Förordning (1987:994) om beräkning av vissa statliga avgifter för år 1988

SFS nr
1987:994
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1987-12-01
Författningen har upphävts genom
SFS 1991:1829
Upphävd
1992-02-01

1 § Denna förordning gäller sådana föreskrifter om avgifter för år 1988
som myndigheter under regeringen beslutar och som avses i förordningen
(1975:586) om register över statliga avgifter.

Förordningen gäller dock inte sådana föreskrifter om avgifter som
beslutas av myndigheter som hör till försvarsdepartementet.

2 § När en myndighet beslutar föreskrifter om avgifter får
lönekostnadsökningen för år 1988 beräknas till högst 4 procent. Den
sålunda beräknade lönekostnadsökningen skall minskas med myndighetens
produktivitetsförbättring.

Med produktivitetsförbättring avses det krav på produktivitets- och
effektivitetsförbättring som statsmakterna genom tillämpning av det s.
k. huvudförslaget eller på annat sätt ställt på myndigheternas
verksamhet för budgetåret 1987/88.

3 § Vid samråd med riksrevisionsverket enligt förordningen (1975:586) om
register över statliga avgifter skall myndigheterna ange i vilken
utsträckning de föreslagna avgiftsändringarna hänför sig till ökade
lönekostnader.

4 § Riksrevisionsverket skall till regeringen redovisa hur myndigheterna
tillämpat denna förordning.

5 § Riksrevisionsverket får meddela de föreskrifter som behövs för
verkställigheten av denna förordning.