Förordning (1988:1103) med instruktion för Statsförvaltningens centrala förslagsnämnd;

SFS nr
1988:1103
Departement/myndighet
Finansdepartementet F1
Utfärdad
1988-11-03
Författningen har upphävts genom
SFS 1994:1339
Upphävd
1995-07-01

Uppgifter

1 § Statsförvaltningens centrala förslagsnämnd har till uppgift att
samordna förslagsverksamheten inom statsförvaltningen under regeringen,
dock inte inom Statens arbetsgivarverk. Förordning (1992:777).

2 § Nämnden driver sin verksamhet i anslutning till ett avtal mellan
statens arbetsgivarverk samt Statsanställdas förbund, TCO-S (TCO:s
statstjänstemannasektion) och Centralorganisationen SACO/SR om
förslagsverksamhet hos statliga myndigheter (AF-S, statens
arbetsgivarverks cirkulär 1981 A 11).

3 § Nämnden skall särskilt

1. främja och vägleda förslagsverksamheten,

2. fastställa sådana riktlinjer för beräkning av ersättningar i
förslagsverksamheten som avses i AF-S,

3. besluta om ersättningar i förslagsärenden som enligt 7 § förordningen
(1981:606) om förslags- och trivselverksamheten vid statliga myndigheter
lämnas över till nämnden för avgörande.

Sammansättning

4 § Nämnden består av högst sex personer. En av ledamöterna är
ordförande och en vice ordförande.

För varje ledamot finns en personlig ersättare.

5 § Tre av ledamöterna och ersättarna för dem förordnas efter gemensamt
förslag av Statsanställdas förbund, TCO-S (TCO:s
statstjänstemannasektion) och Centralorganisationen SACO/SR.

Organisation

6 § Hos nämnden tjänstgör en sekreterare och annan personal. Samtliga är
anställda hos statskontoret.

Verksförordningens tillämpning

7 § Följande bestämmelser i verksförordningen (1987:1100) skall
tillämpas på nämnden:

14 och 15 §§ om myndighetens regelgivning,

16 § om interna föreskrifter,

17 § om inhämtande av uppgifter,

28 § om vem som får begära in förklaringar m. m.,

29 § om myndighetens beslut.

/r3/ Ärendenas handläggning

8 § Nämnden är beslutför med sex eller fyra ledamöter, bland dem
ordföranden eller vice ordföranden. Av ledamöterna skall halva antalet
vara sådana som är förordnade efter förslag av organisationerna.

9 § Nämnden får i arbetsordningen eller i särskilda beslut lämna över
till ordföranden eller till sekreteraren att avgöra ärenden som är av
det slaget att de inte behöver prövas av nämnden.

10 § Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordningen eller i
särskilda beslut får det dock medges att ärenden som avgörs enligt 9 §
inte behöver föredras.

Ordföranden får själv ta över beredningen och föredragningen av ett
ärende.

Förordnanden

11 § Ledamöterna och ersättarna utses av regeringen för en bestämd tid.

12 § Bland de ledamöter som förordnas utan förslag av organisationerna
utser regeringen en att vara ordförande.

Nämnden utser vice ordförande efter gemensamt förslag av
organisationerna.

Utbetalningar

13 § Ersättningar enligt 3 § 3 som har beslutats av nämnden betalas från
medel som nämnden disponerar.

Överklagande

14 § Nämndens beslut får inte överklagas.