Vägtrafikskatteförordning (1988:1065);

SFS nr
1988:1065
Departement/myndighet
Finansdepartementet S6
Utfärdad
1988-10-13
Författningen har upphävts genom
SFS 1993:1028
Upphävd
1993-10-01

Inledande bestämmelser

1 § Beteckningar som används i denna förordning har samma betydelse som
i vägtrafikskattelagen (1988:327) och i fordonskungörelsen (1972:595).

2 § Riksskatteverket fastställer efter samråd med Vägverket blanketter
för fastställande, uppbörd, inbetalning och kontroll av fordonsskatt och
kilometerskatt. Förordning (1992:1504).

3 § Skatteår, skatteperioder och uppbördsmånad för visst fordon bestäms
efter slutsiffran i fordonets registreringsnummer enligt följande
uppställning.

//n1// Uppställningen inte med här.//

Sista månaden i varje skatteperiod för kilometerskatt betecknas
avstämplingsmånad.

4 § Med omräkningsfaktor förstås den faktor med vilken ett fordons
kilometerräknarställning skall multipliceras för att körsträckan
uttryckt i kilometer skall erhållas.

5 § Om inte annat följer av bilregisterkungörelsen (1972:599) svarar
länsstyrelsen för att uppgifter som behövs för beräkning av skattevikt
och av omräkningsfaktor för kilometerskattepliktigt fordon förs in i
bilregistret.

Vägverket beräknar skattevikt och omräkningsfaktor samt för in dessa
uppgifter i bilregistret.

Riksskatteverket får efter samråd med Vägverket föreskriva att
Vägverket eller länsstyrelsen i bilregistret skall föra in särskild
uppgift som behövs för påföring eller uppbörd av skatt. Förordning
(1992:1504).

/r3/ Avstämpling m. m.

6 § Uppgift om körsträcka till ledning för beräkning av kilometerskatt
skall lämnas genom avstämpling på en särskild blankett (stämpelkort).
Innan stämpelkortet lämnas till en myndighet skall kortet stämplas i
kilometerräknaren.

7 § Stämpelkortet skall lämnas av fordonsägaren

1. i samband med att fordonet första gången blir
kilometerskattepliktigt,

2. i samband med att fordonet upphör att vara kilometerskattepliktigt av
annan anledning än avställning,

3. i samband med att avställt fordon tas i bruk på sätt som är tillåtet
i fråga om avställt fordon.

Stämpelkortet tillhandahålls av länsstyrelsen efter anmälan.

Avstämpling enligt första stycket 1 skall göras innan fordonet tas i
bruk efter skattepliktens inträde. Stämpelkortet skall omedelbart sändas
till länsstyrelsen. Avstämpling enligt första stycket 2 eller 3 skall
göras tidigast tredje dagen innan fordonet upphör att vara
kilometerskattepliktigt. Stämpelkortet skall därefter sändas till
länsstyrelsen.

8 § Stämpelkortet skall lämnas av fordonsägaren i samband med att
fordonet upphör att brukas på sätt som är tillåtet i fråga om avställt
fordon, om uppgift enligt 7 § första stycket 3 har lämnats. Stämpelkort
tillhandahålls av länsstyrelsen. Av 36 § bilregisterkungörelsen
(1972:599) framgår att uppgift enligt denna paragraf i vissa fall är en
förutsättning för att avställning skall upphöra.

9 § Stämpelkortet skall lämnas av fordonsägaren senast vid utgången av
varje skatteperiod, om fordonet varit kilometerskattepliktigt under
någon del av tiden mellan föregående avstämpling enligt 7–11 eller 13 §
och ingången av avstämplingsmånaden. Stämpelkortet skall senast den 4 i
månaden efter avstämplingsmånaden ha kommit in till
Vägverket.

Vägverket sänder stämpelkortet till fordonsägaren senast den 15 i
avstämplingsmånaden. Har fordonsägaren inte fått ett stämpelkort, skall
han anmäla detta till länsstyrelsen senast en vecka före utgången av
avstämplingsmånaden. Länsstyrelsen tillställer fordonsägaren ett
stämpelkort snarast möjligt.

Något stämpelkort behöver inte lämnas om sådant har lämnats under
avstämplingsmånaden enligt 7 § första stycket 3, 10 §, 11 §, 12 § första
stycket, 30 § fjärde stycket eller 37 § andra stycket. Detsamma gäller
om ett stämpelkort har lämnats före avstämplingsmånaden på grund av att
fordonet har förts ut ur Sverige till ett annat land än Norge eller
Finland och fordonet därefter inte har förts in i Sverige förrän efter
utgången av avstämplingsmånaden. Förordning (1992:1504).

10 § Stämpelkortet skall i samband med ett ägarbyte lämnas av den förre
ägaren, utom i de fall då fordonet varit avställt under hela den tid
förre ägaren varit upptagen i bilregistret som ägare. Avstämplingen
skall göras i samband med äganderättsövergången. Stämpelkort
tillhandahålls av länsstyrelsen. Länsstyrelsen får medge att uppgift
enligt denna paragraf får lämnas på annan blankett än som avses i 6 §.

Om stämpelkortet inte har lämnats av den förre ägaren, får länsstyrelsen
begära in ett sådant även från den nye ägaren.

Stämpelkortet skall sändas till länsstyrelsen tillsammans med anmälan
enligt 51 § bilregisterkungörelsen (1972:599).

11 § Stämpelkortet skall lämnas av konkursförvaltaren i samband med
beslut om konkurs. Stämpelkort tillhandahålls av länsstyrelsen.
Avstämpling skall göras snarast möjligt efter beslutet om konkurs och
stämpelkortet omedelbart sändas in till länsstyrelsen. Därvid skall en
kopia av beslutet om konkurs bifogas.

12 § Stämpelkortet skall lämnas när ett kilometerskattepliktigt fordon
förs ut ur Sverige till ett annat land än Norge eller Finland eller in i
Sverige från ett sådant land. Stämpelkortet, som i original och kopia
tillhandahålls av tullmyndigheten, skall av den som svarar för fordonet
omedelbart efter avstämplingen återlämnas till tullmyndigheten.

Har utresa med ett kilometerskattepliktigt fordon skett till ett annat
land än Norge eller Finland och har närmast följande inresa skett från
Norge eller Finland, skall fordonets ägare inom tre dagar från inresan
lämna skriftlig uppgift till länsstyrelsen om att fordonet har
återkommit till Sverige.

13 § Riksskatteverket får meddela föreskrifter om skyldighet att lämna
stämpelkort när ett fordon blir kilometerskattepliktigt i andra fall än
som avses i 7 § första stycket 1.

14 § Riksskatteverket får medge att ett kilometerskattepliktigt fordon
inte behöver vara försett med kilometerräknarapparatur. Ett sådant
medgivande får lämnas under förutsättning att det finns särskilda skäl
och att körsträckan för fordonet kan beräknas tillförlitligt på annat
sätt än med hjälp av kilometerräknarapparatur.

Har medgivande lämnats skall fordonsägaren i stället för stämpelkort,
lämna särskild uppgift om körsträckan till beskattningsmyndigheten. I
fråga om sådan uppgift tillämpas bestämmelserna i denna förordning om
uppgift till ledning för beräkning av kilometerskatt. Riksskatteverket
fastställer skatteår, skatteperioder och uppbördsmånader för fordon som
omfattas av medgivande enligt första stycket och får, med avvikelse från
denna förordning och efter samråd med Vägverket, meddela föreskrifter om
uppgiftslämnande och uppbörd. Förordning (1992:1504).

/r3/ Kilometerskattemärke

15 § Kilometerskattemärke tillhandahålls av Vägverket eller av
länsstyrelsen. Riksskatteverket meddelar efter samråd med
generaltullstyrelsen föreskrifter om märkets utformning och placering på
fordonet.

Har ett märke förkommit eller förstörts tillhandahåller länsstyrelsen
eller tullmyndigheten ett nytt märke. Tullmyndigheten underrättar
länsstyrelsen om utlämnande av ett sådant märke. Förordning (1992:1504).

/r3/ Påföring och uppbörd

16 § För beskattningsmyndighetens räkning beslutar Vägverket om
fordonsskatt, kilometerskatt och dröjsmålsavgift samt verkställer
uppbörd av sådan skatt och avgift, skattetillägg, ränta och
förseningsavgift.

Saknas i bilregistret någon uppgift som behövs för bestämmande av skatt,
får riksskatteverket föreskriva att skatten skall påföras enligt grunder
som verket bestämmer.

Vid ägarbyte påförs den förre ägaren kilometerskatt enligt första
stycket i samband med att uppgift om ägarbytet förs in i bilregistret.
Har uppgift enligt 10 § inte kommit in till länsstyrelsen inom tio dagar
efter det att uppgift om ägarbytet förts in i bilregistret, påförs
kilometerskatt enligt andra stycket. Vid konkurs påförs
konkursgäldenären kilometerskatt enligt första stycket i samband med att
uppgift om avstämpling enligt 11 § förs in i bilregistret. Förordning
(1992:1504).

17 § Uppbörd av fordonsskatt sker för skatteår eller skatteperiod, om
inte annat följer av 51 § andra–fjärde stycket eller 54 och 55 §§
vägtrafikskattelagen (1988:327). Uppbörden av fordonsskatt skall avse
skatt för tid till utgången av skatteåret eller, om skatten för helt år
överstiger 3 600 kr., till utgången av skatteperioden, om inte annat
följer av 23 eller 55 § vägtrafikskattelagen.

Uppbörd av kilometerskatt sker för skatteperiod, om inte annat följer av
52 § andra stycket och tredje stycket eller 55 § vägtrafikskattelagen.

/r3/ Betalning m. m

18 § Ett inbetalningskort avseende skatten sänds till den skattskyldige
snarast möjligt, i fråga om uppbörd enligt 51 § första stycket och 52 §
första stycket vägtrafikskattelagen (1988:327) dock senast den 12 i
uppbördsmånaden.

Om en fordonsägare inte har fått inbetalningskortet, skall han anmäla
detta till länsstyrelsen senast en vecka innan skatten skall vara
inbetald.

19 § På begäran av den skattskyldige kan fordonsskatt
förskottsdebiteras.

20 § Betalas fordonsskatt eller kilometerskatt efter utgången av den tid
då skatten enligt vägtrafikskattelagen (1988:327) senast skulle ha
betalats, skall bevis om att skatten har betalats medföras vid färd med
fordonet. Detta gäller under två veckor efter betalningsdagen.

21 § Bevis om polismans medgivande enligt 78 § tredje stycket
vägtrafikskattelagen (1988:327) skall medföras vid färd med ett fordon
vars registreringsskyltar har tagits om hand enligt första eller andra
stycket nämnda paragraf.

22 § Registreringsskyltar som har tagits om hand enligt 78 § första
eller andra stycket vägtrafikskattelagen (1988:327), skall förvaras hos
polismyndigheten under en vecka efter omhändertagandet. Skyltarna får
under denna tid återlämnas till fordonets ägare om det visas att
brukandeförbud inte längre råder för fordonet enligt 64 eller 65 §
nämnda lag. Återlämnas inte skyltarna, skall polismyndigheten förstöra
dem. Förordning (1989:892).

23 § Vägverket ansöker om indrivning för beskattningsmyndighetens
räkning. Förordning (1992:1504).

24 § Riksskatteverket meddelar efter samråd med Vägverket föreskrifter
för påföring och uppbörd av fordonsskatt och kilometerskatt samt för
förskottsdebitering av fordonsskatt. Förordning (1992:1504).

25 § Återbetalning av fordonsskatt enligt 17 § vägtrafikskattelagen
(1988:327) verkställs av Vägverket för beskattningsmyndighetens räkning.
Förordning (1992:1504).

/r3/ Återbetalning och avräkning av skatt för fordon som använts
utomlands

26 § Bifalls en ansökan som avses i 69 § eller 72 § andra eller tredje
stycket vägtrafikskattelagen (1988:327), underrättas sökanden om detta
genom att skattebeloppet betalas ut till honom eller avräknas från vad
han skall betala vid den uppbörd av skatt som äger rum närmast efter det
att beslutet har meddelats.

27 § Ansökan om återbetalning av fordonsskatt för ett fordon som har
använts utanför Sverige eller om avräkning av kilometerskatt för
körsträcka i Norge eller Finland skall styrkas med handling som visar
att skatt har betalats i utlandet. Har en kilometerskattepliktig buss
använts i Norge, får ansökan om avräkning av kilometerskatt för
körsträckan där dock styrkas på annat sätt.

28 § Riksskatteverket fastställer blanketter och meddelar närmare
föreskrifter för verkställighet av återbetalning och avräkning av skatt
enligt 26–27 §§. Samråd skall därvid ske med generaltullstyrelsen.

/r3/ Godkännande av kilometerräknare m. m.

29 § Riksskatteverket prövar fråga om godkännande av kilometerräknare
enligt 26 § vägtrafikskattelagen (1988:327). Verket kan återkalla
meddelat godkännande.

30 § Montering, plombering, brytande av plombering, reparation eller
liknande åtgärd med avseende på kilometerräknarapparatur i fordon som är
eller avses bli kilometerskattepliktiga skall ombesörjas av den som
godkänts för detta (godkänt företag). Fråga om godkännande och
återkallande av godkännande prövas av riksskatteverket.

Första stycket skall tillämpas också i fråga om borttagande av
kilometerräknarapparatur från registrerat fordon, som är eller har varit
kilometerskattepliktigt.

Godkänt företag svarar genom plombering av kilometerräknarapparaturen
och undertecknande av rapportkort eller, om apparaturen tagits in i
typintyg, av typintyget för att apparaturen är i föreskrivet skick.
Efter vidtagen åtgärd på apparaturen avstämplar företaget räknaren på
rapportkortet, om inte riksskatteverket föreskriver annat. Vid
besiktning av apparaturen visar förrättningssökanden upp rapportkortet.

Vid byte av räknare som godkänts vid besiktning skall företaget göra
avstämpling i den utbytta räknaren på ett särskilt stämpelkort. Efter
avstämplingen sänds kortet till länsstyrelsen.

31 § Utan hinder av 30 § första stycket får plombering av
kilometerräknarapparatur brytas av annan än godkänt företag, om det är
nödvändigt för sådan reparation av fordonet som inte utan avsevärd
olägenhet kan utföras av godkänt företag.

Utan hinder av 30 § första stycket får riksprovplats i samband med
besiktning av kilometerräknarapparatur plombera denna och bryta
plombering.

32 § Kilometerräknarapparatur i kilometerskattepliktigt fordon skall
vara godkänd vid besiktning av riksprovplats.

Om ett fordon skall typbesiktigas enligt 55 § fordonskungörelsen
(1972:595) skall typbesiktningen också omfatta sådan
kilometerräknarapparatur som är monterad på typfordonet.
Kilometerräknarapparaturen skall vara av typ som riksskatteverket
föreskriver.

Utfärdas ett typintyg enligt 62 § fordonskungörelsen och har
typbesiktningen också omfattat kilometerräknarapparatur, skall det anses
som om apparaturen har godkänts vid besiktning enligt första stycket.
Godkännandet gäller från och med den dag då intyget utfärdades.

33 § Av 34 och 36 §§ bilregisterkungörelsen (1972:599) framgår att
godkännande enligt 32 § i vissa fall är en förutsättning för att fordon
inte skall avställas vid registrering eller för att avställning skall
upphöra.

/r3/ Besiktning

34 § Besiktning som avses i 32 § första stycket skall, om apparaturen
inte är upptagen i typintyg, ske i samband med registreringsbesiktning
som sker innan fordonet blir kilometerskattepliktigt första gången
eller, om sådan besiktning inte skall ske, vid en särskild besiktning.

Kilometerräknarapparaturen skall besiktigas även i samband med senare
registreringsbesiktning som sker på grund av åtgärder som påverkar
kilometerräknarapparaturen eller föranleder ändring av
omräkningsfaktorn.

Kilometerräknarapparaturen skall alltid besiktigas i samband med
kontrollbesiktning enligt 75 och 77–79 §§ fordonskungörelsen
(1972:595). Förordning (1991:1487).

35 § Kilometerräknarapparaturen skall besiktigas efter ingrepp i
apparaturen eller efter ett sådant ingrepp i fordonet som påverkat
apparaturen.

36 § När det finns särskilda skäl kan riksskatteverket föreskriva att
besiktning av kilometerräknarapparatur skall ske på annan tid än som
anges i 34 §.

Länsstyrelsen får förelägga ägaren av ett kilometerskattepliktigt fordon
att inom viss tid inställa fordonet för särskild besiktning av
kilometerräknarapparaturen.

Länsstyrelsen för in uppgift om meddelat föreläggande i bilregistret.

37 § Vid besiktning av kilometerräknarapparatur skall kontrolleras att

1. kilometerräknaren är av godkänd typ och att den har genomgått
renovering eller reparation om den tidigare har varit monterad i ett
annat fordon,

2. apparaturen i övrigt stämmer överens med föreskrifter som meddelas av
riksskatteverket,

3. apparaturen monterats och plomberats av godkänt företag,

4. apparaturen är monterad och plomberad enligt föreskrifter som
meddelas av riksskatteverket,

5. apparaturen fungerar tillfredsställande.

Vid besiktning skall avstämpling göras i räknaren. Föranleder kontrollen
ingen anmärkning, skall apparaturen godkännas och i förekommande fall
plomberas samt bevis om detta utfärdas. Detta gäller också om kontrollen
föranlett anmärkning som efter åtgärd enligt 31 § andra stycket inte
längre föreligger.

38 § Bevis om godkännande enligt 37 § andra stycket gäller inte om
apparaturen inte uppfyller villkoren enligt 37 § första stycket.

Ägare av kilometerskattepliktigt fordon är skyldig att utan dröjsmål
avhjälpa vad som brister enligt första stycket och inställa fordonet hos
riksprovplats för särskild besiktning av kilometerräknarapparaturen.

39 § Riksprovplats skall till Vägverket eller länsstyrelsen lämna
uppgift om sådan besiktning av kilometerräknarapparatur som sker i
samband med besiktning enligt fordonskungörelsen (1972:595). Därvid
skall bestämmelserna i den nämnda kungörelsen tillämpas.

Uppgift om besiktning som avses i 34 § tredje stycket lämnas av
riksprovplatsen till Vägverket.

Uppgift om annan besiktning av kilometerräknarapparatur än som avses i
första eller andra stycket lämnas av riksprovplatsen till länsstyrelsen,
om inte riksskatteverket föreskriver annat. Förordning (1992:1504).

40 § Vid registreringsbesiktning av fordon som avses i 34 § skall
kilometerräknaren stämplas av. I sådant fall gäller 39 § första stycket
i tillämpliga delar. Avstämpling behöver inte göras om besiktningen sker
på grund av någon åtgärd som inte påverkar räknarapparaturen eller
beräkningen av kilometerskatten för fordonet.

Om en bil som är inrättad för att drivas med dieselolja, vid
besiktningen inte är försedd med kilometerräknarapparatur, skall
riksprovplatsen lämna uppgift om detta till länsstyrelsen. Detta gäller
även i fråga om släpvagn med skattevikt över 3 000 kilogram.

41 § Riksskatteverket meddelar närmare föreskrifter om godkännande,
montering, plombering, renovering, reparation och besiktning av
kilometerräknarapparatur samt om beräkning av körsträcka på grundval av
registreringar i kilometerräknare.

/r3/ Kontroll

42 § Ägare av kilometerskattepliktigt fordon är skyldig att kontrollera
att kilometerräknarapparaturen är i föreskrivet skick.

43 § Upphör kilometerräknarapparaturen att vara i föreskrivet skick i
annat fall än som avses i 30 §, gäller följande. Den som har hand om
fordonet när felet upptäcks skall göra avstämpling i kilometerräknaren,
om det inte är uteslutet till följd av skada på räknaren, och anteckna
vad som brister samt datum för upptäckten. Avstämpling och anteckning
görs på särskilt kort, som tillhandahålls av länsstyrelsen.

Kort som avses i första stycket skall förvaras i fordonet till dess
apparaturen har godkänts vid besiktningen.

44 § Upphör kilometerräknarapparatur att vara i föreskrivet skick, får
kilometerskattepliktigt fordon, innan felet avhjälpts av godkänt
företag, brukas längst till utgången av femte dagen efter den, då felet
upptäcktes. Sedan felet avhjälpts får fordonet, innan apparaturen
godkänts vid besiktning, brukas längst till utgången av tionde dagen
efter den, då felet avhjälpts.

När det finns särskilda skäl får beskattningsmyndigheten medge att
fordonet får brukas under längre tid innan felet har avhjälpts än som
sägs i första stycket.

Som förutsättning för brukande enligt första eller andra stycket gäller
att åtgärder som anges i 43 § har vidtagits.

Vid beräkning av tid som avses i första stycket skall lördag, söndag
eller annan allmän helgdag inte inräknas och inte heller tid under
vilken fordonet funnits utanför Sverige eller, när det gäller personbil,
utanför Sverige i annat land än Norge eller Finland.

45 § Utan hinder av bestämmelse i denna förordning får fordon användas
vid provkörning enligt 35 § fordonskungörelsen (1972:595) eller i
omedelbart samband med reparation och för färd kortaste lämpliga väg
till reparationsverkstad för reparation och till riksprovplats för
besiktning.

46 § Riksskatteverket skall samordna kontrollen av fordonsskatt och
kilometerskatt.

47 § Vid flygande inspektion av kilometerskattepliktigt fordon får den
som utför inspektionen kontrollera att kilometerräknarapparaturen är i
föreskrivet skick och fungerar tillfredsställande. Om apparaturen inte
fungerar tillfredsställande och detta kan antas bero på att någon åtgärd
har vidtagits så att körsträckan som skall ligga till grund för
beräkningen av kilometerskatt för fordonet inte registreras eller
registreras för lågt, får den som utför inspektionen utan hinder av
bestämmelserna i 30 § första stycket bryta apparaturens plombering.
Föranleder inspektionen anmärkning mot kilometerräknarapparaturen, skall
den som utför inspektionen, om det inte är uteslutet till följd av skada
på räknaren, göra avstämpling på ett särskilt stämpelkort. Efter
avstämplingen sänds kortet till länsstyrelsen.

Riksskatteverket meddelar efter samråd med rikspolisstyrelsen närmare
föreskrifter om kontroll av kilometerräknarapparatur enligt första
stycket.

48 § Finns det anledning att anta att brott enligt vägtrafikskattelagen
(1988:327) har begåtts, skall beskattningsmyndigheten,
skattemyndigheten eller av riksskatteverket särskild förordnad
tjänsteman göra anmälan om detta till åklagaren. Detta gäller dock inte
om det kan antas att brottet inte kommer att medföra påföljd eller om
anmälan av annat skäl inte behövs. Förordning (1990:1285).

/r3/ Befrielse från eller nedsättning av skatt

49 § Riksskatteverket prövar fråga som avses i 88 § vägtrafikskattelagen
(1988:327) om inte annat följer av 50 §. Är en fråga av principiell
betydelse, skall riksskatteverket dock överlämna ärendet med eget
yttrande till regeringen för avgörande.

50 § Beskattningsmyndigheten prövar frågor om nedsättning av eller
befrielse från vägtrafikskatt enligt 88 § vägtrafikskattelagen
(1988:327) i fråga om fordon som

1. uteslutande skall användas på öar som saknar bro- eller
färjeförbindelser samt helt eller nästan helt saknar vägar som bekostas
av allmänna medel,

2. varaktigt förts ut ur Sverige.

Nedsättning eller befrielse i fall som avses i första stycket 2 får avse
skatt som har utgått för tid efter det att fordonet har registrerats i
ett annat land eller för tid under vilken skatt eller avgift för trafik
med eller innehav av fordonet utgått även i ett annat land än Sverige.

51 § Medger riksskatteverket befrielse från kilometerskatteplikt, skall
verket förordna att förhöjd fordonsskatt skall utgå med belopp som
fastställs av verket.

52 § Medges nedsättning av eller befrielse från vägtrafikskatt, får
särskilda villkor föreskrivas.

/r3/ Allmänt ombud

53 § Riksskatteverket förordnar allmänna ombud och ersättare för dessa
enligt 3 § vägtrafikskattelagen (1988:327). Ombuden och ersättarna
förordnas för högst fyra år. Riksskatteverket bestämmer inom vilket
eller vilka län ombuden skall verka.

/r3/ Överklagande

54 § Ägare av fordon får begära beslut av beskattningsmyndigheten i
fråga som gäller skattevikt eller omräkningsfaktor för fordonet.

55 § Beslut enligt 54 § får överklagas hos länsrätten.

Beslut enligt 50 § får överklagas hos riksskatteverket.
Riksskatteverkets beslut i ett sådant ärende får inte överklagas.

Beslut enligt 36 § första eller andra stycket eller 44 § andra stycket
får inte överklagas.

Riksskatteverkets beslut i övrigt enligt denna förordning får överklagas
hos regeringen.

Övergångsbestämmelser

1988:1065

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1989.

2. Genom förordningen upphävs vägtrafikskatteförordningen (1973:776) och
förordningen (1973:777) om återbetalning och avräkning av vägtrafikskatt
m. m. för fordon som använts utom riket.

3. Vägtrafikskatteförordningen (1973:776) gäller fortfarande i fråga om
skatt som avser skatteår eller skatteperiod som påbörjats före den nya
förordningens ikraftträdande. Beslut som meddelas efter den nya
vägtrafikskatteförordningens ikraftträdande skall dock överklagas enligt
den förordningens bestämmelser.

4. Förordningen (1973:777) om återbetalning och avräkning av
vägtrafikskatt m. m. för fordon som används utom riket gäller
fortfarande i fråga om utlandskörningar som påbörjats före den 1 januari
1989.

1991:1487

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1992, och tillämpas första
gången för fordon vars sista siffra i registreringsnumret är 4.

1992:1079

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1993. Äldre föreskrifter
gäller dock fortfarande i fråga om skatt som förfallit till betalning
före ikraftträdandet.