/r1/ Förordning (1988:1015) om riksvägplan och planer för länstrafikanläggningar;

SFS nr
1988:1015
Departement/myndighet
Kommunikationsdepartementet
Utfärdad
1988-10-06
Författningen har upphävts genom
SFS1991:1809
Upphävd
1992-01-01

/r3/ Inledande bestämmelser

1 § För byggande av allmänna vägar samt vissa gator och
trafikanläggningar skall vägverket och länsstyrelsen upprätta och
fastställa flerårsplaner, varvid bestämmelserna i denna förordning skall
tillämpas.

2 § Vägverket skall upprätta och fastställa en flerårsplan för hela
landet avseende allmänna vägar och vissa gator som är riksvägar
(riksvägplanen).

Riksvägplanen skall ligga till grund för fördelning av medel eller
bidrag som anvisas i statsbudgeten för byggande av riksvägar.

3 § Varje länsstyrelse skall upprätta och fastställa en flerårsplan för
länet (plan för länstrafikanläggningar) avseende

1. allmänna vägar som är länsvägar,

2. gator som är nödvändiga för den allmänna samfärdseln,

3. spåranläggningar som är länsjärnvägar,

4. sådana anläggningar för vilka statsbidrag kan lämnas enligt 2 § 2–6
förordningen (1988:1017) om statsbidrag till vissa vägar och
kollektivtrafikanläggningar m. m.

Planen för länstrafikanläggningar skall ligga till grund för fördelning
av medel eller bidrag som anvisas i statsbudgeten för byggande av
länstrafikanläggningar.

4 § Riksvägplanen upprättas främst utifrån övergripande nationella
behov.

Planen för länstrafikanläggningar upprättas främst utifrån regionala och
lokala behov.

/r3/ Riksvägplanen

5 § I riksvägplanen skall endast sådana vägar och gator tas upp som
enligt regeringens beslut är eller skall bli riksvägar.

6 § Riksvägplanen skall avse tio år och redovisa alla vägbyggnadsföretag
som beräknas bli utförda under planens giltighetstid under förutsättning
att anslag eller bidrag beviljas.

Företagen skall anges i ordning efter angelägenhetsgrad.

7 § Varje vägbyggnadsföretag som redovisas i planen skall innehålla
uppgift om beräknade kostnader eller bidrag. Vidare skall det anges när
arbetena beräknas bli utförda.

8 § Innan riksvägplanen upprättas, skall vägverket begära in förslag
från samtliga länsstyrelser om de vägbyggnadsföretag som bör utföras i
länet under den tid som planen avser.

9 § Vägverket fastställer riksvägplanen sedan länsstyrelserna yttrat sig
över den och verket samrått med statens naturvårdsverk.

10 § Innan en länsstyrelse avger förslag eller yttrande till vägverket,
skall länsstyrelsen höra kommunerna i länet och den huvudman som avses i
lagen (1978:438) om huvudmannaskap för viss kollektiv persontrafik (*/k/
trafikhuvudmannen */-k/). Förordning (1991:60).

11 § Vid byggande av riksvägar skall den i planen fastställda
angelägenhetsordningen i huvudsak följas.

12 § Riksvägplanen skall förnyas vart tredje år om inte regeringen
föreskriver annat.

13 § Om en väsentlig avvikelse behöver göras från riksvägplanen, skall
vägverket efter samråd med statens naturvårdsverk ändra planen.

Innan vägverket beslutar om ändring skall berörda länsstyrelser yttra
sig. Länsstyrelsen skall därvid höra berörda kommuner i länet och
trafikhuvudmannen. Förordning (1991:60).

14 § Vägverket skall sända kopia av fastställd riksvägplan och
underrättelse om beslut om ändring av planen till

1. regeringen,

2. boverket,

3. statens naturvårdsverk,

4. länsstyrelserna,

5. berörda kommuner. Förordning (1991:1225).

15 § Vägverket skall i verkets författningssamling föra in meddelande om
beslut om fastställelse av riksvägplan och om ändring av planen.

/r3/ Planer för länstrafikanläggningar

16 § Planer för länstrafikanläggningar skall avse tio år och redovisa
alla företag som beräknas bli utförda under planens giltighetstid under
förutsättning att anslag eller bidrag beviljas.

Företagen skall anges i ordning efter angelägenhetsgrad.

17 § Varje företag som redovisas i en plan för länstrafikanläggningar
skall innehålla uppgift om beräknade kostnader eller bidrag. Vidare
skall det anges när arbetena beräknas bli utförda.

17 a § Planen för länstrafikanläggningar skall beredas av en särskild
beredningsgrupp. Länsstyrelsen beslutar om gruppens sammansättning.
Förordning (1991:60).

18 § Innan planen för länstrafikanläggningar upprättas, skall
länsstyrelsen begära in förslag om de länstrafikanläggningar som bör
utföras i länet under den tid som planen avser. Förslag skall inhämtas
från

1. statens järnvägar,

2. banverket,

3. vägförvaltningen,

4. trafikhuvudmannen,

5. kommunerna i länet. Förordning (1991:60).

19 § Länsstyrelsen fastställer planen för länstrafikanläggningar, sedan
vägverket och de som anges i 18 § 1–5 yttrat sig över den och
länsstyrelsen samrått med statens naturvårdsverk. Förordning (1991:60).

20 § Vid byggande av länstrafikanläggningar skall den i planen
fastställda angelägenhetsordningen i huvudsak följas.

21 § Planerna för länstrafikanläggningar skall förnyas vart tredje år om
inte regeringen föreskriver annat.

22 § Om en väsentlig avvikelse behöver göras från en fastställd plan för
länstrafikanläggningar, skall länsstyrelsen efter samråd med statens
naturvårdsverk ändra planen.

Innan länsstyrelsen beslutar om ändring skall länsstyrelsen höra
vägverket och de som anges i 18 § 1–6.

23 § Länsstyrelsen skall sända kopia av en fastställd plan för
länstrafikanläggningar samt underrättelse om beslut om ändring av en
sådan plan till

1. regeringen,

2. statens järnvägar,

3. vägverket,

4. banverket,

5. statens naturvårdsverk,

6. kommunerna i länet,

7. trafikhuvudmannen. Förordning (1991:1225).

24 § Länsstyrelsen skall i länets författningssamling föra in meddelande
om beslut om fastställelse av en plan för länstrafikanläggningar och om
ändring av en sådan plan.

/r3/ Överklagande m. m.

25 § Om vägverket och länsstyrelsen har olika uppfattningar om vad en
flerårsplan skall innehålla, skall frågan om fastställelse överlämnas
till regeringen.

26 § Vägverkets och länsstyrelsens beslut om fastställelse av en
flerårsplan eller beslut om ändring av en sådan plan får överklagas hos
regeringen.

27 § Statens naturvårdsverk får överklaga vägverkets och länsstyrelsens
beslut om fastställelse eller ändring av en flerårsplan.

Övergångsbestämmelser

1988:1015

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1989 och tillämpas första
gången på flerårsplaner som upprättas och fastställs år 1990 för åren
1991–2000.

1991:1809

Denna förordning skall upphöra att gälla utom vad avser planer som skall
gälla till och med år 1993.