Förordning (1988:1017) om statsbidrag till vissa regionala kollektivtrafikanläggningar m.m.

SFS nr
1988:1017
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
1988-10-06
Författningen har upphävts genom
SFS 2009:237
Upphävd
2009-04-14
Ändring införd
t.o.m. SFS 2008:1155

Inledande bestämmelser

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag

1. till trafikhuvudmän enligt lagen (1997:734) om ansvar för
viss kollektiv persontrafik för investeringar i regionala
kollektivtrafikanläggningar, i rullande materiel för regional
kollektiv persontrafik på järnväg, tunnelbana och spårväg samt
i fartyg för regional kollektiv person- och godstrafik,

2. till trafikhuvudmän för åtgärder som ökar tillgängligheten
för funktionshindrade resenärer utöver vad som följer av de
föreskrifter om handikappanpassning som Vägverket har meddelat
med stöd av 4 § förordningen (1980:398) om handikappanpassad
kollektivtrafik eller de krav i fråga om tillgänglighet som kan
ställas med stöd av plan- och bygglagen (1987:10),

3. till kommuner för byggande av flygplatsanläggning med annan
huvudman än staten,

4. till kommuner för åtgärder för förbättrad miljö och
trafiksäkerhet på kommunala vägar och gator i den mån dessa
åtgärder går utöver vad som omfattas av gällande kommunalt
ansvar i dessa hänseenden. Förordning (2002:77).

2 § Bidrag lämnas för

1. byggande av väg- och gatuanläggningar för regional, och i
vissa fall lokal, kollektiv persontrafik som tillgodoser ett
allmänt kommunikationsbehov,

2. byggande av spåranläggningar för regional kollektiv
persontrafik som tillgodoser ett allmänt kommunikationsbehov,

3. byggande av stationer, terminaler, vänthallar, hållplatser
och andra liknande anläggningar för trafikanternas trivsel vid
regionalt, och i vissa fall lokalt, kollektivt resande,

4. byggande av flygplatsanläggning som tillgodoser ett allmänt
kommunikationsbehov,

5. transportinformatik eller fysiska åtgärder för förbättrad
miljö och trafiksäkerhet på kommunala vägar och gator,

6. åtgärder för ökad tillgänglighet i kollektivtrafiken för
funktionshindrade resenärer i fråga om kollektivtrafikfordon,
terminaler, hållplatser eller andra anläggningar i anslutning
till dessa samt investeringar i reseinformationsanläggningar
som underlättar funktionshindrades resor,

7. byggande av kajanläggning för regional kollektiv person- och
godstrafik som tillgodoser ett allmänt kommunikationsbehov,

8. investeringar i fartyg för regional kollektiv person- och
godstrafik som tillgodoser ett allmänt kommunikationsbehov,

9. investeringar i rullande materiel för regional kollektiv
persontrafik på järnväg, tunnelbana och spårväg.

Bidrag enligt första stycket 6 lämnas under förutsättning att
nödvändig samordning skett mellan en trafikförsörjningsplan för
den lokala och regionala linjetrafiken för persontransporter
och en trafikförsörjningsplan för färdtjänst och
riksfärdtjänst.

Bidrag enligt första stycket 9 kan lämnas för nyinvesteringar,
miljöförbättrande åtgärder i fråga om emission och buller samt
hyreskostnader.

Bidrag till anläggningar, kollektivtrafikfordon och fartyg kan
lämnas för nyinvesteringar, förbättringsåtgärder samt
hyreskostnader. Förordning (2002:77).

3 § Bidrag lämnas som investeringsbidrag. Om bidraget helt
eller delvis avser järnvägsinvesteringar enligt 2 § första
stycket 2, 3 och 9 betalas hela bidraget ut av Banverket.
Övriga bidrag enligt 2 § betalas ut av Vägverket.
Förordning (2002:77).

4 § Vägverket fördelar anslagna medel på grundval av de planer
som upprättas och fastställs enligt förordningen (1997:263) om
länsplaner för regional transportinfrastruktur.

Banverket fördelar anslagna medel på grundval av de planer som
upprättas och fastställs enligt förordningen (1989:67) om plan
för stomjärnvägar. Förordning (2002:77).

5 § Bidrag lämnas med 50 procent av kostnaderna.

För järnvägsinvesteringar enligt 2 § 2, 3 och 9 får Banverket,
om det finns särskilda skäl, bestämma att bidrag skall lämnas
med 75 procent av kostnaderna.

För övriga investeringar enligt 2 § får Vägverket, om det finns
särskilda skäl, bestämma att bidrag skall lämnas med 75 procent
av kostnaderna. Förordning (2002:77).

6 § I kostnaderna för transportinformatik och fysiska åtgärder
för förbättrad miljö och trafiksäkerhet, flygplatsanläggningar,
kajanläggningar, väg- och gatuanläggningar för regional
kollektiv persontrafik samt stationer, terminaler, vänthallar,
hållplatser, informationsanläggningar och andra liknande
anläggningar ingår

1. alla kostnader som är direkt hänförliga till objektet,

2. ersättningar för mark och intrång,

3. förvaltningskostnader.

Om det finns särskilda skäl får Vägverket eller Banverket
bestämma att också ersättning för skada skall räknas in i
kostnaderna. Förordning (2002:77).

7 § I byggnadskostnaderna för spåranläggningar ingår

1. kostnaderna för banvallar, tunnlar, broar och viadukter,

2. kostnaderna för ballast, sliprar, spår, signal- och
säkerhetsanläggningar samt anläggningar för strömförsörjning,

3. ersättningar för mark och intrång,

4. förvaltningskostnader.

Om det finns särskilda skäl får Banverket bestämma att också ersättning
för skada skall räknas in i byggnadskostnaderna. Förordning (1992:1473).

8 § Har upphävts genom förordning (1992:1473).

9 § De kostnader som skall ligga till grund för beräkning av
bidragsbeloppet bestäms av

1. Vägverket om det är fråga om sådana anläggningar som avses i
2 § 1, 3, 5 och 6 och som inte avser kollektivtrafik på spår,

2. Banverket om det är fråga om sådana anläggningar och
rullande materiel för spårtrafik som avses i 2 § 2, 3 och 9,

3. Transportstyrelsen om det är fråga om sådana anläggningar som
avses i 2 § 4,

4. Sjöfartsverket om det är fråga om sådana anläggningar och
fartyg som avses i 2 § 7 och 8.

Verken fastställer därefter ett preliminärt bidragsbelopp. När
det bidragsberättigande objektet är färdigbyggt, bestämmer
verken det slutliga bidragsbeloppet. Förordning (2008:1155).

10 § Till sådana större objekt som avses i 4 § 3 förordningen
(1997:263) om länsplaner för regional transportinfrastruktur
samt objekt enligt 3 § 5 förordningen (1989:67) om plan för
stomjärnvägar får bidrag lämnas endast om

1. objektet tagits upp i en länsplan, eller

2. objektet tagits upp i planen för stomjärnvägar, och

3. Vägverket, Banverket, Transportstyrelsen eller Sjöfartsverket
fastställt ett preliminärt bidragsbelopp, såvida inte verken
meddelat särskilt tillstånd att påbörja arbetena dessförinnan.

Om det finns särskilda skäl, kan regeringen medge undantag från
första stycket. Förordning (2008:1155).

11 § Bidrag skall betalas ut allteftersom byggnadsarbetet
fortgår. Förordning (1997:259).

12 § Har upphävts genom förordning (1992:1473).

13 § Har upphävts genom förordning (1992:1473).

14 § Har upphävts genom förordning (1992:1473).

Bemyndiganden

15 § Banverket får meddela föreskrifter för bidrag som avser
sådana anläggningar och rullande materiel som avses i 2 § 9.
Föreskrifterna ska meddelas efter samråd med Vägverket.

Övriga föreskrifter om tillämpningen av denna förordning får
meddelas av Vägverket. Föreskrifter som avser sådana åtgärder
som avses i 2 § 6 ska meddelas efter samråd med Banverket,
Transportstyrelsen och Sjöfartsverket. Föreskrifter som avser
sådana anäggningar som avses i 2 § 4 ska meddelas efter samråd
med Transportstyrelsen och föreskrifter som avser sådana
anläggningar eller fartyg som avses i 2 § 7 och 8 ska meddelas
efter samråd med Sjöfartsverket. Förordning (2008:1155).

Tillsyn

16 § Banverket skall se till att bidrag till sådana
anläggningar och rullande materiel som avses i 2 § 2, 3 och 9
används på lämpligt sätt och för avsedda ändamål. Tillsynen
skall ske i samråd med Vägverket.

Vägverket skall se till att övriga bidrag som lämnas enligt
denna förordning används på lämpligt sätt och för avsedda
ändamål. Vid bidrag till åtgärder som avses i 2 § 6 skall
tillsynen ske i samråd med Banverket, Transportstyrelsen och
Sjöfartsverket. När det gäller bidrag till sådana anläggningar
som avses i 2 § 4 skall tillsynen ske i samråd med
Transportstyrelsen. När det gäller bidrag till sådana anläggningar
och fartyg som avses i 2 § 7 och 8 skall tillsynen ske i samråd
med Sjöfartsverket. Förordning (2008:1155).

Överklagande

17 § Vägverkets, Banverkets, Transportstyrelsens och
Sjöfartsverkets beslut enligt denna förordning får överklagas
hos regeringen. Förordning (2008:1155).

Övergångsbestämmelser

1988:1017

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1989, då förordningen
(1982:853) om statsbidrag till väg- och gatuhållning m. m. skall upphöra
att gälla.

Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande

1. för sådana byggnadsobjekt för vilka byggnadsbidrag har betalats ut
första gången före den 1 januari 1989,

2. för driftbidrag som avser år 1988.

1992:1473

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1993.

Äldre föreskrifter gäller fortfarande

1. för sådana objekt för vilket byggnadsbidrag har beviljats före
utgången av år 1992,

2. för driftbidrag som avser år 1992,

3. för driftbidrag enligt den upphävda 12 § andra stycket.

1993:1094

Denna förordning träder i kraft den 1 december 1993 och tillämpas
även på sådana projekt för bärighetshöjande åtgärder för vilka
byggnadsbidrag beviljats dessförinnan.

1997:259

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1997. 4 § i dess
äldre lydelse skall dock fortfarande gälla till dess att de
planer som anges i paragrafen ersatts av fastställd länsplan
enligt förordningen (1997:263) om länsplaner för regional
transportinfrastruktur.