Förordning (1988:1102) med instruktion för Statens ansvarsnämnd

SFS nr
1988:1102
Departement/myndighet
Finansdepartementet ESA
Utfärdad
1988-11-03
Författningen har upphävts genom
SFS 2007:831
Upphävd
2008-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1998:1090

Uppgifter

1 § Statens ansvarsnämnd har de uppgifter som framgår av 34 §
lagen (1994:260) om offentlig anställning och 15 § lagen (1994:261)
om fullmaktsanställning. Förordning (1994:982).

Sammansättning

2 § Nämnden består av en ordförande, en vice ordförande och tre
andra ledamöter. För var och en av de tre sistnämnda ledamöterna
finns en personlig ersättare.

Ordföranden och vice ordföranden skall vara jurister och ha
erfarenhet som domare. Förordning (1994:982).

Organisation

3 § Hos nämnden tjänstgör en sekreterare.

Verksförordningens tillämpning

4 § Följande föreskrifter i verksförordningen (1995:1322) skall
tillämpas på nämnden:

29 § om inhämtande av uppgifter m.m.,

31 § om myndighetens beslut. Förordning (1996:495).

17 § om inhämtande av uppgifter,

28 § om vem som får begära in förklaringar m. m.,

29 § om myndighetens beslut.

Ärendenas handläggning

5 § Föreskrifter om handläggningen av de ärenden som avses i 1 §
finns i lagen (1994:260) om offentlig anställning och lagen
(1994:261) om fullmaktsanställning. Förordning (1994:982).

6 § Den myndighet där arbetstagaren är eller senast har varit anställd
skall i ärendet anses som hans motpart, om inte särskilda skäl talar för
något annat.

Första stycket avser inte ärenden som har tagits upp på anmälan av
riksdagens ombudsmän, justitiekanslern eller en allmän åklagare.

7 § Nämnden är beslutför när ordföranden och minst tre andra ledamöter
är närvarande.

När ärenden av större vikt handläggs skall om möjligt samtliga ledamöter
vara närvarande.

8 § Ärendena avgörs efter föredragning.

Föredragningen av ett ärende ankommer på sekreteraren eller på särskilt
förordnad föredragande.

Ordföranden får ta över beredningen och föredragningen av ett ärende.

9 § Om ett ärende är så brådskande att nämnden inte hinner sammanträda
för att behandla det, får ärendet avgöras genom meddelanden mellan
ordföranden och minst så många ledamöter som behövs för beslutförhet.

Om ärendet gäller avstängning och inte lämpligen kan avgöras på detta
sätt, får ordföranden ensam avgöra ärendet.

Ett beslut enligt denna paragraf skall anmälas vid nästa sammanträde med
nämnden.

10 § I 20 § anställningsförordningen (1994:373) finns bestämmelser
om omröstning i vissa frågor.

Vid omröstning i andra frågor gäller 18 § förvaltningslagen
(1986:223). Förordning (1994:982).

11 § Ordföranden eller sekreteraren får begära in förklaringar,
upplysningar eller yttranden i ärendena.

Ordföranden och sekreteraren får också pröva frågor om utlämnande av
allmänna handlingar samt pröva frågor som uppkommer med anledning av
överklagande av nämndens beslut.

12 § har upphävts genom förordning (1994:982).

13 § Nämnden får ge dem som kan lämna upplysningar i ett ärende
tillfälle att närvara vid ett sammanträde.

Den som har varit närvarande har rätt att av allmänna medel få skälig
ersättning för sina inställelsekostnader. Sådana frågor prövas av
nämnden.

Förordnanden

14 § Ledamöterna och ersättarna förordnas av regeringen för en bestämd
tid.

Sekreteraren förordnas av regeringen för en bestämd tid.

Överprövning

15 § har upphävts genom förordning (1994:982).

16 § I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser
om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än
beslut enligt 13 § andra stycket denna förordning får dock inte
överklagas. Förordning (1998:1090).

Övergångsbestämmelser

1998:1090

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1998. Äldre
föreskrifter gäller fortfarande i fråga om överklagande av
beslut som har meddelats före ikraftträdandet.