Förordning (1988:1110) med instruktion för handelsflottans kultur- och fritidsråd

SFS nr
1988:1110
Departement/myndighet
Kommunikationsdepartementet
Utfärdad
1988-11-17
Författningen har upphävts genom
SFS 1996:281
Upphävd
1996-07-01

/r3/ Uppgifter

1 § Handelsflottans kultur- och fritidsråd har till uppgift att
planlägga, samordna och genomföra kultur- och fritidsverksamhet för
sjöfolk.

2 § Rådet skall varje år före den 1 november lämna
kommunikationsdepartementet en berättelse om rådets verksamhet under det
senaste budgetåret.

/r3/ Verksförordningens tillämpning

3 § Verksförordningen (1987:1100) skall tillämpas på rådet med undantag
av 18, 19 och 30 §§.

/r3/ Rådets ledning

4 § Rådets direktör är chef för rådet.

/r3/ Styrelsen

5 § Rådets styrelse består av högst tio personer, direktören medräknad.
En av ledamöterna är ordförande och en är vice ordförande. För varje
ledamot utom ordföranden och direktören finns en ersättare.

Styrelsen är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra
ledamöterna är närvarande.

/r3/ Organisation

6 § Hos rådet finns de organisationsenheter som rådet bestämmer.

/r3/ Styrelsens ansvar och uppgifter

7 § Utöver vad som anges i 13 § verksförordningen (1987:1100) skall
styrelsen besluta i frågor

1. om inriktningen av rådets verksamhet,

2. som avses i 19 § verksförordningen.

/r3/ Tjänstetillsättningar m. m.

8 § Tjänsten som direktör tillsätts av regeringen.

Andra tjänster tillsätts av rådet.

9 § Andra styrelseledamöter är direktören utses av regeringen för en
bestämd tid. Regeringen utser också ersättarna för en bestämd tid.

Regeringen utser ordförande och vice ordförande.

/r3/ Överklagande

10 § Rådets beslut i personalärenden får överklagas hos regeringen om
något annat inte följer av

— lagen (1971:309) om behörighet för allmän förvaltningsdomstol att
pröva vissa mål,

— lagen (1987:439) om inskränkning i rätten att överklaga,

— andra föreskrifter.

Rådets beslut i andra ärenden får överklagas bara om det är särskilt
föreskrivet.