Förordning (1988:1101) med instruktion för Statens person- och adressregisternämnd

SFS nr
1988:1101
Departement/myndighet
Finansdepartementet O
Utfärdad
1988-11-03
Författningen har upphävts genom
SFS 1998:1235
Upphävd
1998-10-24
Ändring införd
t.o.m. SFS 1996:828

Uppgifter

1 § Statens person- och adressregisternämnd är huvudman för det statliga
person- och adressregistret (SPAR).

Av förordningen (1981:4) om det statliga person- och adressregistret
framgår att nämnden också är registeransvarig för SPAR.

Sammansättning

2 § Nämnden består av högst nio personer. En av ledamöterna är
ordförande. Förordning (1996:828).

Organisation

3 § Statskontoret utför kansligöromål åt nämnden.

Verksförordningens tillämpning

4 § Följande föreskrifter i verksförordningen
(1995:1322) skall tillämpas på nämnden:

18 § om myndighetens organisation,

26 § om ärendenas handläggning,

27 och 28 §§ om myndighetens föreskrifter,

29 § om inhämtande av uppgifter m.m.,

30 § om ärendeförteckning,

31 § om myndighetens beslut och

35 § om överklagande.
Förordning (1996:828).

5 § Nämnden har det ansvar för verksamheten och de uppgifter som anges
i 6, 7, 9 och 11 §§ verksförordningen (1995:1322).

Ordföranden är under nämnden ansvarig för den löpande verksamheten.
Förordning (1996:828).

Ärendenas handläggning

6 § Nämnden är beslutför när ordföranden och minst fyra av de andra
ledamöterna är närvarande.

När ärenden av större vikt handläggs slutligt, skall om möjligt samtliga
ledamöter vara närvarande.

7 § Nämnden får i arbetsordningen eller i särskilda beslut lämna över
till ordföranden eller till en tjänsteman i statskontoret att avgöra
ärenden som är av det slaget att de inte behöver prövas av nämnden.

8 § Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordningen eller
särskilda beslut får det dock medges att ärenden som avgörs enligt 7 §
inte behöver föredras. Ordföranden får ta över beredningen och
föredragningen av ett ärende, som skall avgöras vid sammanträde med
nämnd.

Förordnanden

9 § Ordförande och andra ledamöter utses av regeringen för en bestämd
tid.