Förordning (1988:1082) om personalföreträdare i de allmänna försäkringskassornas styrelser

SFS nr
1988:1082
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1988-11-03
Författningen har upphävts genom
SFS 2004:882
Upphävd
2005-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1998:1382

1 § Föreskrifter om personalföreträdares deltagande i
styrelsearbetet i allmän försäkringskassa finns i 18 kap. 8 §
lagen (1962:381) om allmän försäkring. Förordning (1998:1382).

2 § För en allmän försäkringskassa utses två personalföreträdare och två
suppleanter att i styrelsen företräda dem som är anställda hos kassan.

Arbetstagarorganisation skall lämna den allmänna försäkringskassan kopia
av beslut om att utse eller entlediga personalföreträdare eller
suppleant. Kassan skall underrätta riksförsäkringsverket om beslutet.

3 § Till styrelsens sammanträden skall personalföreträdarna kallas.

Om en personalföreträdare är förhindrad att närvara vid ett sammanträde,
skall en suppleant kallas i hans ställe enligt den bestämda ordningen
mellan suppleanterna.

4 § Personalföreträdarna har rätt att närvara och yttra sig vid all
handläggning i styrelsen.

5 § Föreskrifterna i 7, 9 och 12–14 §§ personalföreträdarförordningen
(1987:1101) skall också tillämpas på personalföreträdare hos allmän
försäkringskassa.

6 § har upphävts genom förordning (1992:1576).

7 § Beslut i fråga om reseförmåner åt personalföreträdare hos
allmän försäkringskassa får inte överklagas.
Förordning (1998:1063).

Övergångsbestämmelser

1995:278

Denna förordning träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har
meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

1998:1063

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1998. Äldre
föreskrifter gäller fortfarande i fråga om överklagande av
beslut som har meddelats före ikraftträdandet.