Förordning (1988:1094) med instruktion för statens handikappråd

SFS nr
1988:1094
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1988-11-10
Författningen har upphävts genom
SFS 1994:949
Upphävd
1994-07-01

Uppgifter

1 § Statens handikappråd har till uppgift att verka för förbättrade
levnadsförhållanden för handikappade och därvid i första hand inrikta
sig på handikappfrågor som berör flera samhällsområden.

2 § Rådet skall särskilt

följa samhällets insatser för handikappade och verka för en samordning
av dem,

verka för att samhällsorganen i sin verksamhet beaktar
handikappfrågorna,

främja samarbetet mellan samhällets organ samt mellan dessa och
handikapporganisationerna,

följa och främja forsknings- och utvecklingsarbetet på handikappområdet
samt sprida kännedom om resultatet av sådant arbete,

stödja arbetet inom kommunala handikappråd och länshandikappråd,

bedriva upplysningsverksamhet i handikappfrågor.

3 § Rådet bereder ärenden om statsbidrag till handikapporganisationerna
enligt föreskrifter som regeringen meddelar.

/r3/ Sammansättning

4 § Rådet består av högst 18 personer. En av ledamöterna är ordförande
och en är vice ordförande. För ledamöterna utom ordföranden finns
personliga ersättare.

/r3/ Organisation

5 § Vid rådet finns ett kansli som leds av en chef.

/r3/ Verksförordningens tillämpning

6 § Följande bestämmelser i verksförordningen (1987:1100) skall
tillämpas på rådet:

14 och 15 §§ om myndighetens regelgivning,

16 § om interna föreskrifter,

17 § om inhämtande av uppgifter,

27 § om rätt att besluta i vissa frågor,

28 § om vem som får begära in förklaringar m. m.,

29 § om myndighetens beslut,

30 § om överklagande.

7 § Rådet har det ansvar för verksamheten och de uppgifter som anges i
4–7, 9, 10 och 13 §§ verksförordningen (1987:1100).

/r3/ Ärendenas handläggning

8 § Rådet är beslutfört när ordföranden och minst hälften av de andra
ledamöterna är närvarande.

När ärenden av större vikt handläggs skall om möjligt samtliga ledamöter
vara närvarande.

9 § Om ett ärende är så brådskande att rådet inte hinner sammanträda för
att behandla det, får ärendet avgöras genom meddelanden mellan
ordföranden och minst så många ledamöter som behövs för beslutförhet.

Om detta förfarande inte är lämpligt, får ordföranden besluta ensam i
närvaro av den föredragande till vars uppgifter ärendet hör. Ett sådant
beslut skall anmälas vid nästa sammanträde med rådet.

10 § Rådet får i arbetsordningen eller i särskilda beslut lämna över
till ordföranden eller till någon som tjänstgör hos rådet att avgöra
ärenden som är av det slaget att de inte behöver prövas av rådet.

11 § Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordningen eller i
särskilda beslut får det dock medges att ärenden som avgörs enligt 10 §
inte behöver föredras.

/r3/ Tjänstetillsättningar m. m.

12 § Ledamöter och ersättare utses av regeringen för en bestämd tid.

Regeringen utser ordförande för en bestämd tid. Rådet utser vice
ordförande.

13 § Tjänsten som chef för kansliet tillsätts av regeringen.

Andra tjänster tillsätts av rådet.

/r3/ Bisysslor

14 § Besked om bisyssla enligt 37 § andra stycket
anställningsförordningen (1965:601) lämnas av rådet även i fråga om
chefen för kansliet.