Statens provningsanstalts kungörelse (1988:1) om skrivmateriel och reproduktionsmetoder som är godkända till vissa slag av handlingar under år 1988

SFS nr
1988:1
Departement/myndighet
Industridepartementet
Utfärdad
1988-01-04

Statens provningsanstalt meddelar härmed, att följande skrivmateriel och
reproduktionsmetoder är godkända jämlikt skrivmaterielkungörelsen
(1964:504), under år 1988 för framställning av i nämnda kungörelse
angivna handlingar.

Godkännandet är giltigt endast för materiel märkt med de
registreringsmärken som framgår av förteckningen.

För varje materielgrupp är inom parentes angivet de slag av papper som
materielen får användas till. Godkännandet innebär huvudsakligen att
handlingar framställda med godkända skrivmedel har en skrift med
erforderlig beständighet i avseende på synlighet. Skriftens färg kan t.
ex. förändras utan att synligheten nedsättes. Andra aspekter, vilka för
den enskilde brukaren kan ha betydelse, eller om vilka stadgas i andra
föreskrifter, innefattas inte i godkännanden enligt denna kungörelse.

Det bör även påpekas att det inte är säkert att de inom respektive
materielgrupp upptagna skrivmaterielen är lämpade för alla typer av
maskiner, stämplar m. m. som kan förekomma. Vid inköp bör därför
upplysning om vilken materiel som är lämplig i föreliggande fall,
inhämtas från apparat- eller skrivmaterielleverantör.

Om det i förteckningen anges två färger, t. ex. svart/rött, för ett
färgband, omfattar godkännandet såväl den svarta som den röda delen.

Nötningsbeständigheten är som regel ej helt tillfredsställande för
skrift framställd med karbonpapper och korrigeringsbara färgband. För
skrift framställd med korrigeringsbart färgband krävs dessutom en viss
förvaringstid innan full vidhäftning uppnås.

Arkivhandlingar skall inte förvaras i sådana plastfickor, som kan
förorsaka skador på skriften. Speciellt plastfickor tillverkade av
mjukgjord PVC har visat sig vara olämpliga. Särskilt känsliga för
påverkan är elektrostatiskt framställda kopior.

Med ansvarig firma avses, i förteckningen nedan, den firma vilken är
ansvarig för att respektive skrivmateriel ej saluförs i strid mot
skrivmaterielkungörelsens ansvarsbestämmelser eller mot Statens
provningsanstalts anvisningar och bestämmelser. Firman är bland annat
ansvarig för att saluförd materiel överensstämmer i sammansättning och
egenskaper med den materiel som ursprungligen undersökts och godkänts av
provningsanstalten.

Under året kan ytterligare materiel och metoder komma att godkännas. Den
ansvariga firman erhåller då ett av Statens provningsanstalt separat
utfärdat godkännande, av vilket registreringsmärkning och övriga villkor
för godkännandet framgår.

Rader- och korrigeringsmedel

För närvarande får endast radermedel av mekanisk typ användas. Med hjälp
av dessa avlägsnas den befintliga skriften fysiskt från underlaget, utan
att några nämnvärda rester av radermedlet blir kvar.

Till denna grupp hör bl.a. gummikautschuk, raderknivar och den till
vissa färgband hörande “lift-off-tejpen”. Tejpen fungerar så, att skrift
framställd med färgbanden rycks bort från underlaget.

Kemiska radermedel, t.ex. radervätskor, och färggivande
korrigeringsmedel, t.ex. korrekturlack och vita korrigeringsfärgband
får inte användas.

Icke godkänd skrivmateriel

Riksarkivet äger rätt att medge att även icke godkänd skrivmateriel får
användas för framställning av sådana handlingar som anges i 8 § i
skrivmaterielkungörelsen (1964:504). Dispens kan lämnas efter ansökan
och prövning i varje enskilt fall. Förutsättning för medgivande är, att
sådana åtgärder vidtages, att handlingarnas innehåll kan bevaras för
framtiden.

Sådana enskilda medgivanden kan ges för mikrofilm och magnetband samt,
för framställning av kartor och ritningar, ritfilm och fotografisk film.

Beträffande mikrofilm finns vissa villkor angivna i riksarkivets
cirkulär angående framställning och handhavande av mikrofilm för
arkivändamål (Statens kulturråds författningssamling KRFS 1982:1).

Beträffande ritfilm och fotografisk film finns villkor angivna i
riksarkivets föreskrifter och allmänna råd angående framställning och
hantering av kartor och ritningar som skall bevaras (Riksarkivets
författningssamling RA-FS 1986:3).

För magnetband finns villkor angivna i riksarkivets föreskrifter om
avlämning av magnetband för ADB (RA-FS 1986:1), samt i riksarkivets
cirkulär (1968:473, ändr. och omtr. 1979:679) om tillämpningen av
allmänna arkivstadgan.

Förteckning över materiel lämpade för ovanstående ändamål kan erhållas
från Statens provningsanstalt.