Förordning (1988:1104) med instruktion för Nämnden för statliga förnyelsefonder

SFS nr
1988:1104
Departement/myndighet
Finansdepartementet O
Utfärdad
1988-11-10
Författningen har upphävts genom
SFS 1998:1646
Upphävd
1999-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1998:1093

Uppgifter

1 § Nämnden för statliga förnyelsefonder skall finnas inrättad så länge
medel finns att fördela enligt ett avtal den 18 september 1986 mellan
statens arbetsgivarverk samt Statsanställdas förbund, TCO-S (TCO:s
statstjänstemannasektion) och Centralorganisationen SACO/SR om statliga
förnyelsefonder (statens arbetsgivarverks cirkulär 1986 A 29).

2 § Nämnden bedriver sin verksamhet i anslutning till avtalet.

3 § I nämndens uppgifter ingår

1. att besluta om tilldelning av medel enligt 3 och 5 §§ i avtalet,

2. att i samarbete med andra myndigheter verka för att utveckla
prognoser och annan information som är av betydelse för nämndens
verksamhet enligt 1.

Sammansättning

4 § Nämnden består av högst sex personer. En av ledamöterna är
ordförande och en är vice ordförande.

För varje ledamot finns en personlig ersättare.

5 § En ledamot förordnas efter förslag av Statsanställdas förbund, en
efter förslag av TCO-S (TCO:s statstjänstemannasektion) och en efter
förslag av Centralorganisationen SACO/SR. Detsamma gäller ersättarna för
dessa ledamöter.

Organisation

6 § Vid nämnden finns ett kansli som leds av en direktör.

Direktören är under nämnden ansvarig för den löpande verksamheten.

Verksförordningens tillämpning

7 § Följande föreskrifter i verksförordningen (1995:1322) skall
tillämpas på nämnden:

18 § om myndighetens organisation,

26 § om ärendenas handläggning,

27 och 28 §§ om myndighetens föreskrifter,

29 § om inhämtande av uppgifter m.m.,

30 § om ärendeförteckning,

31 § om myndighetens beslut. Förordning (1996:501).

8 § Nämnden har det ansvar för verksamheten och de uppgifter som
anges i 6-9 och 13 §§ verksförordningen (1995:1322).
Förordning (1996:501).

Ärendenas handläggning

9 § Nämnden är beslutför med sex eller fyra ledamöter, bland dem
ordföranden eller vice ordföranden. Av ledamöterna skall halva antalet
vara sådana som är förordnade efter förslag från organisationerna.

10 § Nämnden får i arbetsordningen eller i särskilda beslut lämna över
till direktören att avgöra ärenden som är av det slaget att de inte
behöver prövas av nämnden.

Direktören får överlåta åt någon annan tjänsteman att avgöra sådana
ärenden.

11 § Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordningen eller
särskilda beslut får det dock medges att ärenden som avgörs enligt 10 §
inte behöver föredras.

12 § Vid omröstning i nämnden i ärenden om tilldelning av medel har
ordföranden inte utslagsröst. Vid lika röstetal i sådana ärenden skall
nämnden anses ha avslagit ansökan.

Tjänstetillsättningar m. m.

13 § Ledamöter och ersättare utses av regeringen för en bestämd tid.

Ordföranden och vice ordföranden utses av regeringen efter samråd med
organisationerna. Ordföranden eller vice ordföranden utses bland dem som
föreslagits av organisationerna.

Anställningar m.m.

14 § Direktören anställs genom beslut av regeringen. Andra
anställningar beslutas av nämnden. Förordning (1996:501).

Överklagande

15 § Nämndens beslut i ärenden om tilldelning av medel enligt
denna förordning får inte överklagas.

Andra beslut av nämnden än beslut som enligt 22 a §
förvaltningslagen (1986:223) skall överklagas hos allmän
förvaltningsdomstol får överklagas hos regeringen, om något
annat inte följer av lagen (1987:439) om inskränkning i rätten
att överklaga eller andra föreskrifter. Förordning (1998:1093).

Övergångsbestämmelser

1998:1093

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1998. Äldre
föreskrifter gäller fortfarande i fråga om överklagande av
beslut som har meddelats före ikraftträdandet.