
sjöfart eller luftfart.

Utrikesdepartementet anser att denna note tillsammans med ambassadens
svarsnote i vilken Sveriges regering accepterar dessa villkor utgör en
överenskommelse om ändring av överenskommelsen den 31 mars 1938. Denna
överenskommelse skall träda i kraft dagen för ambassadens svarsnote och
skall tillämpas på beskattningsår som börjar den 1 januari 1987 eller
senare.

Envar av de båda regeringarna kan få denna överenskommelse att upphöra
genom att ett meddelande om uppsägning lämnas på diplomatisk väg.

Utrikesdepartementet,
Washington den 26 juni 1987

Den svenska ambassaden framför sina hälsningar till utrikesdepartementet
och har äran bekräfta mottagandet av noten daterad den 26 juni 1987 i
vilken en ordning innebärande en ömsesidig befrielse från skatt på
inkomst som förvärvas genom användningen av skepp eller luftfartyg i
internationell trafik föreslås.

Sveriges regering accepterar att från skatt befria bruttointäkter som
förvärvas av medborgare i Amerikas Förenta Stater, som inte har hemvist
i Sverige, eller av bolag som bildats i Amerikas Förenta Stater, som
inte är skattskyldiga i Sverige på grund av hemvist, genom användningen
av skepp eller luftfartyg i internationell trafik.

Beträffande bolag skall befrielsen medges endast om bolaget uppfyller
ettdera av följande villkor:

1. att minst 50 procent av värdet av bolagets aktier — direkt eller
indirekt — tillhör fysiska personer som är medborgare i Amerikas
Förenta Stater eller i ett annat land vilket medger personer med hemvist
i Sverige och svenska bolag motsvarande befrielse, eller

2. att bolagets aktier huvudsakligen och regelmässigt omsätts på en
erkänd värdepappersbörs i Amerikas Förenta Stater eller i sin helhet ägs
av ett bolag vars aktier omsätts på detta sätt och som bildats i
Amerikas Förenta Stater.

Bruttointäkterna inkluderar alla intäkter som förvärvas genom
användningen av skepp och luftfartyg i internationell trafik. Däri
inbegrips intäkter från uthyrning av fullt utrustade och bemannade skepp
och luftfartyg (uthyrning på viss tid eller för viss resa) samt intäkter
från uthyrning av containers och därtill hörande utrustning som är av
underordnad betydelse i förhållande till företagets internationella
användning av skepp eller luftfartyg. Även intäkter från uthyrning av i
huvudsak obemannat skepp eller luftfartyg (“bare boat charter”) som
används i internationell trafik inbegrips i begreppet om uthyrning är en
tillfällig inkomstkälla för ett företag som bedriver internationell
sjöfart eller luftfart.

Ambassaden har nöjet bekräfta att utrikesdepartementets note och detta
svar utgör en överenskommelse om ändring av överenskommelsen den 31 mars
1938, vilken överenskommelse skall träda i kraft denna dag och tillämpas
på beskattningsår som börjar den 1 januari 1987 eller senare.

Envar av de båda regeringarna kan få denna överenskommelse att upphöra
genom att ett meddelande om uppsägning lämnas på diplomatisk väg.

Svenska ambassaden etc.
Washington, DC, 24 juli 1987

Övergångsbestämmelser

1987:988

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1988.

Förordningen tillämpas på inkomst som är hänförlig till beskattningsår
som börjar den 1 januari 1987 eller senare.