Förordning (1988:1036) med instruktion för försvarets forskningsanstalt

SFS nr
1988:1036
Departement/myndighet
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1988-09-22
Författningen har upphävts genom
SFS 1994:646
Upphävd
1994-07-01

Uppgifter

1 § Försvarets forskningsanstalt är en central myndighet med
huvuduppgift att bedriva forskning för totalförsvaret.

Anstalten skall också utföra forsknings- och utredningsuppgifter rörande
rustningsbegränsning.

2 § Anstalten skall bedriva forskning och utvecklingsarbete mot
ersättning i den mån det kan ske utan att uppgifterna enligt 1 § andra
stycket eller 7 § eftersätts.

Vissa bestämmelser om verksamheten

Allmänt

3 § Anstalten skall i samråd med överbefälhavaren, statens
räddningsverk, överstyrelsen för civil beredskap, styrelsen för
psykologiskt försvar och socialstyrelsen lämna underlag för
statsmakternas beslut om försvarsforskningens långsiktiga utveckling.

4 § I fråga om verksamheten enligt 1 § första stycket har anstalten
programansvar och skall genomföra produktion i den mening som avses i
förordningen (1983:276) om verksamheten inom försvarsmakten och enligt
vad som anges närmare i 5–8 §§.

5 § Överbefälhavaren får i samråd med övriga myndigheter som anges i 3 §
meddela anstalten föreskrifter för att uppställda mål för produktionen
skall nås med ett så rationellt utnyttjande av resurserna som möjligt
och för att behovet av planering och budgetering skall tillgodoses.

Överbefälhavaren får också meddela föreskrifter i frågor om anstaltens
krigsorganisation, underrättelse- och säkerhetstjänst samt signalskydd.

Programansvaret

6 § Anstalten har programansvar för delprogrammet Gemensam
försvarsforskning och skall då tillämpa 18 § förordningen (1983:276) om
verksamheten inom försvarsmakten. Bestämmelsen i 18 § 1 i den nämnda
förordningen skall avse överbefälhavarens programplan.

Anstalten får meddela föreskrifter för övriga myndigheter som genomför
produktion för delprogrammet för att uppställda mål för produktionen
skall nås med ett så rationellt utnyttjande av resurserna som möjligt.

Produktionen

7 § Anstalten skall i enlighet med regeringens uppdrag genomföra
produktion inom huvudproduktionsområdet Forskning och utveckling. Härvid
skall 21 och 26–28 §§ förordningen (1983:276) om verksamheten inom
försvarsmakten tillämpas.

8 § Produktionen skall genomföras inom följande verksamhetsfält:

1. forskning för totaltförsvarsändamål, främst inom de
naturvetenskapliga, tekniskt-vetenskapliga, samhällsvetenskapliga,
medicinska och beteendevetenskapliga forskningsgrenarna,

2. främjande av utveckling och samordning av den operationsanalytiska
verksamheten inom totalförsvaret och tillhandahållande av expertis för
denna verksamhet,

3. främjande av tillämpad psykologisk verksamhet hos myndigheter inom
försvarsdepartementets verksamhetsområde.

Anstalten skall lämna underlag för statsmakternas beslut om åtgärder
rörande icke-konventionella stridsmedel.

Verksförordningens tillämpning

9 § Verksförordningen (1987:1100) skall tillämpas på anstalten med
undantag av 18, 23 och 24 §§. Förordning (1993:1176).

Myndighetens ledning

10 § Anstaltens generaldirektör är chef för myndigheten.

När generaldirektören inte är i tjänst sköts hans uppgifter av den
tjänsteman som han bestämmer.

Styrelsen

11 § Anstaltens styrelse består av högst elva personer,
generaldirektören medräknad. En av ledamöterna är ordförande och en är
vice ordförande.

Styrelsen är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra
ledamöterna är närvarande. Förordning (1988:1092).

Organisation

12 § Inom anstalten finns en huvudavdelning för försvarsanalys, en
huvudavdelning för vapensystem, verkan och skydd, en huvudavdelning för
informationsteknologi, en huvudavdelning för ABC-skydd samt en
huvudavdelning för mänsklig prestation och funktion. Vidare finns inom
anstalten ett centralt kansli och ett programsekretariat. Varje
huvudavdelning samt det centrala kansliet och programsekretariatet
förestås av en chef. Förordning (1990:474).

13 § Anstalten är lokaliserad till Stockholmsområdet (huvuddelen),
Linköping (en huvudavdelning samt del av en huvudavdelning), Umeå (en
huvudavdelning) och Karlstad (del av en huvudavdelning).

14 § När anstalten är krigsorganiserad tillhör den försvarsmakten.

Personalföreträdare

15 § Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på
anstalten.

Personalansvarsnämnden

16 § Anstaltens personalansvarsnämnd består — förutom av
generaldirektören och personalföreträdarna — av cheferna för
huvudavdelningarna och chefen för det centrala kansliet samt en jurist
vid anstalten enligt generaldirektörens bestämmande. Generaldirektören
är nämndens ordförande.

Nämnden är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra
ledamöterna är närvarande.

Styrelsens ansvar och uppgifter

17 § Utöver vad som anges i 13 § verksförordningen (1987:1100) skall
styrelsen besluta i frågor om programinriktning för gemensam
försvarsforskning.

Styrelsen får överlåta till generaldirektören att besluta föreskrifter.
Detta gäller dock inte föreskrifter som är av principiellt slag eller i
övrigt av större vikt. Förordning (1992:518).

Tjänstetillsättningar m. m.

18 § Generaldirektören förordnas av regeringen för en bestämd tid.

Tjänster som chef för en huvudavdelning, chef för det centrala kansliet
och chef för programsekretariatet tillsätts av regeringen efter anmälan
av generaldirektören.

Övriga tjänster tillsätts av anstalten. Förordning (1990:474).

19 § Andra styrelseledamöter än generaldirektören utses av regeringen
för en bestämd tid.

Regeringen utser ordförande. Förordnandet ges för en bestämd tid.

Styrelsen utser inom sig en vice ordförande.

20 § Behörig till tjänst som forskningschef och tjänst som laborator är
den som har den vetenskapliga skicklighet, de kunskaper och erfarenheter
och sådan förmåga i övrigt som behövs för att fullgöra tjänsten väl. Som
befordringsgrund vid tillsättningen av tjänsten gäller graden av sådan
skicklighet som är av betydelse med hänsyn till tjänstens beskaffenhet.
Särskild vikt skall fästas vid vetenskaplig skicklighet som visats genom
egen forskning och i fråga om tjänst som forskningschef, även genom
planering och ledning av forskning, främst tillämpad forskning.

Innan anstalten tillsätter tjänster som forskningschef och laborator
skall utlåtande över sökandenas vetenskapliga skicklighet inhämtas av en
eller flera sakkunniga som anstalten utser. Förordning (1989:405).

Bisysslor

21 § Besked enligt 37 § andra stycket anställningsförordningen
(1965:601) lämnas av anstalten även i fråga om tjänster som avses i 18 §
andra stycket. Förordning (1989:405).