Förordning (1988:1037) med instruktion för värnpliktsnämnden

SFS nr
1988:1037
Departement/myndighet
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1988-09-22
Författningen har upphävts genom
SFS 1989:759
Upphävd
1989-10-01

Uppgifter

1 § Värnpliktsnämnden har till uppgift att pröva överklaganden som avses
i

1. 29 § värnpliktslagen (1941:967),

2. 22 § första stycket lagen (1966:413) om vapenfri tjänst och 13 §
andra stycket kungörelsen (1966:414) med vissa bestämmelser om vapenfria
tjänstepliktiga,

3. 32 § andra stycket civilförsvarskungörelsen (1960:377) och 15 §
tredje stycket förordningen (1977:577) om grundutbildning och övning
inom civilförsvaret,

4. 3 § förordningen (1986:616) om beredskapspolisen.

5. 4 § förordningen (1989:447) om förmåner m. m. till viss hälso- och
sjukvårdspersonal vid tjänstgöring inom försvarsmakten,

6. 10 § förordningen (1989:457) om uttagning av civilförsvarspliktiga
till särskilda civila sjukvårdsenheter. Förordning (1989:460).

2 § Nämnden skall varje år före den 1 april till chefen för
försvarsdepartementet lämna en berättelse om sin verksamhet under det
senaste kalenderåret.

/r3/ Sammansättning

3 § Bestämmelser om nämndens sammansättning finns i 30 § värnpliktslagen
(1941:967).

/r3/ Organisation

4 § Vid nämnden finns ett kansli som leds av en chef.

/r3/ Verksförordningens tillämpning

5 § Följande bestämmelser i verksförordningen (1987:1100) skall
tillämpas på nämnden:

14 och 15 §§ om myndighetens regelgivning,

16 § om interna föreskrifter,

17 § om inhämtande av uppgifter,

18 § om ärendeförteckning,

27 § om rätt att besluta i vissa frågor,

28 § om vem som får begära in förklaringar m. m.,

29 § om myndighetens beslut.

I administrativa ärenden tillämpas också reglerna om överklagande i 30 §
verksförordningen.

6 § Nämnden har det ansvar för verksamheten och de uppgifter som anges i
4–7, 9, 10 och 13 §§ verksförordningen (1987:1100).

/r3/ Ärendenas handläggning

7 § Bestämmelser om beslutförhet och omröstning i ärenden enligt
värnpliktslagen (1941:967) finns i 30 § värnpliktslagen. Dessa
bestämmelser tillämpas också när nämnden avgör andra ärenden, om något
annat inte följer av 15 kap. 7 § lagen (1976:600) om offentlig
anställning eller 26 § anställningsförordningen (1965:601).

8 § Nämnden får i arbetsordningen eller i särskilda beslut lämna över
till ordföranden eller chefen för kansliet att avgöra ärenden

1. som avses i 1 § när överklagandet har återkallats,

2. som är administrativa och som inte behöver prövas av nämnden.

9 § Ordföranden eller chefen för kansliet får pröva frågor om utlämnande
av handlingar.

10 § Ärendena avgörs efter föredragning eller efter muntlig förhandling.

I arbetsordningen eller i särskilda beslut får det dock medges att
ärenden som avgörs enligt 8 eller 9 § inte behöver föredras.

11 § I 19 § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om rätt att
få avvikande mening antecknad.

/r3/ Tjänstetillsättningar m. m.

12 § Bestämmelser om hur nämndens ledamöter och ersättare utses finns i
30 § värnpliktslagen (1941:967).

13 § Tjänsten som chef för kansliet tillsätts av regeringen.

Andra tjänster tillsätts av nämnden.

/r3/ Bisysslor

14 § Besked om bisyssla enligt 37 § andra stycket
anställningsförordningen (1965:601) lämnas av nämnden även i fråga om
chefen för kansliet.