Förordning (1988:100) om tillämpning av en överenskommelse den 20 september 1986 mellan Sverige och Québec om social trygghet

SFS nr
1988:100
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1988-03-10

Den överenskommelse mellan Sverige och Québec om social trygghet, som
har slutits med stöd av artikel XIX i konventionen den 10 april 1985
mellan Sverige och Kanada om social trygghet och som har undertecknats
den 20 september 1986, jämte en samma dag undertecknad
tillämpningsöverenskommelse skall gälla här i riket från och med den 1
april 1988.

Överenskommelsen och tillämpningsöverenskommelsen bifogas denna
förordning som bilagorna 1–2.

Med behörigt försäkringsorgan i artiklarna 7 och 10 och med behörig
myndighet i artikel 28 i överenskommelsen avses för Sveriges del
riksförsäkringsverket.

Bilaga 1

Överenskommelse mellan Sverige och Québec om social trygghet

Sveriges regering och Québecs regering, som önskar samarbeta på det
sociala området har beslutat att träffa en överenskommelse om social
trygghet. För detta ändamål har de enats om följande bestämmelser.

Avdelning 1

Allmänna bestämmelser

Artikel 1

1. I överenskommelsen avses, om inte annat framgår av sammanhanget, med
uttrycken

a) “behörig myndighet”: med avseende på Québec den minister som ansvarar
för tillämpningen av den i artikel 2 a) angivna lagstiftningen, och med
avseende på Sverige regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer

b) “utsänd”: en person, som är anställd inom den ena partens territorium
av en arbetsgivare hos vilken han normalt är sysselsatt och som av denne
arbetsgivare tillfälligt placerats inom den andra partens territorium
för att där utföra ett arbete för arbetsgivarens räkning

c) “behörigt försäkringsorgan”: med avseende på Québec det ministerium
eller det organ som svarar för administrationen av den i artikel 2 a)
angivna lagstiftningen, och med avseende på Sverige det organ eller den
myndighet som svarar för tillämpningen av den i artikel 2 b) angivna
lagstiftningen

d) “förmån eller pension”: innefattar varje tillskott, tillägg eller
höjning enligt den tillämpliga lagstiftningen

e) “invånare”: med avseende på Québec en kanadensisk medborgare som är
bosatt i Québec, och med avseende på Sverige en svensk medborgare.

2. Varje uttryck som inte definierats i första stycket har den betydelse
som tillkommer det enligt den tillämpliga lagstiftningen.

Artikel 2

Denna överenskommelse skall tillämpas på nedanstående lagstiftning:

a) med avseende på Québec, lagstiftningen om pensionsplanen,
lagstiftningen om arbetsolycksfall och arbetssjukdomar, lagstiftningen
om sjukvårdsförmåner, lagstiftningen om sjukförsäkring, lagstiftningen
om försäkring för sjukhusvård

b) med avseende på Sverige, lagstiftningen om tilläggspension,
lagstiftningen om arbetsskadeförsäkring, lagstiftningen om
sjukvårdsförmåner inom sjukförsäkringen;

denna överenskommelse skall emellertid inte tillämpas på andra grenar
inom socialförsäkringen än dem som angetts i denna artikel.

Artikel 3

1. Denna överenskommelse skall även tillämpas på varje lag eller
föreskrift som ändrar, kompletterar eller ersätter den lagstiftning, som
nämnts i artikel 2.

2. Överenskommelsen skall emellertid inte tillämpas på

a) en lag eller föreskrift rörande en ny gren av social trygghet om inte
överenskommelsen ändras i sådant syfte

b) en parts lag eller föreskrift, som utvidgar de gällande systemen till
nya kategorier av förmånstagare, om denna part underrättar den andra
parten inom tre månader räknat från den officiella publiceringen av
ifrågavarande lag eller föreskrift om att sådan tillämpning inte skall
ske.

Artikel 4

I den mån ej annat föreskrivs skall denna överenskommelse tillämpas på:

a) båda parters invånare

b) flyktingar som avses i artikel 1 i konventionen den 28 juli 1951 om
flyktingars rättsliga ställning och protokollet den 31 januari 1967 till
nämnda konvention

c) statslösa som avses i artikel 1 i konventionen den 28 september 1954
om statslösa personers rättsliga ställning

d) andra personer som är eller har varit omfattade av en parts
lagstiftning

e) andra personer med avseende på rättigheter som de härleder från en
person som avses i a)–d).

Artikel 5

1. I den mån ej annat föreskrivs i denna överenskommelse skall personer
som anges i artikel 4 vid tillämpning av den ena partens lagstiftning
behandlas på samma sätt som denna parts invånare.

2. I den mån ej annat föreskrivs i överenskommelsen får en förmån, som
förvärvats enligt en parts lagstiftning med stöd av överenskommelsen,
inte minskas, ändras, innehållas, indragas eller konfiskeras enbart på
grund av att förmånstagaren är bosatt inom den andra partens
territorium. Den skall utbetalas inom den andra partens territorium.

3. Alla förmåner, som enligt överenskommelsen skall utbetalas av en part
inom den andra partens territorium, skall också utbetalas inom en tredje
parts territorium.

Artikel 6

1. Såvida ej annat anges i artiklarna 7, 8, 9 och 10 skall en person
endast vara underkastad den parts lagstiftning inom vars territorium han
arbetar.

2. En självständigt förvärvsverksam person, som är bosatt inom den ena
partens territorium och som arbetar för egen räkning inom den andra
partens territorium eller inom båda parternas territorier, skall med
avseende på detta arbete vara underkastad endast den förstnämnda partens
lagstiftning.

Artikel 7

1. En person som är underkastad den ena partens lagstiftning och utsänd
till den andra partens territorium skall med avseende på detta arbete
vara underkastad endast den första partens lagstiftning för en tid av 24
månader efter utsändandet.

2. Om emellertid arbetet som skall utföras varar längre tid än 24
månader, förblir den första partens lagstiftning tillämplig till dess
arbetet avslutats, förutsatt att båda parters behöriga försäkringsorgan
samtycker härtill.

Artikel 8

En person, som eljest skulle vara underkastad båda parters lagstiftning
vad avser arbete som medlem av besättningen på ett fartyg, skall med
avseende på detta arbete vara underkastad enbart svensk lagstiftning om
fartyget för svensk flagg och enbart Québecs lagstiftning i alla andra
fall.

Artikel 9

1. Varje person som innehar en statsanställning hos den ena parten och
utför arbete inom den andra partens territorium skall vara underkastad
endast den förstnämnda partens lagstiftning med avseende på denna
anställning.

2. En person som anställs av ena parten inom den andra partens
territorium för att där inneha en statlig tjänst skall med avseende på
denna anställning vara underkastad endast lagstiftningen som gäller inom
detta territorium.

3. Denna överenskommelse berör ej de bestämmelser i Wienkonventionen om
diplomatiska förbindelser och Wienkonventionen om konsulära
förbindelser, som hänför sig till den i artikel 2 angivna
lagstiftningen.

Artikel 10

1. Det behöriga försäkringsorganet hos den part vars lagstiftning är
tillämplig på en person med stöd av artiklarna 6, 7, 8 eller 9 kan medge
avvikelse från dessa bestämmelser.

2. Vid prövningen av en fråga om avvikelse enligt första stycket skall
det behöriga försäkringsorganet beakta anställningens natur och övriga
omständigheter i samband med anställningen och kan fatta beslut sedan
medgivande erhållits från den andra partens behöriga försäkringsorgan.

Avdelning II

Bestämmelser om förmåner

Kapitel 1

Förmåner vid ålderdom, invaliditet och dödsfall

Artikel 11

1. Med avseende på Québec tillämpas detta kapitel på alla förmåner som
utges enligt lagen om pensionsplanen.

2. Med avseende på Sverige tillämpas detta kapitel på alla förmåner som
utges enligt lagstiftningen om tilläggspension.

Artikel 12

1. I detta kapitel avses med “period som kan tillgodoräknas”:

a) med avseende på Québec, varje år för vilket avgifter har erlagts
enligt Québecs lagstiftning

b) med avseende på Sverige, varje år för vilket pensionspoäng har
tillgodoräknats enligt den svenska lagstiftningen.

2. En person, som har varit underkastad båda parters lagstiftning,
liksom hans familjemedlemmar, efterlevande och andra rättsinnehavare,
skall ha rätt till en förmån enligt en given lagstiftning om han
uppfyller villkoren för rätt till förmån enligt denna lagstiftning. Det
behöriga försäkringsorganet skall beräkna förmånens storlek enligt
bestämmelserna i den lagstiftning som det tillämpar, varvid endast
perioder som kan tillgodoräknas enligt denna lagstiftning beaktas.

3. Om en person inte har rätt till en förmån enbart på grundval av de
perioder som kan tillgodoräknas enligt en parts lagstiftning, skall det
behöriga försäkringsorganet lägga samman de perioder som kan
tillgodoräknas enligt bestämmelserna i artiklarna 13, 14 och 15.

Artikel 13

1. När sammanläggning behövs för att öppna rätt till en förmån enligt
lagstiftningen i Québec, skall det behöriga försäkringsorganet i Québec
förfara enligt följande: Article 13

a) varje år, som ingår i de perioder som kan tillgodoräknas enligt
svensk lagstiftning på grund av anställning eller annan
förvärvsverksamhet under året i fråga eller under en del därav, erkänns
som ett år för vilket avgifter erlagts, förutsatt att det kan medräknas
i avgiftsperioden så som den definieras i Québecs lagstiftning

b) år som tillgodoräknats enligt a) skall sammanläggas med år som ingår
i perioder som kan tillgodoräknas enligt Québecs lagstiftning, under
förutsättning att de inte sammanfaller.

2. Efter denna sammanläggning bestämmer det behöriga försäkringsorganet
i Québec enligt sin lagstiftning om personen uppfyller villkoren för
rätt till förmån.

3. För att beräkna storleken av den förmån som skall utges skall det
behöriga försäkringsorganet i Québec förfara enligt följande:

a) den del av förmånen som är beroende av förvärvsinkomster beräknas
enligt bestämmelserna i Québecs lagstiftning och grundas uteslutande på
perioder som kan tillgodoräknas enligt denna lagstiftning

b) den enhetliga grunddelen av förmånen omräknas efter förhållandet
mellan de perioder som kan tillgodoräknas enligt Québecs lagstiftning
och hela avgiftsperioden, såsom den definieras i denna lagstiftning.

Artikel 14

1. När sammanläggning behövs för att öppna rätt till en förmån enligt
svensk lagstiftning, skall det behöriga svenska försäkringsorganet
förfara enligt följande:

a) varje år som ingår i de perioder som kan tillgodoräknas enligt
Québecs lagstiftning skall likställas med ett år för vilket
pensionspoäng tillgodoräknats

b) år som tillgodoräknats enligt a) skall läggas samman med år som
tillgodoräknats enligt svensk lagstiftning, under förutsättning att de
inte sammanfaller.

2. Efter denna sammanläggning bestämmer det behöriga svenska
försäkringsorganet enligt sin lagstiftning om personen uppfyller de
föreskrivna villkoren för rätt till förmån.

3. För att beräkna storleken av den förmån som skall utges skall endast
perioder som kan tillgodoräknas enligt svensk lagstiftning beaktas.

Artikel 15

1. Om en person inte är berättigad till en förmån efter sammanläggning
enligt artikel 13 eller artikel 14, skall perioder medräknas, som
tillgodoräknats enligt lagstiftningen hos en tredje part, med vilken
båda parter har träffat överenskommelse om social trygghet som
innehåller regler om sammanläggning av sådana perioder, enligt reglerna
i detta kapitel.

2. Om det inte är möjligt att exakt fastslå när perioder som kan
tillgodoräknas enligt en parts lagstiftning intjänats, skall de inte
anses sammanfalla med perioder som kan tillgodoräknas enligt en annan
lagstiftning.

Kapitel 2

Arbetsolycksfall och arbetssjukdomar

Artikel 16

1. Med avseende på Québec skall detta kapitel tillämpas på alla förmåner
som utges enligt lagstiftningen om arbetsolycksfall och arbetssjukdomar.

2. Med avseende på Sverige skall detta kapitel tillämpas på alla
förmåner som utges enligt lagstiftningen om arbetsskadeförsäkring.

Artikel 17

1. En förmånstagare som är berättigad till en förmån enligt en parts
lagstiftning och som är bosatt eller vistas inom den andra partens
territorium har rätt till:

a) vårdförmåner som tillhandahålls, för det behöriga försäkringsorganets
räkning, av försäkringsorganet för vistelse- eller bosättningsorten
enligt bestämmelserna i den lagstiftning som det sistnämnda organet har
att tillämpa

b) kontantförmåner som utges av det behöriga försäkringsorganet enligt
bestämmelserna i den lagstiftning som det har att tillämpa. Efter
överenskommelse mellan det behöriga försäkringsorganet och organet för
vistelse- eller bosättningsorten kan emellertid sådana förmåner utges av
det sistnämnda organet för det förstnämndas räkning, i enlighet med den
lagstiftning som det behöriga försäkringsorganet har att tillämpa.

2. Undantag från och villkor för tillämpning av bestämmelserna i första
stycket kan tas in i den i artikel 27 nämnda
tillämpningsöverenskommelsen.

Artikel 18

1. När en person, som har ådragit sig en arbetssjukdom, har varit
sysselsatt under båda parters lagstiftning i ett arbete som kan ha
orsakat sjukdomen, skall de förmåner, på vilka förmånstagaren kan ha
anspråk, utges enbart enligt den lagstiftning som gäller för den part,
inom vars territorium arbetet ifråga senast utfördes.

2. Kostnaderna för förmånerna skall delas mellan de båda parternas
försäkringsorgan. Denna fördelning skall göras efter förhållandet mellan
längden av de sysselsättningsperioder, vilka har samband med sjukdomen
och som fullgjorts enligt vardera partens lagstiftning, och den totala
längden av sådana perioder som fullgjorts enligt båda parters
lagstiftning vid den tidpunkt då förmånerna började utgå.

Artikel 19

1. När en arbetstagare får återfall i en arbetssjukdom, för vilken han
erhållit eller erhåller ersättning enligt en parts lagstiftning, skall
följande bestämmelser tillämpas:

a) om arbetstagaren, sedan han beviljats förmåner, inte har haft sådant
arbete som kan ha framkallat sjukdomen ifråga eller återfallet däri
under den andra partens lagstiftning, skall den första partens behöriga
försäkringsorgan utge förmåner för återfallet och stå för kostnaderna
för dessa enligt den lagstiftning som detta tillämpar

b) om arbetstagaren, sedan han beviljats förmåner, har haft sådant
arbete under den andra partens lagstiftning, skall kostnaderna för
förmånerna som hänför sig till återfallet fördelas mellan de båda
parternas organ efter förhållandet mellan längden av de perioder då
sådant arbete utförts enligt vardera partens lagstiftning och den totala
längden av sådana perioder som fullgjorts enligt båda parters
lagstiftning vid den tidpunkt då förmånerna som hänför sig till
återfallet började utgå

c) i fall som avses i b) skall förmåner i anledning av återfallet utges
av det behöriga försäkringsorganet hos den part, under vars lagstiftning
sådant arbete senast utfördes som återfallet har samband med, och enligt
den lagstiftning som detta har att tillämpa. Om förmånstagaren inte har
rätt till förmåner enligt sistnämnda lagstiftning skall dock dessa utges
av den andra partens behöriga försäkringsorgan enligt bestämmelserna i
den lagstiftning detta tillämpar och på dess bekostnad.

2. I händelse av återfall i en arbetssjukdom som lett till tillämpning
av bestämmelserna i artikel 18 skall följande bestämmelser tillämpas:

a) det behöriga försäkringsorgan som utgett förmåner enligt artikel 18
första stycket skall utge förmåner i anledning av återfallet enligt den
lagstiftning som detta tillämpar

b) kostnaderna för förmånerna fördelas mellan de båda parternas organ
enligt artikel 18 andra stycket. Om emellertid arbetstagaren på nytt har
arbetat i en verksamhet som kan ha orsakat sjukdomen ifråga eller
återfallet däri, skall en ny fördelning göras efter förhållandet mellan
längden av tidigare beaktade perioder och de perioder som hänförs till
den nya verksamheten och som fullgjorts enligt vardera partens
lagstiftning, å ena sidan, och, å andra sidan, den totala längden av
perioder som fullgjorts enligt båda parters lagstiftning vid den
tidpunkt då förmånerna i anledning av återfallet började utgå.

Artikel 20

Om en parts lagstiftning uttryckligen eller underförstått föreskriver
att arbetsolycksfall eller arbetssjukdomar som inträffat eller
konstaterats tidigare skall beaktas vid bedömning av graden av
arbetsoförmåga, skall denna parts behöriga försäkringsorgan även beakta
arbetsolycksfall och arbetssjukdomar som inträffat eller konstaterats
under den andra partens lagstiftning, som om dessa hade inträffat eller
konstaterats under dess lagstiftning.

Artikel 21

Det behöriga försäkringsorganet hos en part, enligt vars lagstiftning
kontantförmåners storlek varierar med antalet familjemedlemmar, skall
också medräkna familjemedlemmar som är bosatta inom den andra partens
territorium som om de vore bosatta inom det egna territoriet.

Artikel 22

1. Ett försäkringsorgan skall återbetala summan av förmåner som utgetts
för dess räkning av det andra försäkringsorganet.

2. Återbetalningar enligt första stycket skall göras på sätt som
föreskrivs i den i artikel 27 nämnda tillämpningsöverenskommelsen.

Kapitel 3

Sjukvårdsförmåner

Artikel 23

1. Med avseende på Québec skall detta kapitel tillämpas på alla
sjukvårdsförmåner enligt lagen om sjukvårdsförmåner och socialtjänst,
lagen om sjukförsäkring och lagen om försäkring för sjukhusvård.

2. Med avseende på Sverige skall detta kapitel tillämpas på alla
sjukvårdsförmåner enligt lagstiftningen om sjukförsäkring.

Artikel 24

1. En person som är bosatt inom den ena partens territorium och som
vistas inom den andra partens territorium för att tillfälligt arbeta där
har, liksom hans medföljande familjemedlemmar, rätt till vårdförmåner
enligt sistnämnda partens lagstiftning från dagen för ankomsten till
detta territorium.

2. Den period, under vilken någon kan göra anspråk på förmåner som avses
i första stycket, är begränsad till ett år. Det behöriga
försäkringsorganet på vistelseorten kan dock på begäran utsträcka denna
tid.

3. Bestämmelserna i första stycket skall även tillämpas på utsända
arbetstagare och på studerande som är inskrivna vid undervisningsanstalt
inom vistelseortens territorium.

Artikel 25

Detta kapitel är inte tillämpligt när en person beger sig från en parts
territorium till den andra partens territorium i syfte att där erhålla
medicinsk behandling eller sjukhusvård.

Artikel 26

Det behöriga försäkringsorganet på vistelseorten tillhandahåller
förmåner som avses i detta kapitel och står för kostnaderna för dessa.

Avdelning III

Övriga bestämmelser

Artikel 27

1. En tillämpningsöverenskommelse, som parterna sluter, skall ange
sättet för genomförandet av överenskommelsen.

2. De båda parternas förbindelseorgan skall anges i denna
tillämpningsöverenskommelse.

Artikel 28

De behöriga myndigheterna och försäkringsorganen skall Les autorite’s et
les institutions compe’tentes:

a) delge varandra sådan information som är nödvändig för tillämpningen
av denna överenskommelse

b) kostnadsfritt lämna varandra bistånd i alla frågor som rör
tillämpningen av denna överenskommelse

c) delge varandra all information om åtgärder som vidtagits för
tillämpningen av denna överenskommelse eller om förändringar i deras
respektive lagstiftning, i den mån dessa förändringar påverkar
tillämpningen av överenskommelsen

d) informera varandra om svårigheter som uppkommer vid tillämpningen av
denna överenskommelse och så vitt möjligt avhjälpa dessa.

Artikel 29

1. Såvida inte utlämnande av en viss upplysning krävs enligt en parts
lagstiftning, är varje information som lämnas av den ena partens
försäkringsorgan till den andra partens försäkringsorgan om en person
sekretessbelagd och får endast användas vid tillämpning av
överenskommelsen och av den lagstiftning som överenskommelsen avser.

2. Rätten för en person att ta del av handlingar som innehåller
information om honom bedöms enligt lagstiftningen hos den part där
handlingarna finns.

3. I första och andra styckena avses med information varje upplysning
som innehåller en persons namn eller någon annan upplysning varigenom
personens identitet lätt kan fastställas.

Artikel 30

Alla förmåner skall utbetalas direkt till en förmånstagare i den parts
valuta som gör utbetalningen, utan avdrag för administrativa
omkostnader, överföringskostnader eller andra kostnader som kan uppstå
vid betalningen av förmånerna.

Artikel 31

1. Varje befrielse från eller nedsättning av avgifter, som skall
erläggas enligt ena partens lagstiftning för utfärdande av intyg eller
handling som skall företes vid tillämpning av denna lagstiftning, skall
gälla även för intyg och handlingar som skall företes vid tillämpning av
den andra partens lagstiftning.

2. Alla beslut, handlingar och bevis som skall företes för tillämpning
av denna överenskommelse är befriade från legalisering och andra
liknande formaliteter.

Artikel 32

1. En ansökan om en förmån som inges enligt en parts lagstiftning skall
anses som en ansökan om motsvarande förmån enligt den andra partens
lagstiftning, förutsatt att sökanden

a) begär att denna ansökan skall anses som en ansökan om förmån enligt
den andra partens lagstiftning eller,

b) vid tiden för ansökan företer uppgifter som visar att en period, som
kan tillgodoräknas enligt definitionen i artikel 12, har tillgodoräknats
honom enligt den andra partens lagstiftning. Sökanden kan dock begära
att hans ansökan om förmån från den andra parten skall anstå.

2. Varje ansökan, meddelande eller besvär, som enligt en parts
lagstiftning skulle ha ingetts till denna parts behöriga myndighet eller
försäkringsorgan inom en föreskriven tid, men som ingetts inom samma tid
till den andra partens behöriga myndighet eller försäkringsorgan, skall
anses ha ingetts till myndigheten eller organet i den första staten.
Myndigheten eller organet hos den andra parten skall i sådant fall utan
dröjsmål översända ansökningen, meddelandet eller besvärshandlingen till
myndigheten eller organet hos den första parten.

3. Besvär över beslut skall handläggas enligt den besvärsordning som
gäller enligt den parts lagstiftning vars beslut är föremål för besvär.

Artikel 33

1. Läkarutlåtanden, som erfordras enligt en parts lagstiftning, kan på
begäran av det behöriga försäkringsorganet utfärdas inom den andra
partens territorium av organet för förmånstagarens vistelse- eller
bosättningsort under de förutsättningar som anges i den i artikel 27
nämnda tillämpningsöverenskommelsen.

2. Läkarutlåtanden som utfärdas på sätt som anges i första stycket kan
inte underkännas endast på grund av att de utfärdats inom den andra
partens territorium.

Avdelning IV

Övergångs- och slutbestämmelser

Artikel 34

1. Denna överenskommelse grundar inte rätt till förmåner för tid före
dess ikraftträdande.

2. Varje period före ikraftträdandet av denna överenskommelse skall
beaktas vid bestämmande av rätten till en förmån enligt
överenskommelsen.

3. Vid tillämpning av kapitel 1 i avdelning II, och om inte annat följer
av bestämmelserna i första stycket, skall

a) en förmån — frånsett dödsfallsersättning — som hänför sig till
förhållanden före överenskommelsens ikraftträdande utbetalas enligt
denna överenskommelse,

b) i fall då ansökan ingetts inom två år från denna överenskommelses
ikraftträdande de rättigheter, som tillkommer någon på grund av denna
överenskommelse, beviljas från och med ikraftträdandet eller från och
med tidpunkten för den händelse som öppnar rätt till förmån, om denna
inträffat senare, oavsett bestämmelserna i de båda parternas
lagstiftning rörande preskription av rättigheter,

c) när en ansökan ingetts efter utgången av de två år som nämns i
föregående punkt, de rättigheter som inte preskriberats beviljas från
och med ansökningsdagen.

4. Den tjugofyramånadersperiod som nämns i artikel 7 i denna
överenskommelse skall räknas från ikraftträdandet av överenskommelsen
med avseende på en person som vid den tidpunkten är utsänd.

5. Denna överenskommelse berör inte bestämmelserna i den svenska
lagstiftningen beträffande

a) beräkningen av tilläggspension för svenska medborgare födda före
1924; och

b) tillgodoräknande av pensionspoäng för svenska medborgare på grund av
anställning vid bosättning utom Sverige.

Artikel 35

1. De behöriga myndigheterna och försäkringsorganen hos de båda parterna
kan meddela sig direkt med varandra på sina officiella språk.

2. Ett beslut eller ett meddelande från en domstol eller ett
försäkringsorgan kan direkt tillställas en person som är bosatt inom den
andra partens territorium.

Artikel 36

1. Denna överenskommelses parter skall underrätta varandra när de
interna villkoren för ikraftträdandet av överenskommelsen har
fullgjorts.

2. Överenskommelsen har slutits för att gälla utan tidsbegränsning från
dagen för ikraftträdandet, vilken skall bestämmas genom skriftväxling
mellan parterna. Den kan uppsägas av en av parterna genom skriftlig
underrättelse till den andra parten. Överenskommelsen skall upphöra att
gälla den 31 december som infaller sedan minst 12 månader förflutit
efter dagen för underrättelsen.

3. I händelse av uppsägning skall varje rättighet som en person
förvärvat enligt bestämmelser i denna överenskommelse upprätthållas och
förhandlingar skall äga rum för att reglera de rättigheter som håller på
att förvärvas med stöd av överenskommelsen.

Som skedde i Québec den 20 september 1986 i två exemplar, på svenska och
franska språken, vilka båda texter äger lika vitsord.

Sveriges regering

Anita Gradin

För Québecs regering

Gil Remillard

Bilaga 2

Tillämpningöverenskommelse till överenskommelsen mellan Sverige och
Québec om social trygghet

Tillämpningsöverenskommelse till överenskommelsen mellan Sverige och
Québec om social trygghet, härefter benämnd överenskommelsen.

Enligt artikel 27 i överenskommelsen har parterna kommit överens om
följande bestämmelser:

Avdelning 1

Allmänna bestämmelser

Artikel 1

Uttryck som används i tillämpningsöverenskommelsen har samma innebörd
som i överenskommelsen.

Artikel 2

I enlighet med artikel 27 andra stycket i överenskommelsen utses av var
och en av parterna följande organ till förbindelseorgan:

a) med avseende på Québec sekretariatet för administration av
överenskommelser om social trygghet eller varje annat organ som den
behöriga myndigheten i Québec senare kan komma att utse

b) med avseende på Sverige riksförsäkringsverket eller varje annat organ
som den behöriga myndigheten i Sverige senare kan komma att utse.

Artikel 3

1. I fall som avses i artikel 7 i överenskommelsen skall en utsänd
persons arbetsgivare lämna erforderliga upplysningar till det organ som
har att utfärda intyget om försäkringstillhörighet.

2. Intyg om försäkringstillhörighet utfärdas av

a) förbindelseorganet eller, efter bemyndigande, av allmän
försäkringskassa, när svensk lagstiftning skall tillämpas

b) förbindelseorganet när Québecs lagstiftning skall tillämpas.

3. När ett intyg om försäkringstillhörighet har utfärdats skall kopia av
intyget sändas till den andra partens förbindelseorgan, den utsände och
till arbetsgivaren.

Artikel 4

Med avseende på artikel 9 andra stycket i överenskommelsen åtar sig
Québecs regering och Sveriges regering såsom arbetsgivare att fullgöra
de skyldigheter som bestämmelserna i den andra partens lagstiftning
ålägger alla arbetsgivare.

Avdelning II

Bestämmelser om förmåner

Kapitel 1

Förmåner vid ålderdom, invaliditet och dödsfall

Artikel 5

För tillämpning av kapitel 1 av avdelning II i överenskommelsen kan

a) en person, som är bosatt utanför Sverige och som vill erhålla förmån
enligt svensk lagstiftning med stöd av överenskommelsen, inge sin
ansökan till förbindelseorganet i Québec eller till Stockholms läns
allmänna försäkringskassa, vilken därvid underrättar förbindelseorganet
i Québec

b) en person, som är bosatt utanför Québec och som vill erhålla förmån
enligt Québecs lagstiftning med stöd av överenskommelsen, inge sin
ansökan till det svenska förbindelseorganet eller till Québecs
pensionsadministration, som i fall som avses i artikel 32 första stycket
i överenskommelsen skall underrätta det svenska förbindelseorganet.
Personer som är bosatta i Kanada kan emellertid inge ansökan till varje
kontor som mottar ansökan om förmån enligt Québecs pensionsplan.

Artikel 6

1. Det förbindelseorgan som har mottagit en ansökan enligt artikel 5 i
denna överenskommelse skall översända ansökan till det behöriga
försäkringsorganet hos den andra parten tillsammans med nödvändiga
bevishandlingar.

2. Det förbindelseorgan, som har underrättats om att ansökan ingetts
till försäkringsorgan hos den andra parten enligt artikel 5 i denna
överenskommelse, skall på begäran översända nödvändiga bevishandlingar
till den andra partens behöriga försäkringsorgan.

3. Varje upplysning om civilstånd som anges på ansökan som avses i
föregående stycke skall bestyrkas av det översändande förbindelseorganet
som därigenom befrias från att översända motsvarande bevishandlingar.

4. Varje originalhandling eller kopia därav skall behållas av
förbindelseorganet hos vilket den ingavs, och en kopia skall på begäran
översändas till den andra partens behöriga försäkringsorgan.

Artikel 7

1. Ansökan eller bevishandlingar som anges i artikel 6 första stycket
skall åtföljas av två exemplar av en förbindelseblankett, som godkänts
av de behöriga försäkringsorganen.

2. På begäran av den andra parten skall förbindelseorganet ange perioder
som kan tillgodoräknas på förbindelseblanketten.

Artikel 8

Så snart ett beslut fattats av ett behörigt försäkringsorgan enligt dess
lagstiftning skall organet underrätta sökanden och upplysa om ordning
och frister för besvär enligt denna lagstiftning. Organet skall även
underrätta den andra partens förbindelseorgan om beslutet med användande
av en förbindelseblankett.

Kapitel 2

Arbetsolycksfall och arbetssjukdomar

Artikel 9

1. För att erhålla vårdförmåner enligt artikel 17 i överenskommelsen
skall en person, som sedan han blivit berättigad till förmåner enligt en
parts lagstiftning bosätter sig eller tillfälligt vistas inom den andra
partens territorium, förete ett intyg för försäkringsorganet på
vistelse- eller bosättningsorten som styrker att han alltjämt är
berättigad till sagda vårdförmåner.

2. Detta intyg, som utfärdas av det behöriga försäkringsorganet, skall i
förekommande fall särskilt ange den längsta tid under vilken
vårdförmåner ytterligare kan utges enligt bestämmelserna i den
lagstiftning som det behöriga försäkringsorganet har att tillämpa.
Intyget kan, när det inte har kunnat ske dessförinnan, utfärdas efter
avresan och på begäran av den berörda personen eller av
försäkringsorganet på vistelse- eller bosättningsorten.

Artikel 10

1. Vid tillämpning av artikel 17 i överenskommelsen skall, när rätt till
förmån kan föreligga enligt en parts lagstiftning för en person som
vistas eller är bosatt inom den andra partens territorium, anmälan om
arbetsolycksfall eller arbetssjukdom liksom ansökan om förmåner
handläggas enligt den förstnämnda statens lagstiftning inom de
tidsfrister som gäller enligt denna lagstiftning. Anmälan och ansökan
kan ställas till antingen den förstnämnda partens behöriga
försäkringsorgan, som översänder en kopia till försäkringsorganet för
vistelse- eller bosättningsorten, eller till det sistnämnda organet, som
behåller en kopia och sänder originalen till den förstnämnda partens
behöriga försäkringsorgan.

2. Försäkringsorganet för vistelse- eller bosättningsorten företar
snarast möjligt en administrativ kontroll och i förekommande fall en
medicinsk undersökning som om det gällde en av dess egna försäkrade. En
redogörelse över resultatet av den administrativa kontrollen och i
förekommande fall kontrollerande läkares utlåtande, som bland annat
skall ange den sannolika varaktigheten av arbetsoförmågan, skall utan
dröjsmål översändas av försäkringsorganet för vistelse- eller
bosättningsorten till det behöriga försäkringsorganet för beslut.

3. Det behöriga försäkringsorganet skall utan dröjsmål direkt meddela de
berörda sitt beslut och därvid i förekommande fall ange ordning och
frister för besvär. Detta organ skall även underrätta försäkringsorganet
för vistelse- eller bosättningsorten.

4. I avvaktan på att beslut fattas av det behöriga försäkringsorganet
kan försäkringsorganet för vistelse- eller bosättningsorten utge
vårdförmåner på bekostnad av det behöriga försäkringsorganet, om det
anser att ansökan om förmåner är välgrundad.

Artikel 11

1. Vid varje ansökan om vårdförmåner enligt artikel 17 skall en person
som beviljas sådana förmåner överlämna de bevishandlingar som behövs
enligt den lagstiftning som tillämpas av försäkringsorganet för
vistelse- eller bosättningsorten.

2. Försäkringsorganet för vistelse- eller bosättningsorten skall genast
genom förmedling av förbindelseorganet med ett snabbt
kommunikationsmedel underrätta det behöriga försäkringsorganet om varje
beslut om beviljande av vårdförmån av stor betydelse eller ovanligt
slag. Det behöriga försäkringsorganet skall i förekommande fall inom
trettio dagar efter erhållandet av underrättelsen meddela om det
motsätter sig beslutet och ange skälen härför. Försäkringsorganet för
vistelse- eller bosättningsorten skall bevilja vårdförmånen om det inte
har erhållit någon invändning inom denna tid. Om en sådan vårdförmån i
nödfall måste utges snabbt skall försäkringsorganet för vistelse- eller
bosättningsorten utan dröjsmål underrätta det behöriga
försäkringsorganet.

3. Den försäkrade skall meddela försäkringsorganet för vistelse- eller
bosättningsorten varje förändring i hans förhållanden som kan förmodas
påverka rätten till vårdförmåner, särskilt ändrad bosättnings- eller
vistelseort. Det behöriga försäkringsorganet skall likaledes underrätta
försäkringsorganet för vistelse- eller bosättningsorten om anslutningen
till försäkringen eller rätten till vårdförmån har upphört för den
berörda personen. Försäkringsorganet för vistelse- eller
bosättningsorten kan när som helst begära att det behöriga
försäkringsorganet lämnar upplysningar rörande en persons anslutning
till försäkringen eller hans rätt till vårdförmåner.

Artikel 12

1. För tillämpning av artiklarna 18 och 19 i överenskommelsen skall
anmälan om arbetssjukdom eller återfall liksom ansökan om förmåner
översändas till försäkringsorganet för vistelse- eller bosättningsorten
inom den tid som anges i den lagstiftning som detta organ tillämpar.
Detta organ skall översända en kopia av anmälan och ansökan till den
andra partens försäkringsorgan.

2. Försäkringsorganet för vistelse- eller bosättningsorten skall snarast
möjligt företa den administrativa kontroll och i förekommande fall den
medicinska undersökning som erfordras enligt dess lagstiftning.

3. Om försäkringsorganet för vistelse- eller bosättningsorten fastslår
att den andra partens lagstiftning skall tillämpas med stöd av
bestämmelserna i artikel 18 eller artikel 19 i överenskommelsen, skall
det utan dröjsmål översända akten till denna parts behöriga
försäkringsorgan för beslut. Akten skall bland annat innehålla
redogörelse för resultaten av de medicinska undersökningarna. I avvaktan
på beslut av det behöriga organet kan försäkringsorganet för vistelse-
eller bosättningsorten utge vårdförmåner, om det anser att ansökan om
förmåner är välgrundad.

4. Det behöriga försäkringsorganet skall utan dröjsmål meddela sitt
beslut direkt till de berörda och därvid i förekommande fall ange
ordning och frister för besvär. Detta organ skall även underrätta
försäkringsorganet för vistelse- eller bosättningsorten.

5. Om i en annan situation än den, som avses i artikel 19 första stycket
a), beslut som nämnts i föregående stycke innebär avslag på ansökan om
förmån, skall försäkringsorganet som fattat beslutet sända akten till
försäkringsorganet för vistelse- eller bosättningsorten samtidigt som
det underrättar detta om sitt beslut. I detta fall skall
försäkringsorganet för vistelse- eller bosättningsorten, med hänsyn
tagen till sagda avslagsbeslut, besluta om dess egen lagstiftning är
tillämplig.

6. Om försäkringsorganet för vistelse- eller bosättningsorten i fall som
avses i femte stycket beslutar att rätt till förmåner föreligger enligt
den lagstiftning som det tillämpar, under det att det föreligger en rätt
att överklaga avslagsbeslutet som fattats tidigare av den andra partens
försäkringsorgan, skall det sistnämnda försäkringsorganet återbetala
till försäkringsorganet för vistelse- eller bosättningsorten sin andel
av kostnaden för förmånerna om detta som en följd av överklagandet
åläggs att utge förmåner.

Artikel 13

1. Fördelningen av kostnaderna för förmåner enligt artiklarna 18 och 19
skall göras av det försäkringsorgan som utger förmånerna.

2. Det försäkringsorgan, som avses i första stycket, kan för
genomförande av fördelningen begära upplysningar av den berörda personen
och av den andra partens försäkringsorgan rörande anställningar som
innehafts av personen inom endera partens territorium.

3. Fördelningen av kostnaderna skall fastställas på blankett, som
försäkringsorganet som anges i första stycket översänder för godkännande
till den andra partens försäkringsorgan. 3. Ladite re’partition est
constate’e sur un formulaire que l’institution vise’e au paragraphe 1
transmet, pour accord, a’ l’institution de l’autre Partie.

Artikel 14

1. Vid utgången av varje kalenderår skall förbindelseorganet för den
part, som utgett förmåner eller utfört läkarundersökningar för den andra
partens försäkringsorgans räkning eller på dess bekostnad, översända en
förteckning till den andra partens förbindelseorgan över de förmåner som
beviljats eller de arvoden som hänför sig till läkarundersökningar under
räkenskapsåret, varvid utestående belopp anges. Till denna förteckning
skall fogas bevishandlingar.

Det försäkringsorgan, för vars räkning eller på vars bekostnad förmåner
har utgetts eller läkarundersökningar utförts, skall betala
skuldbeloppet till försäkringsorganet som utgett förmånerna snarast
möjligt och senast inom tre månader efter den dag då förteckningen som
avses i första stycket översänts till detta.

3. Oavsett första stycket är parterna överens om att inte kräva
betalning då det totala skuldbeloppet för en person under ett år
understiger 500 kanadensiska dollar eller 2 500 svenska kronor. De båda
parternas därtill bemyndigade organ kan komma överens om att ändra detta
belopp.

Kapitel 3

Sjukvårdsförmåner

Artikel 15

1. För tillämpning av artikel 24 i överenskommelsen skall följande
gälla:

a) För att erhålla sjukvårdsförmåner inom Québecs territorium skall den
vårdsökande för det behöriga försäkringsorganet i Québec förete dels ett
intyg som utfärdats av det behöriga försäkringsorganet i Sverige och som
styrker hans rätt till sjukvårdsförmåner, dels ett intyg om arbets-
eller studietillstånd utfärdat av ministeriet för kulturella
samfälligheter och för invandring till Québec;

b) För att erhålla sjukvårdsförmåner inom Sveriges territorium skall den
vårdsökande för det behöriga försäkringsorganet i Sverige förete dels
ett intyg som utfärdats av det behöriga försäkringsorganet i Québec och
som styrker hans rätt till sjukvårdsförmåner, dels ett intyg om
arbetstillstånd eller om inskrivning vid läroanstalt i Sverige som
omfattas av den svenska lagstiftningen om studiestöd.

2. Det försäkringsorgan som utfärdat intyg som nämnts i föregående
stycke skall ange intygets giltighetstid. I avsaknad av sådan uppgift
antas intyget vara giltigt ett år räknat från första giltighetsdagen.

3. Som studerande anses vid tillämpning av artikel 24 tredje stycket en
person som är inskriven på heltid vid en läroanstalt i Québec som
erkänns av ministeriet för utbildning i Québec eller vid en läroanstalt
i Sverige som omfattas av den svenska lagstiftningen om studiestöd.

Avdelning III

Övriga bestämmelser

Artikel 16

1. När en sökande till eller mottagare av en invaliditetsförmån som
utges av en part är bosatt inom den andra partens territorium, kan det
behöriga försäkringsorgan som utger förmånen begära hos den andra
partens försäkringsorgan att detta ombesörjer föreskriven
läkarundersökning.

2. Översändande av medicinska upplysningar som redan finns hos de
behöriga försäkringsorganen utgör en del av myndighetsbiståndet och
skall utföras utan kostnad. Kostnader för kompletterande
läkarundersökningar skall belasta det behöriga försäkringsorgan som
begärt dem.

3. Kostnader för läkarundersökningar skall återbetalas av det
beställande försäkringsorganet vid erhållande av en räkning som
översänds av försäkringsorganet som utgett dem, i det sistnämndas
valuta.

Artikel 17

Då en parts behöriga försäkringsorgan fått kännedom om en förändring i
förmånstagarens förhållanden, som kan påverka rätten till förmån som
utges enligt den andra partens lagstiftning, skall det underrätta denna
parts behöriga försäkringsorgan.

Artikel 18

Alla blanketter och handlingar, som fordras för genomförande av de
åtgärder som föreskrivs i tillämpningsöverenskommelsen, skall
fastställas genom överenskommelse mellan parternas försäkringsorgan och
myndigheter som ansvarar för tillämpningen av överenskommelsen.

Artikel 19

De båda parternas förbindelseorgan skall på sätt varom överenskommelse
träffas utväxla statistik över de utbetalningar till förmånstagare som
varje kalenderår skett enligt överenskommelsen. Dessa uppgifter skall
innehålla antalet förmånstagare och det totala förmånsbeloppet för varje
slag av förmån.

Avdelning IV

Slutbestämmelser

Artikel 20

Denna tillämpningsöverenskommelse skall träda i kraft samtidigt med
överenskommelsen. Uppsägning av överenskommelsen gäller som uppsägning
av tillämpningsöverenskommelsen.

Som skedde i Québec den 20 september 1986 i två exemplar, på svenska och
franska språken, vilka båda texter äger lika vitsord.

För Sveriges regering

Anita Gradin

För Québecs regering

Gil Remillard