Förordning (1988:1106) med instruktion för statens arbetsmarknadsnämnd

SFS nr
1988:1106
Departement/myndighet
Civildepartementet PP
Utfärdad
1988-11-10
Författningen har upphävts genom
SFS 1989:517
Upphävd
1989-07-01

Uppgifter

1 § Statens arbetsmarknadsnämnd är central förvaltningsmyndighet för

— arbetsmarknadsfrågor inom statsförvaltningen,

— frågor som rör statligt reglerade anställningar i övrigt enligt
regeringens bestämmande, i den mån inte någon annan myndighet har dessa
uppgifter.

Nämnden får inom sitt verksamhetsområde hjälpa också riksdagen och dess
myndigheter.

2 § Nämnden har till uppgift att verka för att arbetsmarknadsfrågor inom
statsförvaltningen handläggs på ett ändamålsenligt och planmässigt sätt.

Nämnden skall därvid följa förhållandena inom hela arbetsmarknaden.

3 § Nämnden skall särskilt

1. översiktligt följa utvecklingen av personalbehovet med avseende på
effekter av strukturförändringar och på övertalighetsproblem m. m.,

2. medverka centralt vid planering och genomförande av
strukturpåverkande åtgärder inom statsförvaltningen,

3. medverka centralt vid planering och genomförande av
arbetsmarknadspolitiska åtgärder som avser den statliga arbetsmarknaden,

4. svara centralt för verksamhet som syftar till att förebygga
sjukpensionering av anställda med arbetshandikapp,

5. svara centralt för verksamhet som syftar till att främja anställning
av personer med svårigheter att skaffa arbete,

6. svara centralt för sådana omplaceringsfrågor som avser anställda som
berörs av att statlig verksamhet omlokaliseras, inskränks, omorganiseras
eller upphör, eller som avser anställda med arbetshandikapp.

4 § Nämnden får besluta att andra anställda än de som anges i 3 § 6 får
omfattas av dess omplaceringsverksamhet.

5 § Nämnden skall inom sitt verksamhetsområde lämna råd till myndigheter
och anställda.

/r3/ Verksförordningens tillämpning

6 § Verksförordningen (1987:1100) skall tillämpas på nämnden med
undantag av 2 §, 3 § andra stycket, 8, 11–13 och 20–22 §§.

/r3/ Myndighetens ledning

7 § Nämndens generaldirektör är chef för myndigheten.

/r3/ Organisation

8 § Inom nämnden finns en arbetsmarknadsenhet, en utredningsenhet och en
administrativ enhet.

Varje enhet leds av en enhetschef.

/r3/ Personalansvarsnämnden

9 § Nämndens personalansvarsnämnd består — förutom av generaldirektören
— av enhetscheferna.

Nämnden är beslutför när ordföranden och minst två andra ledamöter är
närvarande.

När ärenden av större vikt handläggs, skall om möjligt samtliga
ledamöter vara närvarande.

/r3/ Ärendenas handläggning

10 § Generaldirektören skall avgöra ärenden som inte skall avgöras av
personalansvarsnämnden.

Om sådana ärenden inte behöver prövas av generaldirektören, får de
avgöras av någon annan tjänsteman. Hur detta skall ske anges i
arbetsordningen eller i särskilda beslut.

Andra stycket gäller inte föreskrifter.

/r3/ Tjänstetillsättning m. m.

11 § Generaldirektören förordnas av regeringen för en bestämd tid.

Tjänster som enhetschef tillsätts av regeringen efter anmälan av
generaldirektören.

Andra tjänster tillsätts av nämnden.

12 § Förordnande att vara generaldirektörens ställföreträdare meddelas
av regeringen för en bestämd tid. Det sker efter anmälan av
generaldirektören.

/r3/ Bisysslor

13 § Besked om bisyssla enligt 37 § andra stycket
anställningsförordningen (1965:601) lämnas av nämnden även i fråga om
enhetschefer.