Förordning (1988:1043) med instruktion för de lokala värderingsnämnderna

SFS nr
1988:1043
Departement/myndighet
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1988-09-22
Författningen har upphävts genom
SFS 2007:858
Upphävd
2008-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1996:118

Uppgifter

1 § Bestämmelser om de lokala värderingsnämndernas uppgifter finns i
förfogandelagen (1978:262), ransoneringslagen (1978:269) och
förfogandeförordningen (1978:558).

Sammansättning

2 § Bestämmelser om nämndernas sammansättning finns i 25 och 26 §§
förfogandelagen (1978:262).

Organisation

3 § Vid varje nämnd finns en sekreterare.

Verksförordningens tillämpning

4 § Följande bestämmelser i verksförordningen (1995:1322) skall
tillämpas på nämnden:

18 § om interna föreskrifter,

26 § om vem som får begära in förklaringar m.m.,

27 och 28 §§ om myndighetens regelgivning,

29 § om inhämtande av uppgifter m.m.,

31 § om myndighetens beslut. Förordning (1996:118).

5 § Nämnden har det ansvar för verksamheten och de uppgifter som
anges i 6-9 §§ verksförordningen (1995:1322). Förordning (1996:118).

Ärendenas handläggning

6 § Bestämmelser om beslutförhet och omröstning till beslut finns i
27 § förfogandelagen (1978:262).

Dessa bestämmelser tillämpas också när nämnden avgör
administrativa ärenden, om något annat inte följer av 20 §
anställningsförordningen (1994:373). Förordning (1994:974).

7 § Nämnden får i arbetsordningen eller i särskilda beslut lämna över
till ordföranden eller sekreteraren att avgöra administrativa ärenden
som är av det slaget att de inte behöver prövas av nämnden.

8 § Ordföranden eller sekreteraren får pröva frågor om utlämnande av
handlingar och överklagande av nämndens beslut.

9 § Nämnden sammanträder enligt länsstyrelsens eller ordförandens
bestämmande.

10 § Ärenden enligt förfogandelagen (1978:262), ransoneringslagen
(1978:268) eller förfogandeförordningen (1978:558) avgörs efter muntlig
förhandling eller föredragning. Andra ärenden avgörs efter föredragning.

I arbetsordningen eller i särskilda beslut får dock medges att ärenden
som avgörs enligt 7 eller 8 § inte behöver föredras.

11 § Vid nämndens sammanträden förs protokoll. Protokoll vid muntlig
förhandling skall innehålla uppgifter om nämndens sammansättning och
parterna samt en kort redogörelse för förhandlingens gång och för den
utredning som läggs fram vid förhandlingen. I protokollet skall också
antecknas vad som förekommer vid förhandlingen i fråga om yrkanden,
medgivanden, bestridanden, invändningar, vitsordanden och utsagor av
sakkunniga.

Protokoll vid muntlig förhandling förs och undertecknas av sekreteraren.
Protokoll vid föredragning förs och undertecknas av föredraganden.
Protokollförare kan också vara någon annan som ordföranden förordnar.
När protokollet är uppsatt, gör ordföranden anteckning om detta på
protokollet med angivande av dagen för anteckningen och utsättande av
namn eller signatur.

I fråga om syn på stället gäller bestämmelserna i första och andra
styckena om protokoll vid muntlig förhandling i tillämpliga delar.

12 § I 19 § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om rätt att
få en avvikande mening antecknad.

Tjänstetillsättning m. m.

13 § I 20 § förfogandeförordningen (1978:558) finns bestämmelser om hur
nämndens ledamöter och ersättare utses.

14 § Sekreterare utses av länsstyrelsen.

Överklagande

15 § Beslut av nämnden i ett administrativt ärende överklagas hos
riksvärderingsnämnden, om något annat inte är särskilt föreskrivet.