Förordning (1988:103) om lån till den mindre skeppsfarten

SFS nr
1988:103
Departement/myndighet
Finansdepartementet SB
Utfärdad
1988-03-03
Ändring införd
t.o.m. SFS 2000:758

1 § Svenska skeppshypotekskassan får bevilja lån till den mindre
skeppsfarten mot säkerhet i form av inteckning i fartyg med förmånsläge
mellan 70 och 90 procent av fartygets uppskattade värde. Beträffande
sådana lån gäller följande bestämmelser.

2 § Lån kan beviljas för finansiering av rederiverksamhet som bedrivs
av svenskt rederi eller av en utländsk juridisk person där svenska
fysiska eller juridiska personer har ett betydande inflytande eller
intresse.

Lån får avse förvärv, ny- eller ombyggnad eller reparation av fartyg.
Vid ombyggnad eller reparation avses med fartygets uppskattade värde
dess värde efter ombyggnaden eller reparationen. Förordning (2000:758).

3 § Företräde till lån skall ges mindre rederier.

4 § Ränta utgår på lyft belopp enligt den räntefot som
skeppshypotekskassan bestämmer. Därvid skall det rådande ränteläget samt
riskläget för lånet beaktas.

5 § Låntagare är skyldig att omedelbart underrätta skeppshypotekskassan
om ändring i äganderätten till fartyget. Förordning (2000:758).

6 § I övrigt gäller beträffande lånen bestämmelserna i lagen (1980:1097)
om Svenska skeppshypotekskassan.

7 § Uppkommer förlust på ett lån får skeppshypotekskassan täcka
förlusten genom att ta i anspråk medel ur fonden för den mindre
skeppsfarten.

Övergångsbestämmelser

1988:103

Denna förordning träder i kraft den 1 april 1988, då förordningen
(1971:324) om lån till den mindre skeppsfarten skall upphöra att gälla.
Beträffande lån som har beviljats enligt nämnda förordning får
skeppshypotekskassan på statens vägnar antaga ackordsförslag eller på
annat sätt efterge statens fordran.