/r1/ Förordning (1988:1020) om hänvisningar till äldre tjänstetyper m. m. på det statligt reglerade området;

SFS nr
1988:1020
Departement/myndighet
Civildepartementet
Utfärdad
1988-09-29
Författningen har upphävts genom
SFS1991:1743
Upphävd
1992-07-01

1 § Vad Kungl. Maj:t eller regeringen eller myndigheter under regeringen
i författningar eller i särskilda beslut har föreskrivit i fråga om
ordinarie tjänst, extra ordinarie tjänst, extra tjänst eller
göromålsförordnande skall i stället avse lönetjänst.

Föreskrifter om tjänstebeteckningarna o, e och g skall inte längre
tillämpas.

Vad som har föreskrivits i fråga om arvodestjänst skall fortfarande
tillämpas enligt sin ordalydelse.

2 § Genom förordningen ändras inte vad som har föreskrivits i fråga om
ordinarie domare.

3 § Förordningen gäller inte tjänster för organister, biträdande
kyrkomusiker, kantorer eller orgelspelare.