Riksrevisionsverkets föreskrifter (1988:1085) för verkställigheten av förordningen (1988:778) om avgifter för vissa statliga garantier;

SFS nr
1988:1085
Departement/myndighet
Riksrevisionsverket
Utfärdad
1988-10-28

Riksrevisionsverket föreskriver följande med stöd av 2 § förordningen
(1988:778) om avgifter för vissa statliga garantier.

1. Långivaren skall betala avgift till respektive garantiförvaltande
myndighet efter faktura från myndigheten. Avgiften inbetalas via
postgirot.

2. Beträffande de garantiavgifter som enligt lagen (1988:777) om
avgifter för vissa statliga garantier skall betalas första gången för
det första halvåret 1989 skall faktura gällande garantiavgift
framställas av respektive myndighet snarast efter den 1 januari 1989,
dock senast den 15 mars 1989. Avgiften beräknas på den utestående
garanterade kapitalskulden per den 1 januari 1989. Avgiften beräknas med
en halv procent för första halvåret 1989.

3. Beträffande avgift för garantier som enligt lagen skall betalas
första gången 1990/91 beräknas den årliga avgiften om en procent på den
utestående garanterade kapitalskulden per den 1 juli 1990. Dessa
avgifter faktureras av respektive garantiförvaltande myndighet i samband
med att den årliga avgiften om en procent på den övriga garantistocken
uttas från långivaren.

4. Vid betalningsförsening uttas dröjsmålsränta enligt räntelagen
(1975:635).