Förordning (1988:1093) med instruktion för handelssekreterare

SFS nr
1988:1093
Departement/myndighet
Utrikesdepartementet
Utfärdad
1988-11-10
Författningen har upphävts genom
SFS 2012:749
Upphävd
2013-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2007:1225

Uppgifter

1 § Handelssekreterare har till uppgift att främja svensk export
till det område som förordnandet avser.

2 § Handelssekreterarna skall särskilt ge råd och annan hjälp i fråga
om marknadsföring av svenska varor och tjänster. Handelssekreterarna
skall på begäran av Sveriges exportråd eller en abonnent hos rådet
eller av en myndighet eller på eget initiativ undersöka marknadsläget
för olika varor och tjänster samt medverka till marknadsföring av
dessa.

3 § Handelssekreterarna skall samverka med den svenska
utrikesrepresentationen och med de svenska handelskamrar i utlandet
som träffat avtal med Sveriges exportråd om exportfrämjande
verksamhet.

4 § Handelssekreterarna får besluta om kostnader för verksamhetens
genomförande, i fråga om exportservice och exportfrämjandeprojekt
i enlighet med uppgjord budget och i övrigt inom ramen av de medel
som inflyter i deras uppdragsverksamhet eller på annat sätt.

5 § Handelssekreterarna skall ta ut avgifter för sina tjänster
enligt grunder som fastställs av regeringen.

6 § Handelssekreterarna får inte driva handel eller idka annan näring.

Verksamhetens ledning

7 § Handelssekreterarnas verksamhet planeras och leds av Sveriges
exportråd enligt vad regeringen föreskriver särskilt.

Organisation

8 § Handelssekreterarna anställer, efter godkännande av Sveriges
exportråd, personal i mån av behov och tillgång på medel.

I mån av behov och tillgång på medel får handelssekreterarna anlita
utomstående för särskilda uppdrag.

9 § Hos handelssekreterarna genomförs utbildning av marknadsassistenter
enligt vad Sveriges exportråd bestämmer.

10 § Om inte regeringen föreskriver annat, är en handelssekreterare
underställd den svenska beskickningschefen i verksamhetslandet när
det gäller förbindelser med detta lands myndigheter.

11 § Hos handelssekreterarna får finnas exportfrämjanderåd med uppgift
att lämna handelssekreteraren sådana upplysningar och synpunkter som
kan vara av betydelse i verksamheten.

12 § Ett exportfrämjanderåd skall bestå av handelssekreteraren och en
representant för beskickningen eller konsulatet i verksamhetslandet
samt minst fyra och högst tio andra ledamöter.

Rådet utser inom sig en ordförande.

Tjänstetillsättning

13 § Handelssekreterare förordnas av regeringen efter anmälan av
Sveriges exportråd.

Andra tjänster tillsätts av handelssekreterarna.

Andra ledamöter i ett exportfrämjanderåd än handelssekreteraren och
representanten för beskickningen eller konsulatet förordnas för högst
fyra år av det statsråd som har till uppgift att föredra ärenden som
gäller utrikeshandelsfrågor.

Revision

14 § Revision av handelssekreterarnas verksamhet sker i samma ordning
som gäller för revisionen av Sveriges exportråd.

Överklagande

15 § Handelssekreterare ska inte tillämpa
myndighetsförordningen (2007:515). Förordning (2007:1225).

16 § Handelssekreterares beslut i andra frågor än
anställningsärenden får inte överklagas.
Förordning (2007:1225).

Övergångsbestämmelser

2006:1423

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007. Äldre
föreskrifter gäller fortfarande för överklagande av beslut i
personalärenden som har meddelats före ikraftträdandet.