Förordning (1988:1076) med instruktion för AMU-gruppen;

SFS nr
1988:1076
Departement/myndighet
Arbetsmarknadsdepartementet
Utfärdad
1988-10-27
Författningen har upphävts genom
SFS 1993:830
Upphävd
1993-07-01

AMU-gruppen

1 § Uppdragsorganisationen för arbetsmarknadsutbildning (AMU-gruppen)
omfattar dels AMU-styrelsen (AMU-gruppens huvudkontor), dels en
AMU-myndighet i varje län (läns-AMU). För Kristianstads län och Malmöhus
län finns dock en gemensam AMU-myndighet. Lag (1991:332).

1 a § AMU-gruppen skall effektivt och på företagsmässiga villkor utbilda
vuxna för varierande arbetsuppgifter. AMU-gruppen skall därigeno m
medverka till arbetslivets förändring och bidra till att målen om full
sysselsättning samt utveckling och framsteg i samhället uppnås.
Förordning (1991:894).

2 § AMU-gruppen har till uppgift att anordna arbetsmarknadsutbildning i
första hand på uppdrag av arbetsmarknadsverket. I samband därmed skall
även elevsocial verksamhet erbjudas.

Myndigheterna får dessutom tillhandahålla utbildning åt andra
uppdragsgivare samt sälja andra tjänster och produkter som följer av
utbildningsverksamheten. Förordning (1990:1042).

3 § AMU-gruppens verksamhet finansieras genom intäkter från
försäljningen av tjänster och produkter, om inte regeringen föreskriver
annat. Förordning (1990:22).

4 § Upphandlingsförordningen (1973:600) gäller inte vid upphandling av
utbildning som avses i 2 § första stycket. Myndigheterna skall dock
iaktta affärsmässighet vid upphandlingen.

AMU-styrelsen

Uppgifter

5 § AMU-styrelsen är central förvaltningsmyndighet för
arbetsmarknadsutbildning och annan utbildning som bedrivs inom
AMU-gruppen.

6 § AMU-styrelsen skall särskilt

1. svara för den övergripande utvecklingen, planeringen och
uppföljningen av AMU-gruppens verksamhet och ekonomi samt verka för
samordning av resurserna,

2. hjälpa och stödja AMU-myndigheterna samt utarbeta gemensamma
riktlinjer,

3. besluta om centrala kursplaner och riktlinjer för planernas
tillämpning samt riktlinjer för regional anpassning av kursplanerna och
för utformning av försökskursplaner,

4. efter samråd med riksrevisionsverket fastställa grunder för
prissättningen i uppdragsverksamheten,

5. fördela anslagsmedel mellan AMU-myndigheterna samt när så bedöms
erforderligt utjämna det ekonomiska resultatet mellan myndigheterna.
Förordning (1990:22).

7 § AMU-styrelsen får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för
den utbildning som AMU-gruppen anordnar.

Verksförordningens tillämpning

8 § Verksförordningen (1987:1100) skall tillämpas på AMU-styrelsen med
undantag av 30 §.

AMU-styrelsens ledning

9 § AMU-styrelsens generaldirektör är chef för myndigheten.

Styrelsen

10 § AMU-styrelsens har en styrelse består av en ordförande,
generaldirektören och högst fem andra ledamöter.

Styrelsen är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra
ledamöterna är närvarande. Lag (1992:1499).

Organisation

11 § Inom AMU-styrelsen finns högst fem avdelningar samt en
personalansvarsnämnd.

Varje avdelning leds av en chef. En av cheferna är generaldirektörens
ställföreträdare.

Personalföreträdare

12 § Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på
AMU-styrelsen.

Personalansvarsnämnden

13 § Personalansvarsnämnden vid AMU-styrelsen prövar frågor som avses i
19 § verksförordningen (1987:1100) för tjänstemän inom AMU-gruppen.

Nämnden består — förutom av generaldirektören och personalföreträdarna
— av den chef som svarar för personalfrågor. När nämnden behandlar ett
ärende som avser en arbetstagare vid en AMU-myndighet består nämnden
även av chefen för den myndigheten.

Nämnden är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra
ledamöterna är närvarande.

Styrelsens ansvar och uppgifter

14 § Utöver vad som anges i 13 § verksförordningen (1987:1100) skall
styrelsen besluta i frågor om

1. kursplaner,

2. utseende av ordförande, vice ordförande och andra ledamöter i
styrelserna för AMU-myndigheterna,

3. grunderna för prissättningen i uppdragsverksamheten,

4. verksamhetens organisation och inriktning.

Styrelsen får överlåta åt generaldirektören att fatta sådana beslut om
kursplaner som inte är av sådan vikt att de behöver fattas av styrelsen.

Tjänstetillsättning m. m.

15 § Generaldirektören förordnas av regeringen för en bestämd tid.

Tjänst som chef för en avdelning tillsätts av regeringen efter anmälan
av generaldirektören.

Andra tjänster tillsätts av AMU-styrelsen.

16 § Förordnande att vara generaldirektörens ställföreträdare meddelas
av regeringen för en bestämd tid. Det sker efter anmälan av
generaldirektören.

17 § Andra styrelseledamöter än generaldirektören utses av regeringen
för en bestämd tid. Förordning (1992:1499).

AMU-myndigheterna i länen

Uppgifter

18 § AMU-myndigheten skall inom länet anordna arbetsmarknadsutbildning
och annan utbildning.

19 § Vid utbildning som anordnas för arbetsmarknadsverket skall
AMU-myndigheten tillämpa de kursplaner som har fastställts av
AMU-styrelsen. Myndigheten får efter samråd med arbetsmarknadens parter
vid behov anpassa de av styrelsen fastställda planerna efter
förhållandena i länet. Myndigheten får dessutom som försöksverksamhet
tillämpa särskilt upprättade kursplaner.

20 § AMU-myndigheten skall samverka med länsskolnämnden, skolväsendet,
högskolan och arbetsmarknadens parter.

Verksförordningens tillämpning

21 § Verksförordningen (1987:1100) skall tillämpas på AMU-myndigheten
med undantag av 7 § 4 samt 10, 17, 19 och 30 §§.

AMU-myndighetens ledning

22 § AMU-myndighetens direktör är chef för myndigheten.

Styrelsen

23 § AMU-myndighetens styrelse består av högst nio ledamöter, direktören
medräknad. En av ledamöterna är ordförande och en är vice ordförande.
För varje ledamot, utom direktören, finns en ersättare.

Styrelsen är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra
ledamöterna är närvarande.

Personalföreträdare

24 § Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på
AMU-myndigheten.

Styrelsens ansvar och uppgifter

25 § AMU-myndighetens styrelse skall avgöra frågor om

1. inriktning och omfattning av myndighetens verksamhet i stort,

2. budget, investeringsplan och årsredovisning,

3. inrättande av kursnämnder och utseende av ledamöter i nämnderna.

Tjänstetillsättning m. m.

26 § Direktören tillsätts av regeringen efter anmälan av AMU-styrelsens
generaldirektör.

Andra tjänster tillsätts av AMU-myndigheten.

27 § Andra styrelseledamöter än direktören utses av AMU-styrelsen för en
bestämd tid.

Av ledamöterna utses

två efter förslag av Landsorganisationen i Sverige,

en efter förslag av Tjänstemännens centralorganisation,

en efter förslag av Svenska arbetsgivareföreningen,

en efter förslag av länsarbetsnämnden och

en efter förslag av länsstyrelsen.

Dessutom utses två ledamöter som har erfarenhet av företagsledning.

Ersättarna utses på samma sätt som ledamöterna. Lag (1991:332).

28 § Förordnande att vara direktörens ställföreträdare meddelas av
styrelsen.

Gemensamma bestämmelser

Bisysslor

29 § Besked om bisyssla enligt 37 § andra stycket
anställningsförordningen (1965:601) lämnas av AMU-styrelsen även i fråga
om den som är chef för en avdelning vid styrelsen och den som är
direktör för en AMU-myndighet.

Utan hinder av vad som föreskrivs i 2 § förordningen (1983:142) med
regeringens arbetsgivarnyckel utövar AMU-styrelsen för AMU-gruppens del
arbetsgivarens befogenheter vid tillämpningen av första avdelningen 8 §
2 mom. andra stycket första meningen sektoravtal för civila
statsförvaltningen (SA-C). Förordning (1990:22).

Överklagande

30 § AMU-myndigheternas beslut får överklagas hos AMU-styrelsen, om
något annat inte är särskilt föreskrivet.

31 § AMU-styrelsens beslut i ett överklagat ärende får överklagas bara
om det är särskilt föreskrivet.

AMU-styrelsens beslut i andra ärenden får överklagas hos regeringen om
något annat inte följer av

— lagen (1971:309) om behörighet för allmän förvaltningsdomstol att
pröva vissa mål,

— lagen (1987:439) om inskränkning i rätten att överklaga,

— andra föreskrifter.

Övergångsbestämmelser

1991:332

Denna förordning träder i kraft, i fråga om 1 § den 1 januari 1992, och
i övrigt de 1 juli 1991.