Förordning (1988:1009) med instruktion för Boverkets stadsmiljöråd

SFS nr
1988:1009
Departement/myndighet
Miljödepartementet
Utfärdad
1988-09-22
Författningen har upphävts genom
SFS 2003:1085
Upphävd
2004-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1996:175

Uppgifter

1 § Stadsmiljörådet är ett rådgivande organ inom Boverket. Rådet
skall enligt 9 § förordningen (1996:124) med instruktion för Boverket
biträda verket i frågor om bebyggelsemiljön. Utöver vad som följer av
instruktionen för verket gäller följande föreskrifter för rådet.
Förordning (1996:175).

2 § Stadsmiljörådet skall verka för att bebyggelsemiljön utvecklas så,
att den främjar en god livskvalitet. Rådet skall även följa den svenska
och internationella bebyggelseutvecklingen samt stimulera till debatt om
bebyggelsemiljön.

3 § I den utsträckning som boverket beslutar får stadsmiljörådet bedriva
utvecklingsarbete inom sitt verksamhetsområde. Verket skall i sin
arbetsordning eller i särskilda beslut bestämma den närmare inriktningen
och omfattningen av sådant arbete. Förordning (1990:1368).

Sammansättning

4 § Stadsmiljörådet består av generaldirektören i boverket, rådets
sekreterare och högst nitton andra ledamöter.

Generaldirektören är rådets ordförande. Rådet utser inom sig en eller
flera vice ordförande. Förordning (1990:1368).

Ärendenas handläggning

5 § Stadsmiljörådet skall sammanträda om ordföranden eller minst sex
andra ledamöter begär det.

6 § Rådet är beslutfört när ordföranden och minst sex andra ledamöter är
närvarande.

När frågor av större vikt handläggs skall om möjligt samtliga ledamöter
vara närvarande.

7 § Vid stadsmiljörådets sammanträden skall det föras protokoll, som
skall justeras av ordföranden.

Förordnanden

8 § Andra ledamöter i stadsmiljörådet än generaldirektören och rådets
sekreterare utses av regeringen för en period av högst tre år. Det sker
efter förslag av rådet.

Den som varit ledamot i rådet under två perioder får på nytt utses till
ledamot, endast om det finns särskilda skäl.

9 § Stadsmiljörådets sekreterare utses av regeringen efter anmälan av
rådets ordförande.

Överklagande

10 § Beslut av stadsmiljörådet får inte överklagas.