Förordning (1988:1108) om direktregistrering i bilregistret

SFS nr
1988:1108
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
1988-11-17
Författningen har upphävts genom
SFS 2001:650
Upphävd
2001-10-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1995:1354

1 § Vägverket får medge att uppgifter för registrering i
bilregistret av ägarbyten, avregistreringar, avställningar och
upphörande av sådana avställningar som skett enligt 34 § andra
stycket bilregisterkungörelsen (1972:599) samt användning av bil i
uthyrningsrörelse får, med undantag från bilregisterkungörelsen,
lämnas till verket på medium för automatisk databehandling eller
genom datakommunicering. Förordning (1995:1354).

2 § Medgivande enligt 1 § får lämnas till den som i sin yrkesmässiga
verksamhet innehar fordon och som bedöms ha förutsättningar att lämna
uppgifter på ett tillförlitligt sätt.

Ett medgivande enligt första stycket får återtas om förutsättningarna
för medgivandet inte längre föreligger eller om det finns någon annan
särskild anledning att återta medgivandet.

3 § Anmälningar om upphörande av avställningar får avse endast fordon
som uppgiftslämnaren är registrerad ägare till. Anmälningar i övrigt
enligt 1 § får avse även fordon som uppgiftslämnaren har förvärvat
eller, i fråga om försäkringsanstalt, tagit hand om i samband med
skadefall.

4 § har upphävts genom förordning (1993:1036).

5 § Om fordonet är försett med ett giltigt kontrollmärke, skall
uppgiftslämnaren förstöra märket innan en anmälan om avställning görs.

6 § Vägverket prövar frågor om ägarbyte, avregistrering, avställning,
upphörande av avställning och utfärdande av ett tillfälligt
kontrollmärke. Verket svarar för att uppgifterna förs in i bilregistret.

Avställningstiden och tiden för upphörande av avställning skall räknas
från och med den dag då uppgiften fördes in i registret.
Avregistreringen skall anses vara gjord den dag då uppgiften fördes in i
registret.

Bestämmelserna i 33 § bilregisterkungörelsen (1972:599) om bevis om att
avställning har upphört gäller inte när en anmälan om upphörande av
avställning görs enligt denna förordning.

På det tillfälliga kontrollmärket anges uppgiftslämnarens
organisationsnummer. Uppgiftslämnaren ansvarar för att kontrollmärket
sätts fast på fordonet. Förordning (1992:1289).

7 § Vägverket skall bevara underlaget för registreringen under två år.
Förordning (1992:1289).

8 § Vad i 75 § bilregisterkungörelsen (1972:599) sägs om utfärdande av
registreringsbevis gäller inte efter en anmälan enligt denna förordning,
om den nya uppgiften har betydelse enbart för uppgiftslämnaren.

9 § Vägverket får besluta ytterligare föreskrifter för tillämpningen av
denna förordning. Förordning (1992:1289).

10 § Beträffande de frågor som inte regleras särskilt i denna förordning
tillämpas bilregisterkungörelsen (1972:599).

11 § Om någon som berörs av frågan anser att en registrering i
bilregistret enligt denna förordning inte borde ha skett eller är
felaktig får han begära beslut hos Vägverket. Ett sådant beslut får
överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs
vid överklagande till kammarrätten. Vägverkets beslut i frågor som
avses i 2 eller 9 § får överklagas hos regeringen.
Förordning (1995:222).

Övergångsbestämmelser

1988:1108

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1989.

I fråga om uppgifter som har kommit in till trafiksäkerhetsverket före
ikraftträdandet gäller förordningen (1985:743) om försöksverksamhet med
viss registrering i bilregistret.

1993:1036

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1993.

Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om förhållanden som
hänför sig till tid före den 1 oktober 1993.

1995:222

Denna förordning träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har
meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.