Förordning (1988:1041) med instruktion för Totalförsvarets chefsnämnd

SFS nr
1988:1041
Departement/myndighet
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1988-09-22
Författningen har upphävts genom
SFS 2001:1265
Upphävd
2002-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2000:900

Uppgifter

1 § Totalförsvarets chefsnämnd har till uppgift att i fred verka
för samordning av de centrala myndigheternas verksamhet inom
totalförsvaret.

2 § Nämnden skall särskilt

1. följa samhällsutvecklingen i landet och verka för att de krav
som totalförsvaret ställer beaktas i samhällsplaneringen,

2. följa utvecklingen inom och utom landet på områden av betydelse
för totalförsvaret och därvid ägna uppmärksamhet åt frågor som
kräver samordnande åtgärder,

3. medverka till att planeringen av ledningsövningar samordnas,

4. verka för att berörda myndigheter informeras om viktiga
samordningsfrågor och om beredskapsläget inom totalförsvaret.
Förordning (1996:120).

Sammansättning

3 § I nämnden ingår som ledamöter kabinettssekreteraren i
Utrikesdepartementet, rikspolischefen, överbefälhavaren,
ställföreträdande överbefälhavaren, cheferna för
Kustbevakningen, Överstyrelsen för civil beredskap, Statens
räddningsverk, Styrelsen för psykologiskt försvar,
Kommerskollegium, Socialstyrelsen, Post- och telestyrelsen,
Statens jordbruksverk, Arbetsmarknadsstyrelsen,
Migrationsverket, Statens energimyndighet och Affärsverket
svenska kraftnät samt verkställande direktörerna i Sveriges
Radio AB, Sveriges Television AB och Telia AB.

En av ledamöterna är ordförande och en är vice ordförande.
Förordning (2000:900).

Organisation

4 § Vid nämnden finns ett kansli som leds av en chef.

Verksförordningens tillämpning

5 § Följande bestämmelser i verksförordningen (1995:1322)
skall tillämpas på nämnden:

2 § om behörighet att företräda staten vid domstol,

15 § om revisionsberättelse,

18 § om interna föreskrifter,

26 § om vem som får begära in förklaringar m.m.,

27 och 28 §§ om myndighetens regelgivning,

29 § om inhämtande av uppgifter m.m.,

31 § om myndighetens beslut.
Förordning (1998:1052).

6 § Nämnden har det ansvar för verksamheten och de uppgifter som
anges i 6-9 §§ verksförordningen (1995:1322). Förordning (1996:120).

Ärendenas handläggning

7 § Nämnden sammanträder på kallelse av ordföranden.

8 § Chefen för huvudenheten för totalförsvarets civila del vid
Försvarsdepartementet har rätt att närvara vid nämndens sammanträden
och delta i dess överläggningar.

Cheferna för andra statliga myndigheter än de som är representerade
i nämnden samt företrädare för kommuner, landstingskommuner,
näringslivet och arbetsmarknadsorganisationerna får inbjudas till
sammanträde med nämnden, när det behövs med hänsyn till ärendenas
art. Förordning (1996:120).

9 § Nämnden är beslutför när ordföranden och minst hälften av de
andraledamöterna är närvarande.

När ärenden av större vikt handläggs, skall om möjligt samtliga
ledamöter vara närvarande.

10 § Om ett ärende är så brådskande att nämnden inte hinner
sammanträda för att behandla det, får ärendet avgöras genom
meddelanden mellan ordföranden och minst så många ledamöter som
behövs för beslutförhet.

Om detta förfarande inte är lämpligt, får ordföranden ensam avgöra
ärendet. Ett sådant beslut skall anmälas vid nästa sammanträde
med nämnden.

11 § Nämndens ordförande och chefen för kansliet får pröva frågor
om utlämnande av handlingar.

12 § Nämnden får i arbetsordningen eller i särskilda beslut lämna
över till ordföranden eller till någon som tjänstgör hos nämnden
att på nämndens vägnar avgöra ärenden som är av det slaget att de
inte behöver prövas av nämnden.

13 § Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordningen eller i
särskilda beslut får dock medges att ärenden som avgörs enligt 11
eller 12 § inte behöver föredras.

Tjänstetillsättningar m.m.

14 § Regeringen utser ordförande.

Nämnden utser inom sig en vice ordförande.

15 § Tjänsten som chef för kansliet tillsätts av regeringen. Andra
tjänster tillsätts av nämnden.

16 § Nämndens beslut får överklagas hos regeringen, om något
annat inte följer av förordningen (1988:549) om överklagande av
beslut om anställning inom Försvarsdepartementets
verksamhetsområde. Förordning (1998:1052).