/r1/ Förordning (1988:1006) med instruktion för statens institut för personalutveckling;

SFS nr
1988:1006
Departement/myndighet
Civildepartementet
Utfärdad
1988-09-15
Författningen har upphävts genom
SFS1992:928
Upphävd
1992-07-01

/r3/ Uppgifter

1 § Statens institut för personalutveckling är central servicemyndighet
för kompetensutveckling inom statsverksamheten.

2 § Institutet skall särskilt

1. fortlöpande bevaka behovet av kompetensutveckling i
statsförvaltningen,

2. tillgodose de statliga myndigheternas efterfrågan på
personalutbildning, utbildningsmaterial, rådgivning, konsulttjänster, m.
m.,

3. på regeringens uppdrag genomföra kompetensutvecklings- och
utbildningsprojekt, anordna informationsdagar, m. m.,

4. verka för att det allmänna utbildningsväsendets utbud kan utnyttjas
inom ramen för personalutbildningen,

5. utveckla metoder för språkvården vid de statliga myndigheterna och
samordna språkvårdsarbetet hos dessa,

6. verka för att de statliga myndigheterna utvecklar sin
informationsverksamhet samt erbjuda rådgivning och stödja samverkan i
informationsfrågor,

7. driva statens kursgård Sjudarhöjden,

8. erbjuda myndigheter och andra service i fråga om bokning av
kurslokaler m. m.

3 § Institutet får också i övrigt tillhandahålla tjänster med anknytning
till kompetensutveckling.

Institutet får inom sitt verksamhetsområde hjälpa också andra än
myndigheter.

4 § När institutet planerar och utvecklar utbildnings- och
konsultverksamheten på ett sakområde, skall samråd ske med de statliga
myndigheter som har ansvar inom området.

/r3/ Finansiering

5 § Uppgifterna enligt 2 § 1, 4 och 5 finansieras med anslag. Detsamma
gäller också sådana uppgifter som att delta i utredningar eller vara
remissinstans.

6 § Uppgifterna enligt 2 § 2 och 6–8 samt 3 § finansieras genom
avgifter, om inte regeringen i det enskilda fallet beslutar något annat.

Institutet skall bestämma avgifterna så, att de täcker även kostnaderna
för planering, utveckling och marknadsföring.

Institutet får dock utan avgift lämna statliga myndigheter råd av mindre
omfattning.

7 § Uppgifterna enligt 2 § 3 finansieras på det sätt som regeringen
beslutar i varje enskilt fall.

/r3/ Verksförordningens tillämpning

8 § Verksförordningen (1987:1100) skall tillämpas på institutet med
undantag av 2 §, 3 § andra stycket, 8, 11–13, 18 och 20–22 §§.

/r3/ Myndighetens ledning

9 § Institutets generaldirektör är chef för myndigheten.

/r3/ Organisation

10 § Inom institutet finns de huvudenheter som institutet bestämmer.

Varje huvudenhet leds av en huvudenhetschef.

Vid institutet finns ett råd som består av högst nio personer. I rådet
ingår dessutom generaldirektören. Generaldirektören är rådets
ordförande.

/r3/ Rådets uppgifter

11 § Rådet skall ge generaldirektören den vägledning som behövs för att
verksamheten skall kunna bedrivas effektivt och i överenstämmelse med
syftet för verksamheten.

Generaldirektören skall informera rådet om verksamheten.

/r3/ Personalföreträdare

12 § Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på
institutet.

/r3/ Personalansvarsnämnden

13 § Institutets personalansvarsnämnd består — förutom av
generaldirektören och personalföreträdarna — av huvudenhetscheferna.

Nämnden är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra
ledamöterna är närvarande.

När ärenden av större vikt handläggs, skall om möjligt samtliga
ledamöter vara närvarande.

/r3/ Ärendenas handläggning

14 § Generaldirektören skall avgöra ärenden som inte skall avgöras av
personalansvarsnämnden.

Om sådana ärenden som avses i första stycket inte behöver prövas av
generaldirektören, får de avgöras av någon annan tjänsteman. Hur detta
skall ske anges i arbetsordningen eller i särskilda beslut.

/r3/ Tjänstetillsättning m. m.

15 § Generaldirektören förordnas av regeringen för en bestämd tid.

Tjänster som huvudenhetschef tillsätts av regeringen efter anmälan av
generaldirektören.

Andra tjänster tillsätts av institutet.

16 § Generaldirektören förordnar för en bestämd tid en av
huvudenhetscheferna att vara generaldirektörens ställföreträdare.

17 § Andra ledamöter av rådet än generaldirektören utses av regeringen
för en bestämd tid.

/r3/ Bisysslor

18 § Besked om bisyssla enligt 37 § andra stycket
anställningsförordningen (1965:601) lämnas av institutet även i fråga om
huvudenhetschefer.