Förordning (1988:1038) med instruktion för vapenfrinämnden

SFS nr
1988:1038
Departement/myndighet
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1988-09-22
Författningen har upphävts genom
SFS 1989:757
Upphävd
1989-10-01

Uppgifter

1 § Vapenfrinämnden har till uppgift att pröva ärenden som avses i 10
och 13 §§ lagen (1966:413) om vapenfri tjänst.

2 § Nämden skall varje år före den 1 april till chefen för
försvarsdepartementet lämna en berättelse om sin verksamhet under det
senaste kalenderåret.

/r3/ Sammansättning

3 § Bestämmelser om nämndens sammansättning finns i 10 § lagen
(1966:413) om vapenfri tjänst.

/r3/ Organisation

4 § Vid nämnden finns ett kansli som leds av en chef.

/r3/ Verksförordningens tillämpning

5 § Följande bestämmelser i verksförordningen (1987:1100) skall
tillämpas på nämnden:

14 och 15 §§ om myndighetens regelgivning,

16 § om interna föreskrifter,

17 § om inhämtande av uppgifter,

18 § om ärendeförteckning,

27 § om rätt att besluta i vissa frågor,

28 § om vem som får begära in förklaringar m. m.,

29 § om myndighetens beslut.

I administrativa ärenden tillämpas också reglerna om överklagande i 30 §
verksförordningen.

6 § Nämnden har det ansvar för verksamheten och de uppgifter som anges i
4–7, 9, 10 och 13 §§ verksförordningen (1987:1100).

/r3/ Ärendenas handläggning

7 § Bestämmelser om beslutförhet och omröstning finns i 11 § lagen
(1966:413) om vapenfri tjänst. Dessa bestämmelser tillämpas också när
nämnden avgör administrativa ärenden, om något annat inte följer av 15
kap. 7 § lagen (1976:600) om offentlig anställning eller 26 §
anställningsförordningen (1965:601).

8 § Nämnden får i arbetsordningen eller i särskilda beslut lämna över
till ordföranden eller till chefen för kansliet att avgöra
administrativa ärenden som är av det slaget att de inte behöver prövas
av nämnden.

9 § Ordföranden eller chefen för kansliet får pröva frågor om utlämnande
av handlingar och överklagande av nämndens beslut.

10 § Ärendena avgörs efter föredragning eller efter muntlig förhandling.

I arbetsordningen eller i särskilda beslut får det dock medges att
ärenden som avgörs enligt 8 eller 9 § inte behöver föredras.

11 § I 19 § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om rätt att
få avvikande mening antecknad.

/r3/ Tjänstetillsättningar m. m.

12 § Bestämmelser om hur nämndens ledamöter och ersättare utses finns i
10 § lagen (1966:413) om vapenfri tjänst.

13 § Tjänsten som chef för kansliet tillsätts av regeringen.

Andra tjänster tillsätts av nämnden.

/r3/ Bisysslor

14 § Besked om bisyssla enligt 37 § andra stycket
anställningsförordningen (1965:601) lämnas av nämnden även i fråga om
chefen för kansliet.