Förordning (1988:1004) om rätt att efterskänka statens fordran i fråga om statligt stöd enligt vissa äldre författningar på jordbrukets område;

SFS nr
1988:1004
Departement/myndighet
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1988-09-22
Författningen har upphävts genom
SFS 2001:756
Upphävd
2002-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1989:804

1 § Lantbruksstyrelsen får i samband med ackord eller annars efterskänka
statens fordran som kan ha uppkommit på grund av beviljat statligt stöd,
dock endast under förutsättning att kapitalbeloppet eller, i fråga om
flera förfallna fordringar hos samme gäldenär, det sammanlagda
kapitalbeloppet inte överstiger 3 000 000 kr. Detta gäller stöd som har
beviljats enligt följande författningar:

1. kungörelsen (1954:311) om statlig garanti för uppförande av lagerhus
m. m. för jordbruksändamål, eller

2. förordningen (1977:174) om statligt stöd till vissa trädgårdsföretag.
Förordning (1989:804).

2 § Lantbruksstyrelsens beslut enligt denna förordning får inte
överklagas. Förordning (1989:804).

Övergångsbestämmelser

2001:756

De upphävda förordningarna gäller fortfarande i fråga om stöd
som har beviljats före utgången av december 2001.