Förordning (1988:1074) med instruktion för vägverket;

SFS nr
1988:1074
Departement/myndighet
Kommunikationsdepartementet
Utfärdad
1988-10-20
Författningen har upphävts genom
SFS 1992:1467
Upphävd
1993-01-01

Uppgifter

1 § Vägverket är central förvaltningsmyndighet för frågor om
väghållning. Verkets huvuduppgifter är att

1. svara för statens väghållning,

2. svara för planeringen av riksvägarna,

3. fördela statsbidrag till vägar,

4. handha frågor om kollektivtrafik på väg avseende fördelning av bidrag
och utredningsarbete, såvitt dessa inte handhas av annan myndighet,

5. ha tillsyn över viss väghållning,

6. främja ett miljöanpassat vägtrafiksystem. Förordning (1991:1807).

2 § Vägverket skall delta i trafiksäkerhetsarbetet och tillhandahålla
underlag för tillämpningen av plan- och bygglagen (1987:10) och
lagen (1987:12) om hushållning med naturresurser m. m.

Verket skall vidare inom sitt verksamhetsområde underlätta handikappades
resor. Förordning (1991:1807).

3 § Vägverket får bedriva uppdrags-, uthyrnings- och
försäljningsverksamhet som är förenlig med verkets uppgifter i övrigt.

3 a § En tjänsteman hos väghållningsregionen är på begäran av
länsstyrelsen skyldig att som föredragande eller på något annat sätt
delta i länsstyrelsens handläggning av ärenden som har samband med
väghållningsregionens uppgifter. Förordning (1991:1807).

Verksförordningens tillämpning

4 § Verksförordningen (1987:1100) skall tillämpas på vägverket.

Vägverkets ledning

5 § Vägverkets generaldirektör är chef för myndigheten.

Styrelsen

6 § Vägverkets styrelse består av högst nio personer, generaldirektören
medräknad. En av ledamöterna är ordförande och en är vice ordförande.

Styrelsen är beslutför när ordföranden, generaldirektören och minst
hälften av de andra ledamöterna är närvarande. Förordning (1992:924).

Organisation

7 § För den centrala verksamheten finns ett huvudkontor, en
väghållningsenhet, en produktionsenhet och de andra enheter som
Vägverket bestämmer.

Varje enhet leds av en direktör. Förordning (1992:596).

8 § För den regionala verksamheten finns väghållningsregioner,
produktionsområden och lokala enheter. Vägverket bestämmer närmare den
regionala verksamhetens uppgifter, organisation och placering.

Varje väghållningsregion leds av en vägdirektör. Förordning (1991:1807).

Personalföreträdare

9 § Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på
vägverket.

Personalansvarsnämnden

10 § Vägverkets personalansvarsnämnd består — förutom av
generaldirektören och personalföreträdarna — av myndighetens
chefsjurist och två direktörer som generaldirektören utser.

Nämnden är beslutför när ordföranden och minst fyra andra ledamöter,
däribland chefsjuristen, är närvarande.

Styrelsens ansvar och uppgifter

11 § Utöver vad som anges i 11–13 §§ verksförordningen (1987:1100)
skall vägverkets styrelse

1. upprätta en rikstäckande plan för den väghållning som verket ansvarar
för,

2. godkänna regionala väghållningsplaner,

3. fastställa andra investeringsplaner som upprättas med anledning av
regeringens planeringsdirektiv.

Styrelsen skall vidare besluta om hur de medel som anslås för byggande
av länstrafikanläggningar skall fördelas mellan länen. Förordning
(1991:1807).

12 § Styrelsen skall se till att regeringen får det underlag som den
behöver för att ta ställning till omfattningen och inriktningen av
verksamheten.

I uppgifterna ingår att varje år till regeringen

1. före den 1 september lämna anslagsframställning,

2. lämna bokslut enligt vad som är särskilt föreskrivet. Förordning
(1991:1807).

Tjänstetillsättningar m. m.

13 § Andra styrelseledamöter än generaldirektören utses av regeringen
för en bestämd tid.

Regeringen utser ordförande i styrelsen. Vice ordförande utses av
styrelsen. Förordnandena ges för en bestämd tid.

14 § Generaldirektören förordnas av regeringen för en bestämd tid.

Tjänster som chef för väghållningsenheten, chef för produktionsenheten
och chef för en väghållningsregion tillsätts av regeringen efter anmälan
av generaldirektören.

Andra tjänster tillsätts av vägverket. Förordning (1991:1807).

15 § Förordnande att vara generaldirektörens ställföreträdare meddelas
av regeringen för en bestämd tid. Det sker efter anmälan av
generaldirektören.

Bisysslor

16 § Besked om bisyssla enligt 37 § andra stycket
anställningsförordningen (1965:601) lämnas av vägverket även i fråga om
de direktörer som regeringen tillsätter.

Övriga föreskrifter

17 § Föreskrifter om vägverkets medverkan i totalförsvaret finns i
förordningen (1986:294) om ledning och samordning inom totalförsvarets
civila del.

För att säkerställa att totalförsvarets krav beaktas i den fredstida
verksamheten skall vägverket samråda med överbefälhavaren, överstyrelsen
för civil beredskap och övriga berörda totalförsvarsmyndigheter.
Förordning (1991:1807).

Övergångsbestämmelser

1992:924

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1992. Den tillämpas dock
för tiden från och med den 1 juli 1992.