Efterforskningsförordning (1988:1039)

SFS nr
1988:1039
Departement/myndighet
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1988-09-22
Författningen har upphävts genom
SFS 1996:1475
Upphävd
1997-01-01

Efterforskning

1 § Efterforskning enligt denna förordning är att ta emot, samla in,
ställa samman, vidarebefordra och lämna ut uppgifter om identitet,
vistelseort, hälsotillstånd och liknande förhållanden i fråga om
följande personer.

1. Personer som är i Sveriges våld eller finns inom ett område under
svensk kontroll och som är skyddade enligt Genèvekonventionerna den 12
augusti 1949 rörande skydd för offren i internationella väpnade
konflikter eller tilläggsprotokollen till konventionerna.

2. Svenska medborgare som finns utanför Sverige eller i en ockuperad del
av Sverige och där är skyddade enligt konventionerna eller
tilläggsprotokollen.

3. Personer som på grund av en väpnad konflikt eller annan politisk
händelse har förlorat förbindelserna med sina närstående och som har
anknytning till Sverige.

Efterforskningen kan också avse en avliden person. I sådant fall ingår i
efterforskningen också att sända hem kvarlevorna och tillhörigheterna
efter en person som har avlidit i Sverige men hade sin hemvist utom
Sverige, om det behövs och inte föreskrivs något annat.

Om Sverige har åtagit sig att vara skyddsmakt för en annan stat, skall i
den mån det är möjligt denna förordning gälla också personer med
anknytning till den staten. Förordning (1992:537).

Efterforskningsbyrån för krigsfångar och civilinternerade

2 § Under krig eller annan väpnad konflikt som Sverige deltar i skall,
från den tidpunkt som regeringen bestämmer, efterforskning bedrivas av
efterforskningsbyrån för krigsfångar och civilinternerade eller under
dess ledning.

Också i andra fall när det behövs statlig efterforskning kan regeringen
förordna att efterforskningsbyrån skall träda i verksamhet.

Regeringen föreskriver när efterforskningsbyrån skall upphöra med sin
verksamhet.

3 § Verksamheten vid efterforskningsbyrån skall ordnas så, att uppgifter
om personer i Sveriges våld eller med uppehållsplats inom områden under
svensk kontroll kan vidarebefordras till personens hemland och att
uppgifter om svenska medborgare eller personer med hemvist i Sverige kan
lämnas till närstående i Sverige.

4 § För efterforskningsbyrån skall gälla artikel 122 i
Genévekonventionen den 12 augusti 1949 angående krigsfångars behandling
och artiklarna 137–139 i Genévekonventionen den 12 augusti 1949
angående skydd för civilpersoner under krigstid. (Konventionerna har
publicerats i Sveriges överenskommelser med främmande makter, SÖ 1953:16
respektive 1953:17.)

Delegationen för planläggning av efterforskningsbyråns verksamhet

5 § När efterforskningsbyrån inte är i verksamhet eller om regeringen
särskilt föreskriver det, skall det finnas en delegation för
planläggning av efterforskningsbyråns verksamhet.

Verksförordningens tillämpning

6 § Följande bestämmelser i verksförordningen (1995:1322) skall
tillämpas på såväl efterforskningsbyrån som delegationen:

6-9 §§ om myndighetschefens ansvar och uppgifter,

18 § om interna föreskrifter,

24 och 25 §§ om föredragning,

26 § om vem som får begära in förklaringar m.m.,

27 och 28 §§ om myndighetens regelgivning,

29 § om inhämtande av uppgifter m.m.,

31 § om myndighetens beslut,

35 § om överklagande. Förordning (1996:121).

Efterforskningsbyråns ledning

7 § Efterforskningsbyrån leds av en chef.

När chefen inte är i tjänst sköts hans uppgifter av den tjänsteman som
han bestämmer.

Efterforskningsbyråns organisation

8 § Inom efterforskningsbyrån finns två avdelningar.

Varje avdelning leds av en chef.

Delegationens sammansättning m. m.

9 § Delegationen består av chefen för efterforskningsbyrån, cheferna för
efterforskningsbyråns avdelningar och högst sju andra ledamöter.
Efterforskningsbyråns chef är delegationens ordförande och en av de
andra ledamöterna är vice ordförande.

Delegationen är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra
ledamöterna är närvarande.

Biträde åt efterforskningsbyrån och delegationen

10 § I den utsträckning regeringen och Svenska röda korset avtalar om
det, lämnar Svenska röda korset efterforskningsbyrån och delegationen
biträde. Förordning (1992:537).

Tjänstetillsättningar m. m.

11 § Efterforskningsbyråns chef förordnas av regeringen för en bestämd
tid.

Tjänsterna som chef för efterforskningsbyråns avdelningar tillsätts av
regeringen efter anmälan av efterforskningsbyråns chef.

Andra tjänster tillsätts av efterforskningsbyrån eller, då denna inte är
i verksamhet, av delegationen.

12 § Andra ledamöter i delegationen än efterforskningsbyråns chef och
cheferna för efterforskningsbyråns avdelningar utses av regeringen för
en bestämd tid.

Delegationen utser inom sig en vice ordförande.