Förordning (1988:1105) med instruktion för Statens tjänstebostadsnämnd

SFS nr
1988:1105
Departement/myndighet
Justitiedepartementet PP
Utfärdad
1988-11-03
Författningen har upphävts genom
SFS 1999:866
Upphävd
2000-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1996:496

Uppgifter

1 § Statens tjänstebostadsnämnd har till uppgift att

1. handlägga de ärenden som enligt 21 § förordningen (1989:89) om
tjänstebostäder för biskopar och präster hänskjuts till nämnden,

2. på begäran av regeringen eller ett departement avge yttranden eller
förslag i frågor som rör upplåtelse av tjänstebostäder. Förordning
(1992:1101).

Sammansättning

2 § Nämnden består av fyra personer. En av ledamöterna är ordförande.

För varje ledamot finns en personlig ersättare.

3 § Två av ledamöterna, dock inte ordföranden, förordnas efter förslag
av TCO-S (TCO:s statstjänstemannasektion) respektive
Centralorganisationen SACO/SR.

Motsvarande gäller dessa ledamöters ersättare.

Organisation

4 § Hos nämnden tjänstgör en sekreterare.

Verksförordningens tillämpning

5 § Följande föreskrifter i verksförordningen (1995:1322) skall
tillämpas på nämnden:

30 § om ärendeförteckning,

31 § om myndighetens beslut. Förordning (1996:496).

6 § Nämnden har det ansvar för verksamheten och de uppgifter som
anges i 6-9 §§ verksförordningen (1995:1322). Förordning (1996:496).

Ärendenas handläggning

7 § Nämnden är beslutför när ordföranden och minst två andra ledamöter
är närvarande, bland dem den ledamot som enligt 3 § har förordnats utan
förslag från någon arbetstagarorganisation.

8 § Ärendena avgörs efter föredragning.

9 § Ordföranden eller sekreteraren får begära in förklaringar,
upplysningar eller yttranden i ärenden hos nämnden samt pröva frågor om
utlämnande av allmänna handlingar eller om överklagande av nämndens
beslut.

Förordnanden

10 § Ordföranden, de andra ledamöterna och ersättarna utses av
regeringen för en bestämd tid.

11 § Sekreteraren utses av nämnden.