Förordning (1988:1066) om uppbörd m.m. av fordonsskatt på utländska fordon

SFS nr
1988:1066
Departement/myndighet
Finansdepartementet S6
Utfärdad
1988-10-13
Författningen har upphävts genom
SFS 1999:506
Upphävd
1999-07-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1993:1029

1 § Tullmyndighet prövar fråga som avses i 8 § tredje stycket lagen
(1988:328) om fordonsskatt på utländska fordon. Generaltullstyrelsen
prövar fråga som avses i 17 § lagen. Förordning (1993:1029).

2 § När ett fordon förs in i Sverige och det skall betalas skatt för
fordonet enligt lagen (1988:328) om fordonsskatt på utländska
fordon skall den som svarar för fordonet till tullmyndigheten lämna
uppgift om fordonets registreringsnummer, registreringsland och
totalvikt.

Är fordonet oregistrerat skall vid införseln uppgift lämnas även om
fordonets ägare och dennes adress samt om de
identifieringsmärkningar som finns på fordonet och var dessa är
placerade.

Uppgifter enligt första och andra styckena skall lämnas skriftligen
om tullmyndigheten inte medger undantag därifrån. Förordning
(1993:1029).

3 § Generaltullstyrelsen meddelar efter samråd med Riksskatteverket
föreskrifter för verkställighet av denna förordning.